MPI offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af mindst 44.330 og op til 104.064 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 180 pr. ny aktie 

Medical Prognosis Institute A/S (“Selskabet” eller “MPI”) offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af minimum 44.330 og op til 104.064 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 (“Nye Aktier”) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (“Udbuddet”). Udbuddet foretages i henhold til den til bemyndigelse til Selskabets bestyrelse, der er optaget i § 7.1 i Selskabets vedtægter. På baggrund af denne bemyndigelse har bestyrelsen i dag den 12. september 2014 besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum 44.330 stk. og maksimum DKK 104.064 stk. Nye Aktier. Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og Udbuddet.

Selskabets eksisterende aktionærer (“Eksisterende Aktionærer”) vil den 19. september 2014 kl. 12.30 få tildelt tegningsretter i forholdet 1:1, hvilket betyder, at alle Eksisterende Aktionærer er berettiget til og får tildelt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, de ejer. Til tegning af én Ny Aktie kræves ti (10) tegningsretter. Tegningsforholdet er således 10:1, idet en Eksisterende Aktionær skal besidde ti (10) eksisterende aktier for at få tildelt det nødvendige antal tegningsretter til tegning af én (1) Ny Aktie. Tegningsprisen er DKK 180 pr. Ny Aktie.

Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at minimumsudbuddet på 44.330 stk. Nye Aktier (“Minimumsudbuddet”) tegnes. Såfremt Minimumsudbuddet ikke tegnes, aflyses Udbuddet. Minimumsudbuddet er garanteret af en række garanter.

Baggrund for Udbuddet

Formålet med at optage MPI til handel på NASDAQ OMX First North Denmark i oktober 2013 var at få blåstemplet MPI over for internationale samarbejdspartnere og herigennem at skabe øget interesse og opmærksomhed for Selskabet, for derigennem at synliggøre dets potentiale over for medier, investorer og andre interessenter. Derudover gav det samtidig MPI’s aktionærer en løbende prisfastsættelse af aktien, der kan hjælpe til at være en attraktiv langsigtet exitmulighed for MPI’s aktionærer og give nye aktionærer en mulighed for at erhverve aktier i Selskabet.

Selskabets ledelse ønsker med Udbuddet på én gang at styrke Selskabets kapitalgrundlag, at opnå en yderligere eksponering og styrkelse af Selskabets image samt at give MPI’s Eksisterende Aktionærer eller nye investorer mulighed for at investere i en spændende virksomhed, der er unik i et dansk perspektiv.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre mellem DKK 7.979.400 og DKK 18.731.520. Nettoprovenuet fra Udbuddet, dvs. bruttoprovenuet fratrukket de skønnede udgifter ved Udbuddet, vil udgøre mellem DKK 7.150.421 og DKK 17.891.788.

Selskabet agter at anvende nettoprovenuet fra Udbuddet samt eksisterende likvide midler til at finansiere Selskabets løbende aktiviteter, herunder

  • at sikre at Selskabet har tilstrækkelige midler til den fortsatte drift,
  • at sikre den videre opbygning af den amerikanske salgsorganisation, og
  • at sikre at Selskabet kan etablere eget laboratorium på det amerikanske marked.

Forhåndstilsagn og garanti

PM 1 af 1/11 2007 ApS, PM 4 af 1/11 2007 ApS, Viggo Harboe 2006 Holding ApS og Torben Thomassen (“Garanterne”), der alle er Eksisterende Aktionærer, har afgivet betinget forhåndstilsagn om udnyttelse af i alt 192.870 tegningsretter tildelt Garanterne til tegning af i alt 19.287 stk. Nye Aktier samt afgivet betinget garanti om tegning af yderligere 21.655 stk. Nye Aktier. Derudover har Erkan Cosan og Marko Zecevic (de “Eksterne Garanter”), der ikke er Eksisterende Aktionærer, afgivet betinget garanti om tegning af yderligere 3.388 stk. Nye Aktier, svarende til nominelt DKK 3.388. Minimumsudbuddet er således garanteret af Garanterne og af de Eksterne Garanter.

Garantien afgivet af de Eksterne Garanter er subsidiær ift. garantien afgivet af Garanterne og vil således kun blive aktuel i det omfang, de Nye Aktier ikke tegnes ved udnyttelse af tegningsretter, af Eksisterende Aktionærer, der ønsker at tegne Resterende Aktier (som nærmere beskrevet nedenfor), eller af Garanterne i henhold til den af dem afgivne garanti. 

De afgivne garantier er udelukkende betinget af, at Selskabet ikke er taget under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling og at der ikke er sket en væsentlig negativ ændring (MAC) i Selskabets forhold inden dagen for tegningsperiodens udløb (for de Eksterne Garanters garanti dog inden dagen for allokering af Resterende Aktier, forventeligt den 7. oktober 2014).

Udbudsbetingelser

Udbud og tegningsforhold

Udbuddet omfatter op til 104.064 stk. Nye Aktier, svarende til op til nominelt DKK 104.064. Minimumsudbuddet omfatter 44.330 stk. Nye Aktier, svarende til nominelt DKK 44.330. Såfremt der ikke opnås tegning af Minimumsudbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført. Minimumsudbuddet er garanteret, se ovenfor.

