RESUME EXTRA BOLAGSSTÄMMA

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Oncology Venture A/S (“Selskabet“) 15. oktober 2019, kl. 11.00 på Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte, Danmark:

An extraordinary general meeting of Oncology Venture A/S (the “Company”) was held on 15 October 2019, at 11.00 pm CET at Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte, Danmark:

Extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S (”Bolaget”) den 15 October 2019, kl. 11 på följande adress Comwell Holte, Kongevejen 495A, 2840 Holte, Danmark.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the general meeting is as follows:
Dagordningen på årsstämman är följande:

1.      Valg af dirigent.

Election of chairman of the meeting.
Val av ordförande vid stämman.

2.      Valg til bestyrelsen.

Election of members of the board of directors.
Val av styrelsemedlemmar.

3.      Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen (med fortegningsret).

Resolution to authorize the board of directors of the Company to increase the share capital (with pre-emption rights).
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet (med företrädesrätt).

4.      Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen (uden fortegningsret).

Resolution to authorize the board of directors of the Company to increase the share capital (without pre-emption rights).
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet (utan företrädesrätt).

5.      Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere, ledelsesmedlemmer og konsulenter.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to employees, members of the management and consultants.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att emittera optionsrätter till anställda, ledande befattningshavare och konsulter.

6.      Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til investorer.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to investors.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att emittera optionsrätter till investerare.

7.      Bemyndigelse af dirigenten.

Authorization of the chairman of the meeting.
Bemyndigande av stämmans ordförande.

Resumé og beslutninger:
Summary and resolutions:
Sammanfattning och beslut:

Ad 1/Re. 1/Fö 1:

Advokat Lars Lüthjohan Jensen valgtes enstemmigt som dirigent på generalforsamlingen.

Lars Lüthjohan Jensen, attorney-at-law, was elected unanimously as chairman of the general meeting.

Advokat Lars Lüthjohan Jensen valdes enhälligt som ordförande vid bolagsstämman.

Ad 2/Re. 2/Fö 2:

Peter Buhl Jensen udtrådte af bestyrelsen. Steve Carchedi blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Peter Buhl Jensen resigned from the board of directors. Steve Carchedi was elected as new member of the board of directors.

Peter Buhl Jensen har lämnat sitt uppdrag i styrelsen. Steve Carchedi väljs som en ny styrelseledamot.

Ad 3/Re. 3/Fö 3

Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægterne ved at forny og udvide den eksisterende bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret.

Konkret foreslog bestyrelsen, at vedtægternes § 7.1 erstattes af følgende formulering:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 2.517.054. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant betaling, den skal gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og den kan ske til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen. For de nye aktier finder § 7.3 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget var motiveret af behovet for fortsat at sikre Selskabet fleksibilitet til en potentiel
kapitalrejsning som en del af Selskabets langsigtede finansiering og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets forventede kapitalbehov.

The board of directors proposed to amend the articles of association by renewing and expanding the existing authorization to the board of directors to increase the share capital of the company with pre-emption rights.

The board of directors specifically proposed that section 7.1 in the articles of association be replaced with the following wording:

The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to resolve to increase the company’s share capital in one or more issues by up to a total nominal amount of DKK 2,517,054. The increase of the company’s share capital shall be made against cash payment, with pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, and at a subscription price determined by the board of directors, which can be the market price or a price lower than the market price. For the new shares § 7.3 shall apply. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal was motivated by the need to continue to ensure the Company’s flexibility to c a potential capital increase as part of the long-term financing of the company and the size of the proposed authorization has been determined with due consideration of the expected capital needs of the Company.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att förnya och utvidga det befintliga bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget med företrädesrätt.

Styrelsen föreslår specifikt att § 7.1 ersätts med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024 besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 2 517 054 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske mot kontant betalning, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs som fastställs av styrelsen, vilken kan vara marknadskursen eller lägre än marknadskursen. För de nya aktierna skall § 7.3 gälla. Styrelsen beslutar om övriga villkor.

Förslaget motiveras av behovet att bibehålla Bolagets flexibilitet att kunna genomföra en eventuell kapitalökning som del av dess långsiktiga finansiering, och storleken på det föreslagna bemyndigandet har fastställts med hänsyn till Bolagets förväntade kapitalbehov.

Forslaget blev vedtaget.
The proposal was adopted.
Beslutet var enhälligt.

Ad 4/Re. 4/Fö 4

Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægterne ved at forny og udvide den eksisterende bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret.

Konkret foreslog bestyrelsen, at vedtægternes § 7.2 erstattes af følgende formulering:

§ 7.2

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 2,500,000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal gennemføres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier kan udstedes til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bestemme, at forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld. For de nye aktier finder § 7.3 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget er motiveret af behovet for fortsat at sikre Selskabet fleksibilitet til en potentiel
kapitalrejsning som en del af Selskabets langsigtede finansiering og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets forventede kapitalbehov.

The board of directors proposed to amend the articles of association by renewing and expanding the existing authorization to the board of directors to increase the share capital of the company without pre-emption rights.

