MPI – NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Notice to convene extraordinary general meeting

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S (“Selskabet”):
Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of Medical Prognosis Institute A/S (the “Company”) will be held on:

Onsdag den 30. maj 2018, kl. 16.00
Wednesday May 30, 2018 at 4.00 pm CET

Generalforsamlingen afholdes på adressen:
The general meeting will be held at:

Søhuset, Venlighedsvej 10, DK-2970 Hørsholm

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the general meeting is as follows:

  1. Valg af dirigent

Election of chairman of the meeting

  1. Beslutning om at gennemføre fusion med Oncology Venture Sweden AB (publ), herunder forhøjelse af Selskabets aktiekapital og andre ændringer af Selskabets vedtægter

Resolution to implement merger with Oncology Venture Sweden AB (publ), including increase of the Company’s share capital and other amendments of the Company’s articles of association

  1. Bemyndigelse af dirigenten

Authorization of the chairman of the meeting

Fuldstændige forslag
Complete proposals

Ad 1/Re. 1:

Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.
       The board of directors proposes that attorney-at-law Lars Lüthjohan Jensen is elected as chairman of the general meeting.

Ad 2/Re. 2:

Bestyrelsen foreslår, at Selskabet fusionerer med Oncology Venture Sweden AB (publ) med Selskabet som det fortsættende selskab og Oncology Venture Sweden AB (publ) som det ophørende selskab.
       The board of directors proposes that the Company merges with Oncology Venture Sweden AB (publ) with the Company as the continuing entity and Oncology Venture Sweden AB (publ) as the discontinuing entity.

Bestyrelserne i Selskabet og Oncology Venture Sweden AB (publ) har den 9. marts 2018 underskrevet en fælles fusionsplan om den foreslåede fusion, og Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab har den 9. marts 2018 afgivet erklæring om, kreditorerne i Selskabet og Oncology Venture Sweden AB (publ) må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til selskabernes nuværende situation. Erhvervsstyrelsens modtagelse af fusionsplanen og erklæringen om kreditorernes stilling er den 20. marts 2018 blevet offentliggjort på hjemmesiden www.cvr.dk, jf. selskabslovens § 279, stk. 2.
       The boards of directors of the Company and Oncology Venture Sweden AB (publ) have on 9 March 2018 signed a joint merger plan regarding the proposed merger, and Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab has on 9 March 2018 declared that the creditors of each of the Company and Oncology Venture Sweden AB (publ) are deemed to be adequately protected after the merger compared to the companies’ current situations. The Danish Business Authority’s receipt of the merger plan and the declaration on the creditors’ position has on 20 March 2018 been made public on the website www.cvr.dk, cf. section 279(2) of the Danish Companies Act.

Følgende dokumenter er tilgængelige for Selskabets aktionærer på Selskabets hjemmeside (www.medical-prognosis.com) og er endvidere fremlagt på Selskabets kontor til eftersyn for Selskabets medarbejdere:
       The following documents are available to the Company’s shareholders on the Company’s website (www.medical-prognosis.com) and are also made available at the Company’s office for inspection by the Company’s employees:

(a)          Fusionsplanen med bilag, herunder udkast til nye vedtægter for Selskabet
The merger plan with appendices, including draft new articles of association for the Company

(b)          Selskabets godkendte årsrapporter for regnskabsårene 2015, 2016 og 2017
The Company’s approved annual reports for the financial years 2015, 2016 and 2017

(c)           Oncology Venture Sweden AB’s (publ) godkendte årsrapporter for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016 samt udkast til årsrapport for regnskabsåret 2017
Oncology Venture Seweden AB’s (publ) approved annual reports for the financial years 2014, 2015 and 2016.

