Oncology Venture: Kallelse till extra bolagsstämma

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Oncology Venture A/S (“Selskabet“):

Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of Oncology Venture A/S (the “Company”) will be held on:

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S (”Bolaget”) på:

mandag den 18. december 2018, kl. 15
Monday December 18, 2018 at 3 pm CET
måndagen den 18 december 2018, kl. 15

Generalforsamlingen afholdes på adressen:
The general meeting will be held at:
Extra bolagsstämman kommer att hållas på följande adress:

Søhuset, Venlighedsvej 10, DK-2970 Hørsholm

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the general meeting is as follows:
Dagordningen på extra bolagsstämman är följande:

 1. Valg af dirigent

Election of chairman of the meeting
Val av ordförande vid stämman

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Election of board of directors
Val av styrelseledamöter

 1. Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen

Resolution to authorize the board of directors of the Company to increase the share capital
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet

 1. Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til investorer

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to investors
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om emission av optionsrätter till investerare

 1. Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede konvertible gældsbreve

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue convertible bonds
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att emittera konvertibla skuldebrev

 1. Bemyndigelse af dirigenten

Authorization of the chairman of the meeting
Bemyndigande av stämmans ordförande

Fuldstændige forslag
Complete proposals
Fullständiga beslutsförslag

Ad 1/Re. 1/Fö 1:

Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen

The board of directors proposes that Lars Lüthjohan Jensen, attorney-at-law, is elected as chairman of the general meeting

Styrelsen föreslår att advokat Lars Lüthjohan Jensen väljs som ordförande vid bolagsstämman

Ad 2/Re. 2/Fö 2:

Der er stillet forslag om, at Niels Johansen udtræder af bestyrelsen, samt at Duncan Moore og Sanjeevi Carani vælges som nye bestyrelsesmedlemmer, således at Selskabets bestyrelse herefter består af:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Sanjeevi Carani

Oplysning om Duncan Moore og Sanjeevi Caranis ledelseserhverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, fremgår af bilag 1 hertil.

It is proposed that Niels Johansen resigns from the board of directors and that Duncan Moore and Sanjeevi Carani are elected as new members of the board of directors, so that the board of directors hereafter will consist of the following individuals:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Sanjeevi Carani

Information on the managerial positions of Duncan Moore and Sanjeevi Carani, cf. Section 120(3) of the Danish Companies Act appears from appendix 1 hereto.

Det föreslås att Niels Johansson avträder ur styrelsen samt att Duncan Moore och Sanjeevi Carani nyväljs som styrelseledamöter, så att styrelsen hädanafter kommer att bestå av:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Sanjeevi Carani

Information om ledande beslutshavande positioner för Duncan Moore och Sanjeevi Carani, jämför Sektion 120(3) i den danska Aktiebolagslagen som framgår av bilaga 1 härintill.

Ad 3/Re. 3/Fö 3:

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne ved at forny og udvide den eksisterende bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen.

Konkret foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 7.2 erstattes af følgende formulering:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 17. december 2023 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 503.112. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal gennemføres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen kan bestemme, at forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld. For de nye aktier finder § 7.3 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget er motiveret af behovet for fortsat at sikre Selskabet fleksibilitet til en potentiel
kapitalrejsning som en del af Selskabets langsigtede finansiering og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets forventede kapitalbehov.

The board of directors proposes to amend the articles of association by renewing and expand the existing authorization to the board of directors to increase the share capital of the company.

The board of directors specifically proposes that section 7.2 in the articles of association is replaced by the following wording:

The board of directors is authorized in the period until December 17, 2023 to resolve to increase the company’s share capital in one or more issues by up to a total nominal amount of DKK 503,112. The increase of the company’s share capital shall be without pre-emptive subscription rights for the existing shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors may resolve that the capital increase shall be made against cash payment, by conversion of debt, or by contribution of assets other than cash. For the new shares § 7.3 shall apply. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal is motivated by the need to crease flexibility for a potential capital increase as
part of the Company’s plan the long-term financing of the company and the size of the proposed authorization has been determined with due consideration to the expected capital needs of the Company.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att förnya och utvidga det befintliga bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget.

