CORRECTION: MPI – Notice to convene Ordinary Annual General Meeting CORRECTIONThis is a correction of the announcement from 15:17 10.04.2017 CEST. Reason for the correction: 

CORRECTED version consistency: Ordinary Annual General Meeting.

Indkaldelse til ORDINÆR Generalforsamling
Notice to convene ORDINARY ANNUAL General Meeting

Der indkaldes herved til ORDINÆR generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S (“Selskabet”):
Notice is hereby given that aN ORDINARY general meeting of Medical Prognosis Ititute A/S (the “Company”) will be held on:

25. april 2017, kl. 16.00
25 April 2017 at 4.00 pm CET

Generalforsamlingen afholdes hos:
The general meeting will be held at:

Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the annual general meeting is as follows:

1.                   Valg af dirigent.
                      Election of Chairman of the Meeting.

2.                   Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
                      Report on the Company’s activities during the past year.

3.                   Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Presentation of audited annual report with Auditor’s statement for approval.

4.                   Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
                      Resolution on application of profits or covering of losses as per the adopted annual report.

5.                   Valg af bestyrelse.
                      Election of board members.

6.                   Valg af revisor.
                      Election of state-authorized public auditor.

7.                   Forslag fra bestyrelsen.
                      Proposals from the board of directors and/or shareholders.

7.1.               Forslag om ændring af selskabets vedtægter, vedrørende:
                      Proposal to amend the articles of association:

7.1.1.            Tilretning af §6.1 om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants. Forslaget medfører ikke indholdsmæssige ændringer.
Amendment of §6.1 regarding authorization to the Board of Directors to issue warrants. The proposal does not entail any changes with regards to the content of the articles.

7.1.2             Justering af bemyndigelse til bestyrelsen til at fortage kapitalforhøjelser med fortegningsret for selskabets aktionærer.   
                      Adjusting of the authorization to the Board of Directors to increase the share capital of the Company with pre-emptive subscription right for existing shareholders.  

7.1.3.            Ændring af §8.4 om anvendelse af dansk eller engelsk sprog i forbindelse med generalforsamlinger og indkaldelser til disse.
Amendment of §8.4 regarding Danish or English language in connection with general meetings and convening notices.

7.1.4.            Ændring af § 8.6 om adgangskrav ved afholdelse af generalforsamlinger.
                      Amendment of §8.6 regarding conditions for access to general meetings

7.1.5.            Ny § 12.3 om dansk eller engelsk sprog på bestyrelsesmøder.
New §12.3 regarding Danish or English language on Board of Directors meetings.

7.1.6             Indsættelse af engelsk oversættelse af vedtægternes bestemmelser.
Implementing of an English language translation of the articles of association.

8.                   Forslag om bemyndigelse til dirigenten.
                      Proposal to authorize the chairman of the meeting.                     

9.                   Eventuelt.
                      Any further business.

Fuldstændige forslag
Complete Proposals

Re 1
Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.
The Board of Directors proposes that attorney-at-law Lars Lüthjohan Jensen is elected as chairman of the general meeting.

Re 2
Formanden for bestyrelsen og/eller den administrerende direktør vil berette om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Chairman of the Board, and / or Chief Executive Officer will report on the Company’s activities for the year ended December 31, 2016.

Re 3

Bestyrelsen foreslår at den reviderede årsrapport godkendes.
The Board of Directors recommends that the audited annual report will be adopted.


Re 4

Bestyrelsen foreslår at det konsoliderede tab for regnskabsåret 2016 på 8.729.384 kr. overføres til næste år ved indregning i overført resultat.
The Board of Directors proposes that the consolidated loss for the year of 8,729,384 kr. be carried forward to next year through recognition in retained earnings.

Re 5

Den samlede nuværende bestyrelse er på valg. I henhold til Selskabets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3-5 medlemmer.
All Members of the Board of Directors are up for election. Pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors shall consist of 3-5 members. 

Den nuværende bestyrelse består af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Currently, the Board of Directors is composed of the following:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Niels Johansen

Bestyrelsen foreslår:
The board of directors proposes

  1. at vedtægternes § 12 ændres, således at bestyrelsen fremover består af 3-6 medlemmer og ikke 3-5 medlemmer.

            that article 12 of the articles of association is amended, so that the board of directors shall consist of 3-6 members and not 3-5 members.
             

  1. at alle nuværende medlemmer af bestyrelsen genvælges og at Jørgen Bardenfleth derudover vælges som nyt medlem, således at bestyrelsen fremover består af følgende medlemmer:

            that all members of the Board of Directors are re-elected and that Jørgen Bardenfleth is elected so that the Board of Directors will consist of the following members:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Niels Johansen
Jørgen Bardenfleth

Samtlige ovenstående personer har tilbudt at stille op til valg eller genvalg. Information om de nuværende bestyrelsesmedlemmer er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
All persons above have offered themselves for reelection or election. Information about the current board members is available on the Company’s website.