(d)          Fusionsredegørelse dateret 9. marts 2018 hvori fusionsplanen er nærmere forklaret og begrundet og som indeholder oplysninger om fastsættelsen af vederlaget for kapitalandelene i Oncology Venture Sweden AB (publ)
Merger report dated 9 March 2018 which explains and motivates the merger plan in more detail and describes how the consideration offered for the shares in Oncology Venture Sweden AB (publ) has been determined

(e)          Udtalelse fra Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab dateret 9. marts 2018 om fusionsplanen, herunder vederlaget
Report by Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab dated 9 March 2018 on the merger plan, including the consideration offered

(f)           Erklæring fra Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab dateret 9. marts 2018 om kreditorernes stilling efter fusionen
Declaration by Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab dated 9 March 2018 on the creditors’ position following merger

(g)          Fusionsprospekt dateret 1. maj 2018
Merger prospectus dated 1 May 2018

Fusionsprospektet blev den 1. maj 2018 registreret hos det danske Finanstilsyn og er blevet passportet til Sverige i henhold til reglerne i prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129).
       The merger prospectus has on 1 May 2018 been registered by the Danish FSA and passported to Sweden in accordance with the provisions of the prospectus regulation (regulation (EU) 2017/1129).

Fusionen foreslås gennemført som en skattefri fusion ved overtagelse af samtlige aktiver, passiver, rettigheder og pligter i Oncology Venture Sweden AB (publ) med Selskabet som det fortsættende selskab. Ved fusionens gennemførelse ophører Oncology Venture Sweden AB (publ) med at eksistere. Fusionen træder i regnskabsmæssig henseende i kraft den 1. januar 2018.
       The proposed merger shall be undertaken by a tax-deferred merger by way of absorption with the Company as the absorbing company and Oncology Venture Sweden AB (publ) as the transferring company. Oncology Venture Sweden AB (publ) shall cease to exist upon completion of the merger. The merger shall for accounting purposes have effect as of 1 January 2018.

Selskabet vil (som det fortsættende selskab) efter fusionens gennemførelse drive virksomhed under navnet “Oncology Venture A/S” og dets nuværende selskabsnavn, “Medical Prognosis Institute A/S”, optages som binavn.
       Following completion of the merger, the Company (as the continuing entity) will conduct its business under the name “Oncology Venture A/S” and register its current name, “Medical Prognosis Institute A/S”, as secondary name.

Ved fusionen vil aktionærerne i Oncology Venture Sweden AB (publ) modtage vederlag således, at hver aktie i Oncology Venture Sweden AB (publ) a nom. SEK 0,14 vil blive ombyttet med 1,8524 nye aktier i Selskabet a nom. DKK 0,05, som vil blive udstedt ved en forhøjelse af Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 1.232.377,75 til nominelt DKK 2.513.563,90.
       By the merger, the shareholders of Oncology Venture Sweden AB (publ) will receive consideration in a way where each share of nom. SEK 0.14 in Oncology Venture Sweden AB (publ) is exchanged for 1.8524 new shares of nom. DKK 0.05 in the Company that will be provided by means of an increase of the share capital in the Company with a nominal value of DKK 1,232,377.75 to a nominal value of DKK 2,513,563.90

De nye aktier i Selskabet vil give ret til udbytte og øvrige rettigheder i Selskabet, når (a) den svenske og danske Erhvervssstyrelse har udstedt attester som foreskrevet i henholdsvis kapitel 23, § 46-47 i den svenske selskabslov og § 289 i den danske selskabslov, og (b) fusionen er registreret hos den danske Erhvervsstyrelse. De nye aktier vil blive optaget til notering på Nasdaq First North, Stockholm Sweden på samme vilkår som de eksisterende aktier i Selskabet. Noteringen af aktierne i Oncology Venture Sweden AB (publ) på AktieTorget, Stockholm, Sverige vil som følge af fusionen ophøre med virkning fra samme tidspunkt.
       The new shares in the Company will entitle the respective shareholders to dividends and other rights in the Company when (a) the Swedish Companies Registration Office and the Danish Business Authority have issued the certificates prescribed by chapter 23 sections 46-47 of the Swedish Companies Act and section 289 of the Danish Companies Act respectively, and (b) the merger is registered by the Danish Business Authority. The new shares will be listed on Nasdaq First North, Stockholm Sweden on the same terms as the existing shares in the Company. As a consequence of the merger, the listing of the shares in Oncology Venture Sweden AB (publ) at AktieTorget, Stockholm, Sweden will cease with effect as of the same date.