The board of directors specifically proposed that section 7.2 in the articles of association be replaced with the following wording:

The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to resolve to increase the company’s share capital in one or more issues by up to a total nominal amount of DKK 2,500,000.. The increase of the company’s share capital shall be made without pre-emptive subscription rights for the existing shareholders. The new shares can be issued at a subscription price determined by the board of directors, which can be the market price or a price lower than the market price. The board of directors may decide that the capital increase may take place against cash payment, payment in kind or conversion of debt. For the new shares § 7.3 shall apply. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal is motivated by the need to continue to ensure the Company’s flexibility to conduct a potential capital increase as part of the long-term financing of the company and the size of the proposed authorization has been determined with due consideration of the expected capital needs of the Company.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att förnya och utvidga det befintliga bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget, utan företrädesrätt.

Styrelsen föreslår specifikt att § 7.2 i bolagsordningen ersätts med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024 besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 2 500 000 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs som fastställs av styrelsen, vilken kan vara marknadskursen eller lägre än marknadskursen. Styrelsen kan besluta att aktiekapitalökningen kan ske genom kontant betalning, apportegendom eller skuldkonvertering. För de nya aktierna skall § 7.3 gälla. Styrelsen beslutar om övriga villkor.”

Förslaget motiveras av behovet att bibehålla Bolagets flexibilitet att kunna genomföra en eventuell kapitalökning som del av dess långsiktiga finansiering, och storleken på det föreslagna bemyndigandet har fastställts med hänsyn till Bolagets förväntade kapitalbehov.

Forslaget blev vedtaget.
The proposal was adopted.

Beslutet var enhälligt.

Ad 5/Re. 5/Fö 5

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Konkret foreslog bestyrelsen, at erstatte § 6.8 i Selskabets vedtægter med følgende:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 456.910 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, der mindst skal svare til markedskursen på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 14. oktober 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 456.910 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 456.910.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

The board of directors proposed that it be authorized to issue warrants to employees, consultants, management and board members.

The board of directors specifically proposed to replace section 6.8 in the articles of association with the following:

“The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to employees, consultants, management and board members in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 456,910 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 456,910 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 456,910.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till anställda, konsulter, ledande befattningshavare samt styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår specifikt att ersätta § 6.8 i bolagsordningen med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att emittera optionsrätter till anställda, konsulter, ledande befattningshavare samt styrelseledamöter i bolaget vilka berättigar innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 456 910 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs som fastställs av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för optionsrätterna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 14 oktober 2024, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 456 910 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare genom kontant betalning i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av optionsrätterna. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 456 910 DKK.

De nya aktier som kan tecknas med optionsrätterna måste vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte vara behäftade med några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna som tecknas genom att utnyttja optionsrätter, ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa eventuella övriga villkor.”

Forslaget blev vedtaget.
The proposal was adopted.
Beslutet var enhälligt.

Ad 6/Re. 6/Fö 6

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til investorer.

Konkret foreslog bestyrelsen, at erstatte § 6.9 i Selskabets vedtægter med følgende:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til investorer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 5.017.054 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs  besluttet af bestyrelsen, der mindst skal svare til markedskursen på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 14 October 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 5.017.054 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 5.017.054.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

The board of directors proposed that it be authorized to issue warrants to investors.

The board of directors specifically proposed to replace section 6.9 in the articles of association with the following:

“The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to investors in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 5,017,054 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 5,017,054 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 5,017,054.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till investerare.

Styrelsen föreslår specifikt att följande bemyndigande skall ersätta avsnitt 6.9 i bolagsordningen:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att emittera optionsrätter till investerare i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 5 017 054 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för optionsrätterna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 14 oktober 2024, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 5 017 054 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av optionsrätterna. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 5 017 054 DKK.

De nya aktier som emitteras baserat på utnyttjandet av optionsrätterna skall vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte vara behäftade med några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa eventuella övriga villkor.”

Forslaget blev vedtaget.
The proposal was adopted.
Beslutet var enhälligt.

Ad 7/Re. 7/Fö 7:

Bestyrelsen forslog at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder Selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Forslaget blev vedtaget.

The board of directors proposed to authorize the chairman of the meeting (with a right of substitution) on behalf of the Company to apply the Danish Business Authority for registration of the resolutions passed and in this connection to make any such amendments and supplements to the application and the resolution, including the Company’s articles of association and these minutes of the general meeting, that may be required as a condition for registration.

Proposal was adopted.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar stämmoordföranden (med substitutionsrätt) på bolagets vägnar att ansöka hos danska Erhvervsstyrelsen för registrering av de beslut som fattats och i detta sammanhang att göra sådana ändringar och tillägg till ansökan och beslutet, inklusive bolagets bolagsordning och dessa protokoll från bolagsstämman, som kan krävas som villkor för registrering.

Beslutet var enhälligt.

As chairman of the meeting:

___________________________
Lars Luthjohan Jensen
Attorney-at-law

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S