MPI – Notice to convene ordinary annual general meetingIndkaldelse til ORDINÆR Generalforsamling
Notice to convene ORDINARY ANNUAL General Meeting

Der indkaldes herved til ORDINÆR generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S (“Selskabet”):
Notice is hereby given that THE ORDINARY general meeting of Medical Prognosis Institute A/S (the “Company”) will be held on:

24. april 2018, kl. 16.00
24 April 2018 at 4.00 pm CET

Generalforsamlingen afholdes hos:
The general meeting will be held at:

Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the annual general meeting is as follows:

1.                   Valg af dirigent.
                      Election of Chairman of the Meeting

2.                   Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
                      Report on the Company’s activities during the past year

3.                   Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
                      Presentation of audited annual report with Auditor’s statement for approval

4.                   Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
                      Resolution on application of profits or covering of losses as per the adopted annual report

5.                   Valg af bestyrelse
                      Election of board members

6.                   Valg af revisor
                      Election of auditor

7.                   Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
                      Proposals from the board of directors and/or shareholders

7.1.               Forslag om ændring af generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen
                      Proposal regarding amendment of the general guidelines for incentive remuneration to the management

8.                   Forslag om bemyndigelse til dirigenten
                      Proposal to authorize the chairman of the meeting

9.                   Eventuelt
                      Any further business

Fuldstændige forslag
Complete Proposals

Re 1
Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.
The board of directors proposes that attorney-at-law Lars Lüthjohan Jensen is elected as chairman of the general meeting.

Re 2
Formanden for bestyrelsen og/eller den administrerende direktør vil berette om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Chairman of the board, and / or Chief Executive Officer will report on the Company’s activities for the year ended December 31, 2017.

Re 3

Bestyrelsen foreslår at den reviderede årsrapport godkendes.
The Board of Directors recommends that the audited annual report will be adopted.

Re 4

Bestyrelsen foreslår at det konsoliderede tab for regnskabsåret 2017 på tkr. 30.390
The Board of Directors proposes that the consolidated loss for the year 2017 of TDKK 30,390
be carried forward to next year through recognition in retained earnings.

Re 5

Den samlede nuværende bestyrelse er på valg. I henhold til Selskabets vedtægter skal bestyrelsen bestå af 3-6 medlemmer.
All Members of the Board of Directors are up for election. Pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors shall consist of 3-6 members. 

Den nuværende bestyrelse består af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Currently, the Board of Directors is composed of the following:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Niels Johansen
Jørgen Bardenfleth

Samtlige ovenstående personer har tilbudt at stille op til valg eller genvalg. Information om de nuværende bestyrelsesmedlemmer er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
All persons above have offered themselves for reelection or election. Information about the current board members is available on the Company’s website.

Re 6

The Board of Directors proposes that,

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
2900 Hellerup,
  
be re-appointed as the Company’s auditor.

Re 7

Forslag fra bestyrelsen.
Proposals from the Board of Directors.

Bestyrelsen foreslår, at selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen I henhold til selskabslovens § 139 ændres, således at følgende passus udgår, idet teksten ikke længere er relevant:
The board of directors proposes that the company’s general guidelines on incentive remuneration to the management in accordance with the Danish Companies Act section 139 is amended, so that the following text is deleted, as this part is not relevant anymore:

“Warrant grant 2017
On June 14, 2016 the board of directors resolved that 696,220 warrants in total issued by the board of directors to the executive management board and the board of directors of the Company on respectively December 14, 2014 and February 18, 2016 were invalid as the Company had not prior to such issues duly adopted and obtained approval from the general meeting of incentive remuneration guidelines pursuant to the Danish Companies Act Section 139. Consequently, in order to compensate holders of the cancelled warrants and subject to approval from the general meeting, the company expects to grant a number of warrants to each holder of the cancelled warrants corresponding to the cancelled warrants. The estimated Black-Scholes value of this warrant grant to members of the board of directors and members of the executive management is DKK 16,013,060.”

Re 8

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Lars Lüthjohan Jensen til at registrere ovennævnte beslutninger hos Erhvervsstyrelsen og til i denne forbindelse at foretage sådanne rettelser og ændringer i de vedtagne dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for registrering heraf.
The board of directors proposes that the general meeting authorizes attorney-at-law Lars Lüthjohan Jensen to register the resolutions made with the Danish Business Agency and in this connection to make such corrections and amendments to the approved documents which may be required by the Danish Business Agency for registration thereof.

-oo0oo-

Vedtagelseskrav:
Voting requirements for adoption:
                     
Forslagene kan vedtages med simpelt flertal.
The proposals require simple majority of the votes cast.

Information:
Information:
Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com fra dags dato.
This notice including agenda and the complete proposals will be available for review the Company’s premises as well as on the Company’s web page www.medical-prognosis.com from today.

Deltagelse og stemmerettigheder
Participation and voting rights

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen tirsdag den 17. april 2018 i henhold til selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionærer der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen. Herudover skal enhver aktionær der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage, anmode selskabets bestyrelse om adgangskort senest 20. april 2018.
The right of a shareholder to attend and vote at the extraordinary general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the registration date Tuesday 17 April 2018 according to the shareholder register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholder register kept by VP Securities A/S and by Euroclear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly registered by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting. Additionally, all shareholders who are entitled to participate and which to participate at the general meeting must request an admission card from the board of directors on 20 April 2018 at the latest.

Afgivelse af fuldmagt
Aktionærer kan stemme ved fuldmagt. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket, som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen.
For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy form is attached to this notice and can be downloaded from the website of the Company, www.medical-prognosis.com

Brevstemmer:
Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af selskabet senest kl. 12.00 den 23. april 2018. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.
Shareholders may – instead of voting in person at the ordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. Any shareholder who chooses to vote by mail shall send the absentee vote to the Company so that the has Company receives the votes at the latest on April 23 2018 at 12:00 am. Votes delivered by mail cannot be revoked. Please take into account that mail can be several days in transfer.

-oo0oo-
9 April, 2018
On behalf of the Board of Directors


Fuldmagt
PROXY

Undertegnede giver hermed:
The undersigned hereby:

(Tick)    
   

 
 

(angiv navn på den du giver fuldmagt)
(write the name of the person you give power of attorney)

 
     

Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S
The Board of Directors at Medical Prognosis Institute A/S

Fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme for min samlede aktiebeholdning på den ekstraordinære generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S, 24. april 2018

Power of attorney to represent and vote on all my shares at the Extraordinary General Meeting of Medical Prognosis Institute A / S, April 24 2018
 
 
 

Navn på aktionær
Name of shareholder
L
 

Adresse
Address
 
 

Antal aktier
Number of shares
 

Dato:
Date:

____________________________
Navn:
Name:

Returnér denne fuldmagt underskrevet og dateret til Medical Prognosis Institute A/S, venlighedsvej 1, DK -2970 Hørsholm.
Please return the power of attorney signed and dated to Medical Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, DK – 2970 Hoersholm.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S