Oncology Venture Sweden AB (publ) har udstedt warrants som giver indehaverne ret til at tegne nye ordinære aktier i Oncology Venture Sweden AB (publ). På datoen for fusionsplanen er der udstedt i alt 423.910 warrants som giver indehaverne ret til at tegne op til i alt 423.910 nye ordinære aktier i Oncology Venture Sweden AB (publ). Alle warrantindehaverne har underskrevet aftaler, hvorefter de ikke udnytter deres warrants, og som en konsekvens heraf vil disse warrants blive annulleret, når fusionen er gennemført. Det foreslås derfor som led i fusionen, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til at udstede warrants i Selskabet til warrantindehaverne i Oncology Venture Sweden AB (publ) på i hovedsagen samme vilkår og i hovedsagen med den samme økonomiske værdi som de eksisterende warrants i Oncology Venture Sweden AB (publ).
       Oncology Venture Sweden AB (publ) has issued warrants that entitle the holders to subscribe for new ordinary shares in Oncology Venture Sweden AB (publ). As of the date of the merger plan a total of 423,910 warrants are outstanding, which entitle the holders to subscribe for up to a total of 423,910 new ordinary shares in Oncology Venture Sweden AB (publ). All of the warrantholders have signed agreements to the effect that they will not exercise their warrants and consequently the warrants will be annulled when the merger is completed. As part of the proposed merger, it is thus proposed to authorize the Company’s board of directors to issue warrants in the Company to the warrant holders of Oncology Venture Sweden AB (publ) on substantially the same terms and of substantially the same financial value as the existing warrants in Oncology Venture Sweden AB (publ).

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at Selskabet fusionerer med Oncology Venture Sweden AB (publ) på de i fusionsplanen anførte vilkår, herunder forhøjelse af Selskabet aktiekapital og følgende ændringer af Selskabets vedtægter:

  1. Vedtægternes § 1 ændres til at være sålydende:

“Selskabets navn er Oncology Venture A/S.
Selskabets binavn er Medical Prognosis Institute A/S.”

  1. Vedtægternes § 3 ændres til at være sålydende:

“Selskabets aktiekapital udgør kr. 2.513.563,90 fordelt på aktier á 0,05 kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

  1. Som nyt § 6.5 indsættes:

“Generalforsamlingen har den 30. maj 2018 bemyndiget bestyrelsen til i en periode på 12 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at udstede warrants til de personer (“OV Warrantindehaverne”), der besad warrants i Oncology Venture Sweden AB (publ) umiddelbart forud for registreringen af fusionen mellem selskabet og Oncology Venture Sweden AB (publ), uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, ad én eller flere gange, som giver ihændehaverne ret til at tegne aktier i selskabet for op til nominelt DKK 45.000. Warrants skal udstedes på i hovedsagen samme vilkår og i hovedsagen med den samme økonomiske værdi som de warrants som OV Warrantindehaverne havde i Oncology Venture Sweden AB (publ) umiddelbart forud for registreringen af fusionen mellem selskabet og Oncology Venture Sweden AB (publ).

Bestyrelsen er bemyndiget til at effektuere de dertil hørende kapitalforhøjelser som følge af udnyttelsen af warrants. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som kan være lavere end markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af warrants.

For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal tegnes ved kontant indbetaling (der ikke kan være delvis), skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og været i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i Selskabet. Bestyrelsen beslutter alle øvrige vilkår.”

Against this background, the Company’s board of directors proposes that the Company merges with Oncology Venture Sweden AB (publ) on the terms and conditions set out in the merger plan, including the increase of the Company’s share capital and the following amendments to the Company’s articles of association:

a)    § 1 of the Company’s articles of association shall be worded as follows:

The name of the Company is Oncology Venture A/S.
The secondary name of the Company is Medical Prognosis Institute A/S.

b)    § 1 of the Company’s articles of association shall be worded as follows:

The Company’s share capital is DKK 2,513,563.90 divided into shares of each nominally DKK 0.05 or multiples hereof. The share capital is fully paid in.”

c)     As new § 6.5 shall be included:

The general meeting has on 30 May 2018 authorised the board of directors, for the period of 12 months after the general meeting, to issue warrants – in one or more rounds – to the persons (the “OV Warrant Holders”), whom held warrants in Oncology Venture Sweden AB (publ) immediately prior to the registration of the merger between the company and Oncology Venture Sweden AB (publ), without pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, granting the holders right to subscribe for shares in the Company for a total amount of up to nominally DKK 45,000. The warrants shall be issued on substantially the same terms and having substantially the same financial value as the warrants that the OV Warrant Holders held in Oncology Venture Sweden AB (publ) immediately prior to the registration of the merger between the company and Oncology Venture Sweden AB (publ).