Styrelsen föreslår specifikt att § 7.2 ersätts med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 17 december 2023 besluta om att öka bolagets aktiekapital i en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 503 112 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske utan företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadskursen. Styrelsen kan besluta att aktiekapitalökningen skall genom kontant inbetalning, apportemission, eller konvertering av skuld. För de nya aktierna skall § 7.3 gälla. Styrelsen beslutar om övriga villkor.

Beslutsförslaget motiveras av behovet att skapa flexibilitet för en eventuell kapitalökning som del av Bolagets långsiktiga finansiering av bolaget och storleken på det föreslagna bemyndigandet har fastställts med hänsyn till Bolagets förväntade kapitalbehov. 

Ad 4/Re 4/Fö 4:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til investorer.

Konkret foreslår bestyrelsen, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt § 6.7 i Selskabets
vedtægter:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 17. december 2023 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til investorer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 390.000 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 17. december 2023 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 390.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 390.000.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget er motiveret af låneaftalen indgået af selskabet som nærmere beskrevet i pressemeddelelse af 30. november 2018.

The board of directors proposes that it be authorized to issue warrants to investors.

The board of directors specifically proposes that the following authorization be inserted as a new section 6.7 in the articles of association:

“The board of directors is authorized in the period until December 17, 2023 to, on one or more occasions, issue warrants to investors in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 390,000 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until December 17, 2023, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 390,000 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 390,000.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal is motivated by loan agreement entered into by the Company as further described in press release dated November 30, 2018.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till investerare.

Styrelsen föreslår specifikt att följande bemyndigande skall införlivas som nytt avsnitt 6.7 i bolagsordningen:

Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 17 december 2023, vid en eller flera tillfällen, besluta om att emittera teckningsoptioner till investerare i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 390 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för teckningsoptionerna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 17 december 2023, vid en eller flera tillfällen, att öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 390 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av teckningsoptioner. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 390 000 DKK.

De nya aktier som kan tecknas med teckningsoptioner måste vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte innehålla några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna der tecknas genom att utnyttja teckningsoptioner, ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa andra villkor.”

Beslutsförslaget motiveras av ett låneavtal ingått av Bolaget som beskrivs utförligare i pressmeddelande daterad den 30 november 2018.

Ad 5/Re 5/Fö 5:

Bestyrelsen foreslår, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning på vegne af selskabet om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet.

Konkret foreslår bestyrelsen at følgende ordlyd indsættes som et nye § 6.8 i vedtægterne:

”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 17. december 2023, ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at træffe beslutning om optagelse af lån på op til SEK 100.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i selskabet samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Lånene skal indbetales kontant til selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Konvertering skal ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end markedskursen på Selskabets aktier.

Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i perioden indtil 17. december 2023 at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt DKK 780.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til denne § 6.8.

For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

The board of directors proposes to authorize the board of directors to resolve to obtain loans against issuance of convertible loan notes which gives the right to subscribe for shares in the Company.

The board of directors specifically proposes that the following wording is inserted as a new section 6.8 in the articles of association:

The board of directors is authorized in the period until December 17, 2023, one or more times, without any pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, to resolve to raise loans for a total amount of up to SEK 100,000,000 against the issuance of convertible debt instruments entitling the holder to subscribe for shares in the company and to effect the associated capital increases. The loans must be paid in cash to the company. The board of directors will lay down the specific terms and conditions for the convertible debt instruments being issued under this authorization. Conversion may not take place at a price, which is lower than the market price of the company’s shares.

As a result of this authorization, the board of directors is furthermore authorized in the period until December 17, 2023 to increase the company’s share capital, without any pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, by up to a total nominal amount of DKK 780,000 by conversion of convertible debt instruments issued pursuant to this section 6.8.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.

Styrelsen föreslår att bemyndiga styrelsen att besluta att erhålla lån mot emission av konvertibla skuldebrev som ger rätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår specifikt att följande lydelse införs som en ny paragraf 6.8 i bolagsordningen:

“Styrelsen är bemyndigad i tiden fram till den 17 december 2023, en eller flera gånger utan företrädesrätt för befintliga aktieägare besluta om upptagande, att lösa upp lån för sammanlagt upp till SEK 100 000 000 mot utfärdande av konvertibla skuldebrev som berättigar innehavaren att teckna aktier i bolaget och att tillföra de tillhörande kapitalförhöjningarna. Lånen måste betalas kontant till bolaget. Styrelsen ska fastställa de särskilda villkoren för de konvertibla skuldinstrumenten utfärdade enligt detta bemyndigande. Omvandling får inte ske till ett pris som är lägre än marknadspriset för bolagets aktier.

