Notice to convene Annual General Meeting 2020

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020
Notice to convene Annual General Meeting 2020
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Oncology Venture A/S (“Selskabet”):
Notice is hereby given that the annual general meeting of Oncology Venture A/S (the “Company”) will be held on:

22. april 2020, kl. 15.00
April 22th, 2020 at 3:00 pm CET

Den ordinære generalforsamling afholdes på adressen:
The annual general meeting will be held at:

Pharmakon Konferencecenter, Milnersvej 42, 3400 Hillerød, Denmark.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:
The agenda for the annual general meeting is as follows:

1. Valg af dirigent
Election of chairman of the meeting

2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
The board of director’s report on the Company’s activities during the past year

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
Submission of the annual report with auditor’s report for approval and discharge of the board of directors and management

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
Resolution on application of profits or covering of losses as per the adopted annual report

5. Valg af bestyrelse
Election of board members

6. Valg af revisor
Election of auditor

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
Any proposals from the board of directors and/or shareholders

Fuldstændige forslag
Complete proposals

Ad 1
Re 1

Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.
The board of directors proposes that attorney-at-law Lars Lüthjohan Jensen is elected as chairman of the general meeting.

Ad 2
Re 2

Bestyrelsesformand, Duncan Moore, administrerende direktør, Steve Carchedi, og/eller finansdirektør, Henrik Moltke, vil berette om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
Chairman of the board of directors, Duncan Moore, Chief Executive Officer, Steve Carchedi, and/or Chief Financial Officer, Henrik Moltke, will report on the Company’s activities during the past year.

Bestyrelsesformand, Duncan Moore, vil på vegne af bestyrelsen orientere generalforsamlingen om, at Selskabet har tabt mere end halvdelen af aktiekapitalen og vil i den forbindelse redegøre for Selskabets økonomiske stilling, jf. selskabslovens § 119.
Chairman of the board of directors, Duncan Moore, will on behalf of the board of directors inform the general meeting that the Company has lost more than half its equity and will therefore report on the financial position of the Company, cf. the Danish Companies Act section 119.

Ad 3
Re 3

Bestyrelsen foreslår, at årsregnskabet for 2019 vedtages af generalforsamlingen, og at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.
The board of directors proposes that the annual report 2019 is adopted by the general meeting and that a resolution is passed to discharge the board of directors and the management from liability.

Ad 4
Re 4

Bestyrelsen foreslår, at det konsoliderede tab for regnskabsåret 2019 på DKK 138.132.000 overføres til næste år.
The board of directors proposes that the consolidated loss for the accounting year 2019 of DKK 138,132,000 be carried forward to next year.

Ad 5
Re 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
The board of directors proposes re-election of all board members.

Bestyrelsen består af følgende:
The board of directors is composed of the following:

Duncan Moore
Frank Knudsen
Steve Carchedi
Steen Knudsen
Gunnar Magnus Persson
Carani Sanjeevi

Oplysninger om de nuværende bestyrelsesmedlemmer er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.oncologyventure.com.
Information about the current board members is available on the Company’s website www.oncologyventure.com.

Ad 6
Re 6

Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som Selskabets revisor.
The board of directors proposes that PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab be re-appointed as the Company’s auditor.

Ad 7
Re 7

Forslag A
Proposal A

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne ved at indsætte en ny bemyndigelse i pkt. 6.10, der bemyndiger bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet.
The board of directors proposes to amend the articles of association by inserting a new authorization in article 6.10 which authorizes the board of directors to issue convertible loan notes which give the right to subscribe for shares in the Company.

Bestyrelsen foreslår navnlig, at der indsættes et nyt pkt. 6.10 i vedtægterne med følgende ordlyd:
The board of directors specifically proposes that a new article 6.10 is inserted in the articles of association with the following wording:

“Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. april 2025 ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at træffe beslutning om optagelse af lån på op til SEK 100.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i selskabet samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Lånene skal indbetales kontant til selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Konvertering skal ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end markedskursen på selskabets aktier.

Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i perioden indtil 1. april 2025 at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt DKK 5.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til denne § 6.10.

For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”
”The board of directors is authorized until the period ending 1 April 2025 at one or more times by resolution of the board of directors to obtain loans of up to SEK 100,000,000 against issuance of convertible loan notes which give the right to subscribe for shares in the company as well as carry out the appurtenant capital increases without pre-emption rights for the existing shareholders. The loans shall be paid in cash. The terms of the convertible loan notes issued under this authorization shall be determined by the board of directors. The convertible loan notes shall be offered at a conversion price no lower than the market price of the company’s shares.

