MPI – INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGIndkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling
medical prognosis institute a/s
(CVR-nr.: 28 10 63 51)

Til aktionærerne i Medical Prognosis Institute A/S, CVR-nr.: 28 10 63 51 (“Selskabet”).

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet

Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 16.00

på adressen Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm.

1                   Dagsorden

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1                    Beslutning om flytning af Selskabets optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark til Nasdaq First North Sweden.

2                   Uddybning af forslaget

2.1                Ad punkt 1

Selskabet har siden oktober 2013 været handlet på Nasdaq First North Denmark. Det har været vigtigt for Selskabet at være repræsenteret på en offentlig handelsplatform og det vil det fortsat være.

I oktober 2013 da MPI blev introduceret på Nasdaq First North Denmark, var der 15 selskaber optaget til handel, heraf 2 i Health Care segmentet. I dag er 9 selskaber optaget til handel, hvor MPI er det eneste selskab i Health Care segmentet. I samme periode er Nasdaq First North Sweden vokset fra 109 selskaber (17 i Health Care, 15,5%) til 183 selskaber (31 Health Care, 17%).

Bestyrelsen vurderer, at markedspladsen Nasdaq First North Sweden fremover vil være en bedre platform for Selskabet at blive handlet på, da der her er en større aktivitet og mere aktiv kapital.

På den baggrund ønsker bestyrelsen at få mandat fra generalforsamlingen til at gennemføre en proces hvor Selskabets aktier snarest muligt søges optaget til handel på Nasdaq First North Sweden og samtidig hermed søges slettet fra handel på Nasdaq First North Denmark.

– 0 –

Dagsordenen og det fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. Indkaldelsen vil være tilgængelig for aktionærerne til gennemsyn på Selskabets kontor i perioden fra mandag den 25. januar 2016 – 9. februar 2016.

– 0 –

Vedtagelseskrav
Forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Registreringsdato
Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 2. februar 2016.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 2. februar 2016 er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af Selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til Selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Fuldmagt
En aktionær har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

Brevstemme
En aktionær kan endvidere – i stedet for at afgive sin stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmen skal være modtaget af Selskabet på adressen Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm senest mandag den 8. februar 2016 inden kl. 12.00. En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

– 0 –

København, den 22. januar 2016

Bestyrelsen for Medical Prognosis Institute A/S
Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm
Telefon: +45 22 93 08 37/+45 40 14 50 59


FULDMAGT

Undertegnede giver herved:

(Sæt x)    
   

 
 

(skriv navnet på den du giver fuldmagt til)
     

Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S

fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme vedrørende alle mine aktier på den ekstraordinære generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S, tirsdag den 9. februar 2016.

 

Navn på aktionær
 
 

Adresse
 
 

Antal aktier
 

Dato:

____________________________
Navn:

De bedes returnere fuldmagten i underskrevet og dateret stand til Medical Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S