Till följd av detta bemyndigande bemyndigas styrelsen vidare till och med den 17 december 2023 att öka bolagets aktiekapital utan företrädesrätt för de befintliga aktieägarna, med upp till sammanlagt nominellt 780 000 DKK genom konvertering av konvertibla skuldebrev utgivna enligt detta avsnitt; 6.8.

För nya aktier som utfärdats enligt detta tillstånd ska sådana aktier vara överlåtbara instrument och vara noterade och registrerade i bolagets aktiebok. De nya aktierna får inte innehålla några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återkalla aktierna. Aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ha samma rättigheter som befintliga aktier i bolaget. Styrelsen kommer att fastställa andra villkor.”

Ad 6/Re 6/Fö 6:

Bestyrelsen forslår at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder Selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

The board of directors proposes to authorize the chairman of the meeting (with a right of substitution) on behalf of the Company to apply the Danish Business Authority for registration of the resolutions passed and in this connection to make any such amendments and supplements to the application and the resolution, including the Company’s articles of association and these minutes of the general meeting, that may be required as a condition for registration.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar stämmoordföranden (med substitutionsrätt) på bolagets vägnar att ansöka hos danska Erhvervsstyrelsen för registrering av de beslut som fattats och i detta sammanhang att göra sådana ändringar och tillägg till ansökan och beslutet, inklusive bolagets bolagsordning och dessa protokoll från bolagsstämman, som kan krävas som villkor för registrering.

Vedtagelseskrav
Voting requirements for adoption
Röstkrav för antagande
                    
Forslagene under dagsordenens punkt 1 og 2 kan vedtages med simpelt flertal, mens forslagene under dagsordenens punkt 3-6 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Adoption of proposals under item 1 and 2 of the agenda require a simple majority of the votes cast, whereas the proposals under items 3-6 of the agenda require at least two-thirds of the votes cast as well as at least two-thirds of the share capital represented at the general meeting.

Antagande av förslag enligt punkterna 1 och 2 på dagordningen kräver en enkel majoritet av de avgivna rösterna, medan förslagen i punkterna 3–6 på dagordningen kräver minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt minst två tredjedelar av aktiekapitalet som företräds vid bolagsstämman.

Information
Information
Information

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.oncologyventure.com fra dags dato.

This notice including agenda and the complete proposals will be available for review the Company’s premises as well as on the Company’s web page www.oncologyventure.com from today.

Denna kallelse inklusive dagordning och de fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängligt för att se över bolagets lokaler samt på bolagets hemsida www.oncologyventure.com från och med idag.

Deltagelse og stemmerettigheder
Participation and voting rights
Deltagande och rösträtt

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen tirsdag den 11. december 2018 i henhold til selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionærer der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen. Herudover skal enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage, anmode Selskabets bestyrelse om adgangskort senest fredag den 14. 2018.

The right of a shareholder to attend and vote at the extraordinary general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the registration date Tuesday December 11, 2018, according to the shareholder register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholder register kept by VP Securities A/S and by Euro-clear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly registered by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting. Additionally, all shareholders who are entitled to participate and which to participate at the general meeting must request an admission card from the board of directors on Friday, December 14, 2018, at the latest.

En aktieägares rätt att delta och rösta på extra bolagsstämma bestäms av antalet aktier som innehas av aktieägaren på avstämningsdagen tisdag, 11 december 2018, enligt aktieägarregistret som förvaras av VP Securities A/S. Aktieägaren måste registreras med namn i aktieboken som förvaras av VP Securities A/S och av Euroclear Sweden AB. Aktieägare som innehar aktier genom en förvaltare ska samordna med sin förvaltare att aktieägaren är vederbörligen registrerad i namn hos Euroclear Sweden AB före bolagsstämman. Dessutom ska alla aktieägare som är berättigade att delta och som önskar delta i bolagsstämman begära ett tillträdeskort från styrelsen senast den fredag den 14 december 2018.