Tegningsretter vil blive tildelt den 19. september 2014 kl. 12.30. Tegningsretterne tildeles i forholdet 1:1, hvilket betyder, at alle Eksisterende Aktionærer er berettiget til og får tildelt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, de ejer. Til tegning af én Ny Aktie kræves ti (10) tegningsretter. Tegningsforholdet er således 10:1, idet en Eksisterende Aktionærskal besidde ti (10) aktier for at få tildelt det nødvendige antal tegningsretter til tegning af én (1) Ny Aktie.

Handel med tegningsretter

Tegningsretterne vil blive handlet på NASDAQ OMX First North Denmark i perioden fra den 17. september 2014 kl. 9.00 til den 30. september 2014 kl. 17.00 dansk tid. Indehavere af tegningsretter, der ønsker at sælge deres tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler meddelelse herom.

Tegningskurs

De Nye Aktier udbydes til DKK 180 pr. aktie à nom. DKK 1 (“Tegningskursen”).

Tegningsperiode

De Nye Aktier kan tegnes i perioden fra den 22. september 2014 kl. 9.00 til den 3. oktober 2014 kl. 17:00 dansk tid.

Resterende Aktier

Nye Aktier, som ikke er blevet tegnet af Selskabets aktionærer ved udnyttelse af tildelte tegningsretter eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede tegningsretter (“Resterende Aktier”), kan tegnes af Eksisterende Aktionærer (der er aktionærer i Selskabet på prospektdatoen). Eksisterende Aktionærer (der er aktionærer i Selskabet på prospektdatoen), der ønsker at tegne Resterende Aktier, kan gøre dette ved inden tegningsperiodens udløb at afgive tilsagn om at tegne Resterende Aktier til Tegningskursen. Tilsagnet om tegning af Resterende Aktier er bindende for den Eksisterende Aktionær. I tilfælde af at bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier afgivet af Eksisterende Aktionærer overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget en pro-rata allokering af de Resterende Aktier baseret på de enkelte Eksisterende Aktionærers besiddelse af Aktier i Selskabet pr. prospektdatoen. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en Eksisterende Aktionær, der ønsker at tegne Resterende Aktier, vil få lejlighed hertil, idet en sådan tegning forudsætter, at der er Nye Aktier, som ikke er blevet tegnet af Selskabets aktionærer ved udnyttelse af tildelte tegningsretter eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede tegningsretter. Der henvises til prospektet for nærmere beskrivelse af procedure for tegning af Resterende Aktier.

Optagelse til handel af de nye aktier

Efter registrering i Erhvervsstyrelsen optages de nye aktier til handel på NASDAQ OMX First North Denmark under ISIN koden for de eksisterende aktier, hvilket forventes at ske den 14. oktober 2014.

Forventet tidsplan

 

12. september 2014 Offentliggørelse af prospektet
16. september 2014 Sidste handelsdag for eksisterende aktier inkl. tegningsretter
17. september 2014 Første handelsdag for eksisterende aktier ekskl. tegningsretter
17. september 2014 kl. 9.00 Handel med tegningsretter begynder
19. september 2014 kl. 12.30 Tildelingstidspunkt for tegningsretter
22. september 2014 Tegningsperioden begynder
30. september 2014 kl. 17.00 Sidste handelsdag for tegningsretter
3. oktober 2014 kl. 17.00 Tegningsperioden slutter
7. oktober 2014 Meddelelse om allokering af Resterende Aktier til Eksisterende Aktionærer, der har givet tilsagn om tegning af Resterende Aktier, og eventuelt til Garanterne og de Eksterne Garanter i henhold til de af disse afgivne garantier
7. oktober 2014 Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
10. oktober 2014 Frist for betaling af Resterende Aktier (med valør samme dag)
10. oktober 2014 De Nye Aktier registreres i Erhvervsstyrelsen
14. oktober 2014 Optagelse af de Nye Aktier til handel på NASDAQ OMX First North Denmark under ISIN koden for de eksisterende aktier DK0060514487

Prospekt

Prospektet kan hentes på Selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com. Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af prospektet.

Derudover kan prospektet bestilles hos

Medical Prognosis Institute A/S

Venlighedsvej 1

2970 Hørsholm

Email: [email protected]

Telefon: +45 40 14 50 59

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til Peter Buhl Jensen på telefon +45 21 60 89 22.

Med venlig hilsen

Medical Prognosis Institute A/S

Peter Buhl Jensen

 

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Aktionærer og investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. De er forbundet med en række risici og usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke er Selskabet bekendt, eller som Selskabet ikke på nuværende tidspunkt anser som væsentlige, og der kan ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået.

Oplysningerne i denne meddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Selskabet og er ikke en opfordring til at gøre tilbud om køb eller salg af sådanne værdipapirer.

MPI har ikke registreret og agter ikke at registrere de Nye Aktier, tegningsretterne eller de eksisterende aktier eller en del heraf i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz, eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af de Nye Aktier, tegningsretterne eller de eksisterende aktier i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz, eller i nogen anden jurisdiktioner uden for Danmark. Prospektet, tegningsretterne og de Nye Aktier er ikke og vil ikke blive godkendt af tilsynsmyndigheder i andre jurisdiktioner end Danmark.

Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængelig, de Nye Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og MPI har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor.

Prospektet, Udbuddet, tegningsretterne og de Nye Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder. Tegningsretterne og de Nye Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af tegningsretterne og ethvert udbud og/eller salg af de Nye Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act.

 

For yderligere information kontakt venligst

Peter Buhl Jensen, CEO

E-mail: [email protected]

Mobil: +45 21 60 89 22

 

 

Certified Advisor for MPI: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S