MPI – Notice to convene extraordinary general meeting – warrantsNotice to convene EXTRAORDINARY General Meeting
Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR Generalforsamling

Der indkaldes herved til EKSTRAORDINÆR generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S (“Selskabet”):
Notice is hereby given that aN EXTRAORDINARY general meeting of Medical Prognosis Institute A/S (the “Company”) will be held on:

24. februar 2017, kl. 9.00
February 24th 2017 at 9:00 am CET

Generalforsamlingen afholdes hos:
The general meeting will be held at:

Medical Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Danmark

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the annual general meeting is as follows:

1. Valg af generalforsamlingens dirigent
Election of Chairman of the Meeting

 
 
2. Tildeling af warrants til medlemmer af bestyrelsen samt direktionen i Selskabet i henhold til warrantvilkårene optaget i vedtægternes bilag 3 og 4.
Grant of warrants to members of the board of directors and members of the executive management of the Company under the warrant terms contained in appendix 3 and 4 to the articles of association.

 
3. Eventuelt
Any other business

Forslag
Complete Proposals

Re 1

Bestyrelsen foreslår at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.
The Board of Directors proposes that attorney-at-law Lars Lüthjohan Jensen is elected as chairman of the general meeting.

Re 2

Forslag fra aktionæren Sass & Larsen
Proposal from shareholder Sass & Larsen

14. juni 2016 vedtog bestyrelsen at warrants udstedt til selskabets direktion og bestyrelse henholdsvist den 14. december 2014 og 18. februar 2016 var ugyldige idet Selskabet forinden skal have optaget og indhentet generalforsamlingens godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning i henhold til selskabslovens § 139.
On June 14th 2016 the board of directors resolved that warrants issued by the board of directors to the executive management board and the board of directors of the Company on respectively 14 December 2014 and 18 February 2016 were invalid as the Company prior to such issues must duly adopt and obtain approval from the general meeting of incentive remuneration guidelines pursuant to the Danish Companies Act Section 139.

Med henblik på at sikre, at indehaverne af de annullerede warrants kompenseres for annulleringen foreslår aktionæren Sass & Larsen at et antal warrants svarene til antallet af annullerede warrants tildeles warrantindehaverne som anført nedenfor:
To ensure that the holders of the cancelled warrants are compensated for the cancellation, the shareholder Sass & Larsen proposes that a number of warrants corresponding to the number of cancelled warrants are granted to the warrant holders as set out below:

Warrant receiver Antal warrants tildelt i henhold til vedtægternes bilag 3, dog med øjeblikkelig modning ved tildeling

 

Number of warrants granted in accordance with articles of association appendix 3, but with immediately vesting upon granting
Antal warrants tildelt i henhold til vedtægternes bilag 4 der modnes med 1/36 månedligt fra 1. juli 2016

 

Number of warrants granted in accordance with appendix 4 to the Articles of Association vesting with 1/36 monthly from July 1st 2016
Frank Knudsen 0 100.000
Magnus Persson 80.000 55.360
Niels Johansen 40.000 55.360
Peter Buhl 200.000 55.500
Jørgen Søberg 110,000 0
Total 430.000 266.220

For warrants udstedt i henhold til vedtægternes § 6, jf. bilag 3 gælder følgende:
The following shall apply warrants granted in accordance with article 6, cf. appendix 3 to the articles of association:

Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktier af nominelt kr. 0,05 mod kontant indbetaling af kr. 0,52. Uanset vedtægternes bilag 3 skal warrants dog være fuldt optjent på tildelingstidspunktet. 
Each warrant shall confer the right to subscribe in cash for 1 share of nominal DKK 0.05 against cash contribution of DKK 0.52. Regardless of appendix 3 to the articles of association, the warrants shall vest immediately upon granting.

For warrants udstedt i henhold til vedtægternes bilag 4 gælder følgende:
The following shall apply warrants granted in accordance with appendix 4 to the articles of association:

Hver warrant giver skal give ret til tegning af 1 aktier af nominelt kr. 0,05 mod kontant indbetaling af kr. 0,50. Warrants tildeles på betingelserne fastsat i selskabets vedtægter bilag 4, dog således, at warrants modnes med 1/36 fra juli 2016.
Each warrant shall confer the right to subscribe in cash for 1 share of nominal DKK 0.05 against cash contribution of DKK 0.50. The warrants are granted on terms and conditions as set out in appendix 4 to the articles of association of the Company. However, the warrants shall vest 1/36 from 1 July 2016.