Fuldmagter
Proxies
Fullmakter

Aktionærer kan stemme ved fuldmagt. Som bilag 2 til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket, som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen. Fuldmagtsblanketten kan også hentes på Selskabets hjemmeside: www.oncologyventure.com
                     
For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy form is attached as Appendix 2 to this notice and can be downloaded from the website of the Company: www.oncologyventure.com.

På bolagsstämman kan aktieägarna rösta via fullmakt. Ett fullmaktsformulär bifogas som bilaga 2 till denna kallelse och kan laddas ned från bolagets hemsida: www.oncologyventure.com.

Brevstemmer
Votes by post
Röster via brev

Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af Selskabet senest kl. 12.00 den 17. december 2018. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.
                     
Shareholders may – instead of voting in person at the ordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. Any shareholder who chooses to vote by mail shall send the absentee vote to the Company so that the has Company receives the votes at the latest on December 17, 2018 at 12:00 am CET. Votes delivered by mail cannot be revoked. Please take into account that mail can be several days in transfer.

Aktieägare kan – i stället för att rösta personligen vid den ordinarie bolagsstämman – välja att rösta per post, dvs rösta i skrift före bolagsstämman. Varje aktieägare som väljer att rösta per post ska skicka sina röster till bolaget så att bolaget får rösterna senast den 17. december 2018 klockan 12.00 CET. Röster som skickas via post kan inte återkallas. Tänk på att posten kan ta flera dagar att nå bolaget.

December 1, 2018
På bestyrelsens vegne
On behalf of the board of directors
På styrelsens vägnar

Bilag 1 / appendix 1 / BILAGA 1

I henhold til selskabslovens § 120, stk. 3 skal følgende oplysninger gives om Duncan Moore og Sanjeevi Caranis ledelseshverv:

Pursuant to Section 120(3) of the Danish Companies Act, the following information is given on Duncan Moore and Sanjeevi Carani’s managerial positions:

I enlighet med selskabslovens § 120.3 anges följande uppgifter om Duncan Moore och Sanjeevi Carani:s ledande befattningar:

Duncan Moore

 • Forward Pharma A/S, Board member, current
 • Braidlock Ltd., Chairman of the Board, current
 • Cycle Pharma, Board Member, current
 • Lamellar Biomedical, Chairman of the Board, current
 • Oncology Venture ApS, Chairman of the Board, current
 • Scottish Life Sciences Association, Board Member, current
 • StepJockey Ltd., Chairman of the Board, current

Sanjeevi Carani

 • Cadila Pharmaceuticals Sweden Aktiebolag, Board Member, current
 • Oncology Venture ApS, Board Member, current
 • Saicare, holder of shares, current
 • CPL BCX Pharma AB, Board Member, resigned

BILAG 2 – FULDMAGT
APPENDIX 2 – PROXY
BILAGA 2 – FULLMAKT

Undertegnede giver hermed:
The undersigned hereby grants:
Undertecknade beviljar härmed:

(Tick)

    (angiv navn på den du giver fuldmagt)
(write name of the person you give power of attorney)
(skriv namn på den person du ger fullmakt till)

 

 

 

  Bestyrelsen i Oncology Venture A/S
The board of directors at Oncology Venture A/S
Styrelsen i Oncology Venture A/S

fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme for min samlede aktiebeholdning på den ekstraordinære generalforsamling i Oncology Venture A/S den 18. december 2018.

power of attorney to represent and vote on all my shares at the extraordinary general meeting of Oncology Venture A/S December 18, 2018.

fullmakt att företräda och rösta med samtliga av mina aktier vid extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S 18 december 2018.

Navn på aktionær
Name of shareholder
Namn på aktieägare
 
   
Adresse
Address
 
   
Antal aktier
Number of shares
 

Dato:
Date:

Datum:
___________________________
Navn:
Name:
Namn:
___________________________

Returnér denne fuldmagt underskrevet og dateret til Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.
Please return the power of attorney signed and dated to Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.
Vänligen returnera fullmakten undertecknad och daterad till Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm.

Bilagor

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S