PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MINUTES OF ORDINARY GENERAL MEETING
PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Oncology Venture A/S (“Selskabet“) 4. april 2019, kl. 16.00 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark:

An annual ordinary general meeting of Oncology Venture A/S (the “Company”) was held on 4 April 2019, at 04.00 pm CET at Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark:

 Årsstämma i Oncology Venture A/S (”Bolaget”) hölls den 4 april 2019, kl. 16 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the general meeting is as follows:
Dagordningen på årsstämman är följande:

  1. Valg af dirigent.

Election of chairman of the meeting.
Val av ordförande vid stämman.

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

The board of director’s report on the Company’s activities during the past year.
Styrelseordförandens anförande om Bolagets verksamhet under det gångna året.

  1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Submission of the annual accounts with auditor’s report for approval.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för godkännande.

  1. Beslutning om dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.

Decision on the cover of loss in accordance with the approved accounts.
Beslut om disposition av förlust i enlighet med den godkända räkenskapen.

  1. Valg til bestyrelsen.

5.1 Ændring af vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens størrelse
Amendment of the articles of association regarding the number of members of the board of directors.
Ändring av vedertagna bestämmelser om styrelsens storlek.

5.2 valg af bestyrelsesmedlemmer.
Election of members of the board of directors.
Val av styrelsemedlemmar.

  1. Valg af revisor.

Election of auditor.
Val av revisor.

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:

Any proposals from the board of directors:
Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägare.

 7.1.  Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere og ledelsesmedlemmer.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to employees, consultants and management members and board members.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om emission av optionsrätter till anställda, konsulter och bolagsledning samt styrelsemedlemmar.

 7.2.  Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to increase the share capital.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet.

 7.3.  Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til investorer.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to investors.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om emission av optionsrätter till investerare.

 7.4.  Beslutning om ændring af § 2.1 om selskabets formål i selskabets vedtægter.

Resolution to amend article 2.1 of the articles of associationregarding the objects of the company.
Beslut om ändring av § 2.1 i bolagets bolagsordning.

  1. Bemyndigelse af dirigenten.

Authorization of the chairman of the meeting.
Bemyndigande av stämmans ordförande.

Resumé og beslutninger:
Summary and resolutions:
Sammanfattning och beslut:

Ad 1/Re. 1/Fö 1:

Advokat Lars Lüthjohan Jensen valgtes enstemmigt som dirigent på generalforsamlingen.

Lars Lüthjohan Jensen, attorney-at-law, was elected unanimously as chairman of the general meeting.

Advokat Lars Lüthjohan Jensen valdes enhälligt till ordförande för bolagsstämman.

Ad 2/Re. 2/Fö 2:

Den administrerende direktør berettede om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Chief Executive Officer reported on the Company’s activities for the year ended 31 December 2018.

Vd rapporterade om Bolagets aktiviteter under året som avslutades den 31 december 2018.

Ad 3/Re. 3/Fö 3

Den reviderede årsrapport blev godkendt enstemmigt.

The audited annual report was adopted unanimously.

Den reviderade årsredovisningen godkändes enhälligt av årsstämman.

Ad 4/Re. 4/Fö 4

Det blev besluttet at det konsoliderede tab for regnskabsåret 2018 på TDKK 15.544 overføres til næste år.

It was resolved that the consolidated loss for the year 2018 of TDKK 15,544 be carried forward to next year through recognition in retained earnings.

Årsstämman beslutade att den balanserade förlusten för räkenskapsåret 2018 om TDKK 15 544 ska överföras i ny räkning.

Ad 5.1/Re. 5.1/Fö 5.1

Der var stillet forslag om, at selskabets vedtægter punkt 12.1 ændres, således at selskabets bestyrelse fremover skal bestå af 3-7 medlemmer, og således at punkt 12.1 fremover lyder:

”12.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets forhold og er ansvarlig over for generalforsamlingen. Over forhandlinger på bestyrelsesmøder føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.”

Forslaget blev vedtaget.

It was proposed to amend article 12.1 of the articles of association so that the board of directors of the company shall consist of 3-7 members going forward, and so that the new article 12.1 shall read:

“12.1 The Company is managed by a board of directors consisting of 3-7 members elected by the general assembly on a one year term. Re-election may occur. The board of directors appoints a chairman of the board. In case of equal votes the vote of the chairman shall be decisive. The board of directors maintain the overall management of the company’s business and is responsible towards the general assembly. The business of the board of directors is recorded in a minute book to be signed by the members of the board of directors.