Fælles for warrants udstedt i henhold til vedtægternes bilag 3 og 4 gælder følgende:
The following shall apply both to warrants granted in accordance with appendix 3 and for to the articles of association:

Såfremt samtlige 696,220 warrants udnyttes er den samlede kapitalforhøjelse nominelt kr. 34.811 svarende til en udvanding på 2,98 %.
If all 696,220 warrants are exercised the total capital increase will be nominal DKK 34,811 corresponding to a dilution of 2.98 %.

Selskabets omkostninger i forbindelse med denne warranttildeling vurderes at være kr. 20.000.
The company’s costs related to this warrant granting is estimated to DKK 20.000.

Opsummering af warrantbetingelser yderligere specificeret i bilag 4 til vedtægterne:
Summary of warrant terms as further specified in appendix 4 to articles of association:

Tildeling:
Granting:

Warrantindehaveren har fået tildelt warrants i Selskabet (“Warrants”). Hver Warrant berettiger Warrantindehaveren til at tegne én aktie à nominelt kr. 0,05 (tidligere var dette 1 aktie a nominelt kr. 1,00 men dette blev reguleret i forbindelse med aktiesplit vedtaget den 20. april 2016) i overensstemmelse med vilkårene i Warrantaftalen og Selskabets vedtægter.
The Warrant holder has been granted Warrants in the Company (“Warrants”). Each Warrant carries the right for the Warrant holder to subscribe to one share of nominal DKK 0.05 (this used to be 1 share of nominal DKK 1.00, but this was adjusted upon a share split adopted on 20th April 2016) according to the terms in the Agreement and the Company’s articles of association.

Tildeling af Warrants sker uden beregning.
Granted Warrants shall be free of charge.

Udnyttelse af Warrants
Exercise of Warrants

Modnede Warrants kan udnyttes i perioden fra tildelingen til og med 1. juli 2021 (“Udnyttelsesperioden”) i de nedenfor anførte udnyttelsesvinduer. Warrants, der ikke er udnyttet på eller før sidste dag af Udnyttelsesperioden (1. juli 2021), bortfalder automatisk uden yderligere varsel og/eller kompensation til Warrantindehaveren.
Vested Warrants can be exercised in the period from granting up to and including 1 July 2021 (Exercise period) according to the exercise-windows as mentioned below. Warrants, which have not been exercised within the last day og the Exercise period (1 July 2021) shall automatically become null and void without further warning and/or without compensation to the Warrant holder.

Inden for Udnyttelsesperioden kan Warrants udnyttes to gange om året i et 4 ugers udnyttelses-vindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten Selskabets årsregnskab eller halvårsregnskab.
Within the Exercise period Warrants can be exercised twice a year in a 4 week exercise-window, which opens on the time of publication of either the Company’s annual accounts or interim accounts.

Vilkår for nye aktier udstedt ved udnyttelse af Warrants
Terms for new shares issued by exercise of Warrants

Følgende vilkår skal være gældende for nye aktier tegnet ved udnyttelse af Warrants under denne Aftale:

 1. for de nye aktier gælder der ikke fortegningsret for de eksisterende aktionærer,
 2. de nye aktier udstedt på grundlag af udnyttede Warrants indbetales kontant samtidig med fremsendelse af meddelelsen om udnyttelse af Warrants,
 3. de nye aktier skal udstedes på navn og skal registreres i Warrantindehaverens navn i Selskabets ejerbog,
 4. de nye aktier skal være omsætningspapirer,
 5. de nye aktier skal være frit omsættelige,
 6. for de nye aktier skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser,
 7. de nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for den relevante kapitalforhøjelses registrering hos Erhvervsstyrelsen,
 8. i tilfælde af generelle ændringer i aktiernes rettigheder skal de nye aktier give samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet, og
 9. Selskabet skal afholde omkostningerne i forbindelse med udstedelse af Warrants i henhold til Aftalen og omkostningerne forbundet med efterfølgende udnyttelse af Warrants.

