Medical Prognosis Institute A/S – Forløb af ordinær generalforsamlingHørsholm; 24. April  2014 – Der har torsdag den 24. april 2014 kl. 16.30 været afholdt ordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S med følgende dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporten udelukkende på engelsk 
 4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Forslag fra bestyrelsen om kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital til markedskurs med mindst nominelt DKK 50.000 og højst nominelt DKK 84.000, fra nominelt DKK 951.372 til i alt mindst nominelt DKK 1.001.372 og højst nominelt DKK 1.035.372 ved en rettet emission uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, derunder forslag om ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse dermed
 9. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ny bemyndigelse til at udstede warrants og dertilhørende kapitalforhøjelser, derunder forslag om ændring af selskabets vedtægter i overensstemmelse dermed
 10. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
 11. Eventuelt
 
Ad punkt 1
I henhold til punkt 10.2 i selskabets vedtægter udpegede bestyrelsen advokat Thomas Holst Laursen til at lede generalforsamlingen som dirigent.
 
Ad punkt 2
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
 
Ad punkt 3
Bestyrelsens forslag om udarbejdelse og aflæggelse af selskabets årsrapport udelukkende på engelsk blev vedtaget, og beslutningen herom blev optaget i selskabets vedtægter.
 
Ad punkt 4
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2013.
 
Ad punkt 5
Generalforsamlingen godkendte forslaget om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 
Ad punkt 6
Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Søberg Petersen, Niels Johansen, Peter Buhl og Steen Meier Knudsen, og Magnus Persson blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
 
Ad punkt 7
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautori¬seret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.
 
Ad punkt 8
Generalforsamlingen vedtog forslaget om, at selskabets aktiekapital forhøjes ved kontant indbetaling til markedskurs med mindst nominelt DKK 50.000 og højst nominelt DKK 84.000, fra nominelt DKK 951.372 til i alt mindst nominelt DKK 1.001.372 og højst nominelt DKK 1.035.372 ved en rettet emission uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, samt forslaget om at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse dermed.
 
Ad punkt 9
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i perioden indtil den 24. april 2019 ad en eller flere omgange at træffe beslutning om udstedelse af warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til kr. 95.000 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Udstedelse af warrants kan ske til selskabets nøglemedarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner. I forbindelse hermed besluttede generalforsamlingen at tilføje bemyndigelsen i selskabets vedtægter.
 
Ad punkt 10
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

For yderligere information kontakt venligst
Peter Buhl Jensen, CEO
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22
Certified Advisor for MPI: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S