The proposal was unanimously adopted.

Det var föreslaget att punkt 12.1 i Bolagets bolagsordning ändras för att styrelsen framöver ska bestå av 3‑7 medlemmar och således ska punkt 12.1 fortsättningsvis lyda:

”12.1. Bolaget leds av styrelsen bestående av 3‑7 medlemmar, valda på ett år i taget av årsstämman. Omval kan förekomma. Styrelsen utser själva en styrelseordförande. Vid händelse av lika röster har styrelseordföranden utslagsröst. Styrelsen upprätthåller Bolagets drift av verksamheten och är ansvariga gentemot årsstämman. Under förhandlingar på styrelsemöten förs ett protokoll som ska skrivas under av styrelsens medlemmar.”

Beslutet var enhälligt.

Ad 5.2/Re. 5.2/Fö 5.2

Der var stillet forslag om, at samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges, således at Selskabets bestyrelse herefter består af:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Carani Sanjeevi

Frantz Sigersted-Rasmussen, der oprindeligt havde stillet, havde forud for generalforsamlingen trukket sig som kandidat.

Alle opstillede kandidater blev valgt.

It was proposed that all current members of the board of directors are re-elected, so that the board of directors hereafter will consist of the following individuals:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Carani Sanjeevi

Frantz Sigersted-Rasmussen had withdrawn his candidacy.

All candidates were elected.

Det var föreslaget omval av samtliga nuvarande styrelsemedlemmar, så att styrelsen hädanefter kommer att bestå av:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Carani Sanjeevi

Samtliga kandidater invaldes. 

Ad 6/Re. 6/Fö 6:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
2900 Hellerup, Danmark

Blev genvalgt som revisor.
was re-appointed as the Company’s auditor.
omväljs som Bolagets revisor

Ad 7.1/Re. 7.1/Fö 7.1:

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.

Konkret foreslog bestyrelsen, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt § 6.8 i Selskabets
vedtægter:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 3. april 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 175.000 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 3. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 175.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 175.000.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget blev vedtaget.

The board of directors proposed that it be authorized to issue warrants to employees, consultants and members of the board of directors.

The board of directors specifically proposed that the following authorization be inserted as a new section 6.8 in the articles of association:

“The board of directors is authorized in the period until April 3, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to employees, consultants and members of the board of directors in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to a nominal value of DKK 175,000 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until April 3, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 175,000 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 175,000.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”.

The proposal was adopted.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till anställda, konsulter, bolagsledningen och styrelsemedlemmar.

Styrelsen föreslår specifikt att följande bemyndigande skall införlivas som nytt avsnitt 6.8 i bolagsordningen:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 3 april 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att emittera teckningsoptioner till anställda, konsulter, bolagsledningen och styrelsemedlemmar i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 175 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för teckningsoptionerna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 3 april 2014, vid ett eller flera tillfällen, att öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 175 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av teckningsoptioner. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 175 000 DKK.

De nya aktier som kan tecknas med teckningsoptioner måste vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte innehålla några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna, som tecknas genom att utnyttja teckningsoptioner, ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa övriga villkor.”

Förslaget godkändes av årsstämman.

Ad 7.2/Re. 7.2/Fö 7.2:

Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægterne ved at forny og udvide den eksisterende bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen.

Konkret foreslog bestyrelsen, at vedtægternes § 7.1 erstattes af følgende formulering:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 3. april 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 1.500.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant betaling, den skal gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og den kan ske til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen For de nye aktier finder § 7.3 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget var motiveret af behovet for fortsat at sikre Selskabet fleksibilitet til en potentiel
kapitalrejsning som en del af Selskabets langsigtede finansiering og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets forventede kapitalbehov.

Forslaget blev vedtaget.

The board of directors proposed to amend the articles of association by renewing and expand the existing authorization to the board of directors to increase the share capital of the company.

The board of directors specifically proposed that section 7.2 in the articles of association is replaced by the following wording:

The board of directors is authorized in the period until April 3, 2024 to resolve to increase the company’s share capital in one or more issues by up to a total nominal amount of DKK 1,500,000. The increase of the company’s share capital shall be made against cash payment, with pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, and at a subscription price determined by the board of directors, which can be the market price or a price lower than the market price. For the new shares § 7.3 shall apply. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal is motivated by the need to crease flexibility for a potential capital increase as
part of the Company’s plan the long-term financing of the company and the size of the proposed authorization has been determined with due consideration to the expected capital needs of the Company.