Re 6

The Board of Directors proposes that,

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
2900 Hellerup,
  
be re-appointed as the Company’s auditor.

Re 7

Forslag fra bestyrelsen.
Proposals from the Board of Directors.

Med henblik på at sikre, at Selskabets vedtægter fremstår sammenhængende og forståelige samt med henblik på at sikre, at Selskabets vedtægter indeholder hensigtsmæssige bestemmelser om den praktiske gennemførelses af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, fremsætter bestyrelsen følgende forslag om ændringer i Selskabets vedtægter:
To ensure that the Company’s articles of association are coherent and easily understood, and to ensure that the Articles of Association contain appropriate provisions regarding the conduct of general meetings and Board of Directors meetings, The Board of Directors proposes the following amendments of the Articles of Association:

Re 7.1.1 –
Bestyrelsen foreslår følgende tilretninger i vedtægternes § 6.1. Forslaget medfører ikke indholdsmæssige ændringer. Det foreslås at det nuværende 3. afsnit i § 6.1 rykkes og fremover udgør et nyt afsnit 6.2, samt at det nuværende 4. afsnit i § 6.1 rykkes, således at afsnittet fremover er første afsnit i § 6.1, således at § 6.1 fremover har følgende ordlyd:
The Board of Directors proposes the following amendments of articles 6.1 in the articles of association. No changes are intended as regard to the content. The Board of Directors proposes that the 3rd section of the current § 6.1 is moved to a new § 6.3 and that the 4th section of the current § 6.1 is moved so that the section will be the first section of § 6.1, so that the wording of § 6.1 will be as follows:

“6.1 Generalforsamlingen har den 24. april 2014 besluttet at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere omgange at træffe beslutning om udstedelse af warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til kr. 95.000 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapital­forhøjelse. Udstedelse af warrants kan ske til selskabets nøglemedarbejdere, bestyrelses­med­lemmer og andre nøglepersoner, og således uden fortegningsret for eksisterende aktionæ­rer. Udstedelsen af warrants kan ske til en udnyttelseskurs som fastsættes af bestyrelsen. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have de samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet, jf. vedtægternes til enhver tid gældende bestemmelse herom. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Øvrige vilkår for warrants fastsættes af besty­relsen i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år og udløber den 24. april 2019.

På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 17. december 2014 vedtog Selskabets bestyrel-se at udstede warrants svarende til nominelt DKK 28.500 aktier; og bestyrelsen vedtog samti-dig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrants er vedlagt som bilag 3. Bilag 3 udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 18. februar 2016 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede warrants svarende til nominelt DKK 31.689 aktier; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrants er vedlagt som bilag 4. Bilag 4 udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

Denne bemyndigelse er per den 18. februar 2016 reduceret til 34.811.”

Som nyt § 6.2 indsætte følgende:
“6.2. Generalforsamlingen har den 24. februar 2017 vedtaget at udstede 430.000 warrants sva-rende til nominelt kr. 21.500 på vilkår som anført i bilag 3, dog således at tildelte warrants er fuldt optjente på tildelingstidspunktet, samt 266.220 warrants svarende til nominelt kr. 13.311 på vilkår som anført i bilag 4, dog således at tildelte warrants optjenes med 1/36 fra 1. juli 2016.”


Re 7.1.2.-
Bestyrelsen foreslår, at den i selskabets vedtægter § 7.1 indeholdte bemyndigelse til bestyrelsen til at fortage kapitalforhøjelser med fortegningsret for selskabets aktionærer justeres, således at bestyrelsen bemyndiges i perioden indtil den 1. april 2022 til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 200.000.
The Board of Directors proposes that the authorization in article 7.1 in the articles of association to the Board of Directors to, at one of more times, increase the share capital of the company with preemptive subscription right for the existing shareholders is adjusted, so that the Board of Directors are authorized to increase the share capital of the company by issuing new share with up to nominal DKK 200,000.

Re 7.1.3.-      
Bestyrelsen foreslår, at § 8.4 ændres, således at det fremgår, at sproget på selskabets generalforsamlinger og i generalforsamlingsindkaldelser er engelsk. Ordlyden i § 8.4 vil herefter være:
The Board of Directors proposes that § 8.4 of the articles of association is amended, so that the article states that English language will be used at general meetings and in convening notices.
“8.4. Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i hovedstadsområ-det. Der anvendes engelsk sprog på selskabets generalforsamlinger og i forbindelse med indkaldelse til disse. Der kan på den enkelte generalforsamling træffes beslutning om, at generalforsamling afholdes på dansk.”

