MPI – Forløb af ordinær generalforsamlingHørsholm; 21. april 2015 – Der har i dag kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse ad decharge til bestyrelse og direktion
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsrapport
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
  8. Eventuelt

Ad punkt 1
Bestyrelsen udpegede advokat Lars Lüthjohan Jensen som dirigent jfr. vedtægternes punkt 10.2.

Ad punkt 2
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad punkt 3
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014 og meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4
Generalforsamlingen godkendte forslaget om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5
Til bestyrelsen genvalgtes Magnus Persson, Niels Johansen, Peter Buhl og Steen Meier Knudsen. Frank Knudsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad punkt 6
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 7
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad punkt 8
Der var intet til eventuelt.

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

OM MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have højst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 31 kliniske forsøg hvoraf de 26 viste at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik kunne forudsige hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP(TM) metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner -i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af companion diagnostics.  

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S