Oncology Venture erhåller garantier och teckningsåtaganden för en föreslagen nyemission

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 15 mars 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Stockholm: OV.ST) meddelar idag att Bolagets styrelse kommer att föreslå en företrädesemission till ett belopp mellan 60 och 100 mkr för beslut vid den kommande årsstämman. Garantier och teckningsåtaganden om cirka 60 mkr har redan erhållits från ett antal garanter.

I ljuset av den positiva utvecklingen i Oncology Venture (”OV” eller ”Bolaget”), bedömer Bolagets styrelse att det är fördelaktigt för aktieägarna att skapa ett alternativ till den finansieringslösning som har etablerats med European High Growth Opportunities Securitization Fund (en fond som rådges av Alpha Blue Ocean). Styrelsen i Oncology Venture kommer därför att rekommendera aktieägarna att vid den förestående årsstämman besluta om en företrädesemission till ett belopp mellan 60 mkr och 100 mkr.

Bolaget har erhållit garantier och teckningsåtaganden till ett totalt belopp om cirka 60 mkr från garanter, och planerar för en företrädesemission där samtliga aktieägare har rätt att teckna en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption till ett totalt belopp av 4,00 kr för varje två (2) befintliga aktier. Teckningsoptionen kommer att ha ett lösenpris om minst 7,50 kr och en löptid på tolv (12) månader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer detta att inbringa ytterligare cirka 188 mkr till Bolaget. Företrädesemissionen är föremål för beslut av Bolagets aktieägare vid den förestående årsstämman. 

Mer information, inklusive detaljer om företrädesemissionen och dess villkor, kommer offentliggöras av Bolaget så snart sådan finns tillgänglig.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49
För mediafrågor
Thomas Pedersen, Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90 

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: [email protected], telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande 15 mars 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S