The Proposal was adopted.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att förnya och utvidga det befintliga bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget.

Styrelsen föreslår specifikt att § 7.1 ersätts med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 3 april 2024 besluta om att öka bolagets aktiekapital i en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 1 500 000 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som kan vara marknadskursen eller lägre än marknadskursen. Aktiekapitalökningen skall ske genom kontant inbetalning. För de nya aktierna skall § 7.3 gälla. Styrelsen beslutar om övriga villkor.

Beslutsförslaget motiveras av behovet att skapa flexibilitet för en eventuell kapitalökning som del av Bolagets långsiktiga finansiering av bolaget och storleken på det föreslagna bemyndigandet har fastställts med hänsyn till Bolagets förväntade kapitalbehov. 

Förslaget godkändes av årsstämman.

Ad 7.3/Re. 7.3/Fö 7.3

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til investorer. På generalforsamlingen blev den oprindelige ordlyd af forslaget ændret, således udnyttelseskursen pr. aktie af nominelt DKK 0,05 skal være SEK 7,5.

Konkret foreslog bestyrelsen, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt § 6.9 i Selskabets
vedtægter:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 3. april 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til investorer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 1,500,000 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig kan være lavere end SEK 7,5 pr. aktie af DKK 0,05. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 3. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 1.500.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 1.500.000.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget blev vedtaget.

The board of directors proposed that it be authorized to issue warrants to investors. The original wording of the proposal, so that the exercise price per share of nominal DKK 0.05 shall be minimum SEK 7,5.

The board of directors specifically proposed that the following authorization be inserted as a new section 6.9 in the articles of association:

“The board of directors is authorized in the period until 3 April, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to investors in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 1,500,000 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than SEK 7,5 per share of nominal DKK 0,05. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until April 3, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 1,500,000 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 1,500,000.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal was adopted

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till investerare.

Styrelsen föreslår specifikt att följande bemyndigande skall införlivas som nytt avsnitt 6.9 i bolagsordningen:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 3 april 2024, vid en eller flera tillfällen, besluta om att emittera teckningsoptioner till investerare i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 1 500 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än SEK 7,5 pr. nominell DKK 0,05 aktie. Styrelsen skall besluta om villkoren för teckningsoptionerna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 3 april 2024, vid en eller flera tillfällen, att öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 1 500 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av teckningsoptioner. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 1 500 000 DKK.

De nya aktier som kan tecknas med teckningsoptioner måste vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte innehålla några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna som tecknas genom att utnyttja teckningsoptioner, ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa andra villkor.”

Förslaget godkändes av årsstämman.

Ad 7.4/Re. 7.4/Fö 7.4

Der er stillet forslag om at ændre selskabets vedtægter § 2.1, således, at bestemmelse lyder:

” § 2.1 Selskabets formål er at udvikle nye diagnostiske redskaber samt at eje kapitalandele i datterselskaber og porteføljeselskaber.”

Forslaget blev vedtaget.

It is proposed to amend article 2.1 of the articles of association so that the article reads:

“The object of the company is to develop new diagnostic tools and to own and hold shares in its subsidiaries and portfolio companies.”

The proposal was adopted.

Det föreslås ett tillägg till bolagets § 2.1 så att den nya lydelsen blir:

” §2.1 Bolagets syfte är att utveckla nya diagnostiska verktyg samt att äga andelar i dotterbolag och portföljbolag.”

Förslaget godkändes av årsstämman.

Ad 8/Re 8/Fö 8:

Bestyrelsen forslår at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder Selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Forslaget blev vedtaget.

The board of directors proposes to authorize the chairman of the meeting (with a right of substitution) on behalf of the Company to apply the Danish Business Authority for registration of the resolutions passed and in this connection to make any such amendments and supplements to the application and the resolution, including the Company’s articles of association and these minutes of the general meeting, that may be required as a condition for registration.

Proposal was adopted.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar stämmoordföranden (med substitutionsrätt) på bolagets vägnar att ansöka hos danska Erhvervsstyrelsen för registrering av de beslut som fattats och i detta sammanhang att göra sådana ändringar och tillägg till ansökan och beslutet, inklusive bolagets bolagsordning och dessa protokoll från bolagsstämman, som kan krävas som villkor för registrering.

As chairman of the meeting:

___________________________
Lars Luthjohan Jensen
Attorney-at-law

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S