The following conditions shall apply for new shares subscribed by exercise of Warrants according to this Agreement.

 1. No pre-emptive subscription right shall apply for the new shares for the existing share holders
 2. the new shares issued on the basis of exercised Warrants shall be paid in cash simultaneously with the notification of exercise of Warrants
 3. The new shares shall be issued by name and shall be registered in the Warrant holder’s name in the Company’s register of shareholders
 4. the new shares shall be negotiable papers
 5. the new shares shall be freely negotiable
 6. no limitations in the pre-emptive subscription right shall apply at future in-crease of capital
 7. the new shares shall carry the right to dividend and other rights in the Company from the time of register of the relevant increase of capital with the Danish Business Authority
 8. in case of general changes to the shares’ rights the new shares shall carry the same rights as the Company’s other shares at the exercise time, and
 9. the company shall defray all expenses related to issuance of Warrants according to the Agreement and expenses related to the following exercise of Warrants.

-oo0oo-

Vedtagelseskrav:
Voting requirements for adoption:

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

The following voting requirements apply to the adoption of the proposals:

            Til vedtagelse af forslaget under punkt 2 kræves, at forslaget vedtages af mindst 9/10 af de afgivne stemmer samt af mindst 9/10 af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen.

            The adoption of proposal in section 2 requires 9/10 of the votes cast as well as 9/10 of the votes represented at the general meeting.

Aktiekapital og stemmer
Share Capital and votes

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 1.174.452,00 fordelt på aktier af kr. 0,05 der hver giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

The share capital of the company on the time of this notice is DKK 1,174,452.00 divided into shares of DKK 0.05 each carrying the right to one vote at the general meeting.

Information
Information

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag sammen med de opdaterede vedtægter i udkastform vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com fra og med i dag.

This notice including agenda and the complete proposals as well as draft updated articles of association will be available for review the Company’s premises as well as on the Company’s web page www.medical-prognosis.com from today.

Deltagelse og stemmerettigheder
Participation and voting rights

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på dagen for generalforsamlingen i henhold til selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionærer der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen. 
The right of a shareholder to attend and vote at the extraordinary general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the date of the general meeting according to the shareholder register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholder register kept by VP Securities A/S or by Euroclear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly registered by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting. 

Afgivelse af fuldmagt
Voting by proxy

Aktionærer kan stemme ved fuldmagt. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket, som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen.

For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy form is attached to this notice and may be used if the shareholder wishes to give proxy to the Board of Directors.

Brevstemmer:
Voting by Letter

Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af selskabet senest kl. 12.00 den 23. februar 2017. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

Shareholders may – instead of voting in person at the ordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. Any shareholder who chooses to vote by mail shall send the absentee vote to the Company so that the has Company receives the votes at the latest on February 23rd 2017 at 12:00 am. Votes delivered by mail cannot be revoked. Please take into account that mail can be several days in transfer.

-oo0oo-

February 7th, 2017
On behalf of the Board of Directors


Fuldmagt
PROXY

Undertegnede giver hermed:
The undersigned hereby:

(Tick)   (angiv navn på den du giver fuldmagt)
(write the name of the person you give power of attorney)
   

 
 

 
     

Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S
The Board of Directors at Medical Prognosis Institute A/S

Fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme for min samlede aktiebeholdning på den ekstraordinære generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S, 24. februar 2017.

Power of attorney to represent and vote on all my shares at the Extraordinary General Meeting of Medical Prognosis Institute A / S, February 24th 2017.
 
 
 

Navn på aktionær
Name of shareholder
 
 

Adresse
Address
 
 

Antal aktier
Number of shares
 

Dato:
Date:

____________________________
Navn:
Name:

Returnér denne fuldmagt underskrevet og dateret til Medical Prognosis Institute A/S, venlighedsvej 1, DK – 2970 Hørsholm.
Please return the power of attorney signed and dated to Medical Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, DK – 2970 Hoersholm.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S