The board of directors is authorized to effect the associated capital increases resulting from the exercise of warrants. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which may be lower than the market price at the time of issuance of the warrants.

New shares issued pursuant to this authorisation shall be subscribed for in cash, shall be negotiable instruments, shall be issued in the name of the holder in the Company’s register of shareholders. The transferability of the new shares shall not be subject to any restrictions, the new shareholders shall not be under an obligation to have their shares redeemed and the new shares are in all other respects to carry the same rights and privileges as the existing shares in the Company. The board of directors will determine all other terms and conditions.”

Ad 3/Re 3:

Bestyrelsen forslår at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder Selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.
       The board of directors proposes to authorize the chairman of the meeting (with a right of substitution) on behalf of the Company to apply the Danish Business Authority for registration of the resolutions passed and in this connection to make any such amendments and supplements to the application and the resolution, including the Company’s articles of association and these minutes of the general meeting, that may be required as a condition for registration.

Vedtagelseskrav
Voting requirements for adoption
                    
Forslaget under dagsordenens punkt 1 kan vedtages med simpelt flertal, mens forslagene under dagsordenens punkt 2 og 3 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
       Adoption of proposal under item 1 of the agenda requires a simple majority of the votes cast, whereas the proposals under items 2 and 3 of the agenda require at least two-thirds of the votes cast as well as at least two-thirds of the share capital represented at the general meeting.

Information
Information

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com fra dags dato.
       This notice including agenda and the complete proposals will be available for review the Company’s premises as well as on the Company’s web page www.medical-prognosis.com from today.

Deltagelse og stemmerettigheder
Participation and voting rights

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen onsdag den 23. maj 2018 i henhold til selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionærer der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen. Herudover skal enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage, anmode selskabets bestyrelse om adgangskort senest fredag den 25. maj 2018.
       The right of a shareholder to attend and vote at the extraordinary general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the registration date Wednesday 23 May 2018 according to the shareholder register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholder register kept by VP Securities A/S and by Euroclear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly registered by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting. Additionally, all shareholders who are entitled to participate and which to participate at the general meeting must request an admission card from the board of directors on Friday 25 May 2018 at the latest.

Fuldmagter
Proxies

Aktionærer kan stemme ved fuldmagt. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket, som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen.
       For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy form is attached to this notice and can be downloaded from the website of the Company, www.medical-prognosis.com.

Brevstemmer
Votes by post

Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af selskabet senest kl. 12.00 den 29. maj 2018. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.
       Shareholders may – instead of voting in person at the ordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. Any shareholder who chooses to vote by mail shall send the absentee vote to the Company so that the has Company receives the votes at the latest on 29 May 2018 at 12:00 am CET. Votes delivered by mail cannot be revoked. Please take into account that mail can be several days in transfer.

1. maj 2018/ 1 May 2018
På bestyrelsens vegne
On behalf of the board of directors


Fuldmagt
PROXY

Undertegnede giver hermed:
The undersigned hereby:

(Tick)

    (angiv navn på den du giver fuldmagt)
(write name of the person you give power of attorney)

 
 

 
  Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S
The board of directors at edical Prognosis Institute A/S

Fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme for min samlede aktiebeholdning på den ekstraordinære generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S, den 30. maj 2018.
Power of attorney to represent and vote on all my shares at the extraordinary general meeting of Medical Prognosis Institute A/S, 30 May 2018.

Navn på aktionær
Name of shareholder
 
   
Adresse
Address
 
   
Antal aktier
Number of shares
 

Dato:
Date:

___________________________
Navn:
Name:

Returnér denne fuldmagt underskrevet og dateret til Medical Prognosis Institute A/S, venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.
Please return the power of attorney signed and dated to Medical Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S