Re 7.1.4.-
Bestyrelsen foreslår, at følgende indsættes som ny § 8.6, der erstatter den nuværende § 8.6:
The Board of Directors proposes that the following wording is obtained as a new § 8.6 replacing the existing § 8.6:

“8.6. Selskabslovens § 84, stk. 1-3 om registreringsdatoen samt stk. 4 om aktionærers anmel-delse af deltagelse på generalforsamlingen finder tilsvarende anvendelse på selskabets aktier. En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at stemme på generalforsamlingen fastlægges på grundlag af de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registre-ringsdatoen er 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. De aktier, som den enkelte aktio-nær ejer, beregnes på registreringsdatoen på grundlag af registrering af ejerskab i ejerbogen såvel som på grundlag af meddelelser vedrørende ejerskab, som selskabet har modtaget med henblik på opdatering af ejerskabet i ejerbogen.

Herudover skal enhver aktionær der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage, anmode selskabets bestyrelse om adgangskort senest 3 dage før general-for-samlingens afholdelse.”

Re 7.1.5.-      
Bestyrelsen foreslår, at følgende bestemmelse indsættes som ny § 12.3:
The Board of Directors proposes that the following provision is obtained as new § 12.3:

“12.3. Bestyrelsesmøder afholdes på engelsk. Der kan på det enkelte bestyrelsesmøde træffes beslutning om, at bestyrelsesmødet afholdes på dansk.”

Re 7.1.6.-
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udfærdige en engelsk oversættelse af vedtægterne, således at selskabets vedtægter fremover forelægger både på dansk og engelsk.
The Board of Directors proposes that the Board of Directors is authorized to translate the articles of association to English language so that the articles of association are kept both in Danish and English.

-oo0oo-


Vedtagelseskrav:
Voting requirements for adoption:
Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:
The following voting requirements apply to the adoption of the proposals:

Forslagene under punkt 1-4 samt 6 kan vedtages med simpelt flertal.
The proposals in item 1-4 and 6 require simple majority of the votes cast.

Forslagene under punkt 5 og 7 kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.
The proposals in items 5 and 7 require a majority in favor of the proposed resolution of at least two thirds of both the votes cast and of the voting share capital represented at the general meeting.

Information:
Information:
Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com fra dags dato.
This notice including agenda and the complete proposals will be available for review the Company’s premises as well as on the Company’s web page www.medical-prognosis.com from today.

Deltagelse og stemmerettigheder
Participation and voting rights

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen tirsdag den 18. april 2017  i henhold til selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionærer der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen. 
The right of a shareholder to attend and vote at the extraordinary general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the registration date 18 April 2017 according to the shareholder register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholder register kept by VP Securities A/S and by Euroclear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly registered by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting. 

Afgivelse af fuldmagt
Aktionærer kan stemme ved fuldmagt. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket, som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen.
For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy form is attached to this notice and can be downloaded from the website of the Company, www.medical-prognosis.com

Brevstemmer:
Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af selskabet senest kl. 12.00 den 24. april 2017. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.
Shareholders may – instead of voting in person at the ordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. Any shareholder who chooses to vote by mail shall send the absentee vote to the Company so that the has Company receives the votes at the latest on April 24th 2017 at 12:00 am. Votes delivered by mail cannot be revoked. Please take into account that mail can be several days in transfer.

-oo0oo-
April 10, 2017
On behalf of the Board of Directors


Fuldmagt
PROXY

Undertegnede giver hermed:
The undersigned hereby:

(Tick)    
   

 
 

(angiv navn på den du giver fuldmagt)
(write the name of the person you give power of attorney)

 
     

Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S
The Board of Directors at Medical Prognosis Institute A/S

Fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme for min samlede aktiebeholdning på den ordinære generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S, 25. april 2017.

Power of attorney to represent and vote on all my shares at the ordinary General Meeting of Medical Prognosis Institute A / S, April 25th 2017.
.
 
 

Navn på aktionær
Name of shareholder
 
 

Adresse
Address
 
 

Antal aktier
Number of shares
 

Dato:
Date:

____________________________
Navn:
Name:

Returnér denne fuldmagt underskrevet og dateret til Medical Prognosis Institute A/S, venlighedsvej 1, DK – 2970 Hørsholm, e-mail: [email protected].
Please return the power of attorney signed and dated to Medical Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, DK – 2970 Hoersholm, e-mail: [email protected].


For further information, please contact:
CEO, Peter Buhl Jensen, Adjunct Professor, MD, Ph.D.                    Ulla Hald Buhl, IR & Communication
E-mail: [email protected]                                                    E-mail: [email protected]
Telephone: +45 21 60 89 22                                                                 Telephone +45 21 70 10 49

This information is information that Medical Prognosis Institute A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on April 10th, 2017.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sweden

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S