As a consequence of this authorization the board of directors is also authorized until the period ending 1 April 2025 to increase the share capital of the company without pre-emption rights for the existing shareholders by up to a nominal value of DKK 5,000,000 by conversion of the convertible loan notes issued under the authorization set out in this section 6.10.

The new shares issued based on this authorization shall be negotiable instruments issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s register of shareholders. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares will have the same rights as the existing shares. All other terms are set by the board of directors.”

Forslag B
Proposal B

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne ved at forny den eksisterende bemyndigelse i pkt. 7.2, der bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
The board of directors proposes to amend the articles of association by renewing the existing authorization in article 7.2 which authorizes the board of directors to increase the Company’s share capital without pre-emption rights for the existing shareholders.

Bestyrelsen foreslår navnlig, at den nuværende ordlyd i pkt. 7.2 i vedtægterne erstattes i sin helhed med følgende ordlyd:

The board of directors specifically proposes that the existing wording in article 7.2. of the articles of association is replaced in its entirety with the following wording:

”Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 8.000.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal gennemføres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier kan udstedes til markedskurs eller favørkurs som fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bestemme, at kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, apportindskud og/eller ved konvertering af gæld. For de nye aktier finder §§ 7.3 and 7.4 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.
“The board of directors is authorised until the period ending 1 April 2025 at one or more times to increase the company’s share capital by up to nominal DKK 8,000,000. The capital increase shall be carried out without pre-emption rights for the company’s existing shareholders. The new shares may be issued at market price or at a discount price as decided by the board of directors. The board of directors decides that the capital increase is carried out by way of cash contributions, contributions in kind and/or conversion of debt. Sections 7.3 and 7.4 shall apply to the new shares. All other terms are set by the board of directors.

—oo0oo—

Vedtagelse af forslag A og B i dagsordenens pkt. 7. kræver tiltrædelse af henholdsvis mindst 2/3 og 9/10 af de stemmer, som afgives på generalforsamlingen, og af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
The adoption of proposal A and B in item 7 of the agenda requires a majority in favor of the proposed resolutions of at least two thirds and nine tenths, respectively, of both the votes cast and of the voting share capital represented at the general meeting. The remaining proposals are adopted by a simple majority of the votes cast.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 6.533.303,95 fordelt på 130.666.079 aktier à nominal DKK 0,05. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,05 giver én stemme på generalforsamlingen.
The Company’s share capital amounts to nominal DKK 6,533,303.95 consisting of 130,666,079 shares of DKK 0.05 nominal value. At the general meeting, each share amount of DKK 0.05 nominal value carries one vote.

Information:
Information:

Følgende information er tilgængelig på Selskabets kontor og hjemmeside www.oncologyventure.com/agm2020 fra dags dato:
The following information is available at the Company’s premises and website www.oncologyventure.com/agm2020 from today:

  Indkaldelse til den ordinær generalforsamling
Notice to convene the annual general meeting

  

  Dagsordenen og de fuldstændige forslag til vedtagelse
The agenda and the complete proposals for adoption

  Fuldmagts- og brevstemmeformular
Proxy and voting by correspondance form

 

 
  Årsregnskab med revisionspåtegning for 2019
Annual report with auditor’s report for 2019

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen, 15. april 2020, i henhold til Selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionær, der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen.
A shareholder’s right to attend and vote at the annual general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the registration date, 15 April 2020, according to the shareholders’ register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholders’ register kept by VP Securities A/S and Euroclear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly authorised by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting.

Generalforsamlingen afholdes på engelsk i henhold til pkt. 8 i Selskabets vedtægter.
The general meeting will be conducted in English according to section 8 of the articles of association.

Fuldmagt
Proxy

Aktionærer kan stemme ved fuldmagt på generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular er vedlagt som bilag til denne indkaldelse og kan downloades på www.oncologyventure.com/agm2020. Afgivelse af stemmefuldmagt skal ske ved at returnere fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand enten pr. e-mail til [email protected] eller alm. post til Selskabets adresse: Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Danmark. Fuldmagter skal være indsendt til Selskabet senest den 21. april 2020.
For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy and voting by correspondence form is attached to this notice and can be downloaded from www.oncologyventure.com/agm2020. Voting instructions by proxy shall be submitted by returning the proxy and voting by correspondence form, duly completed and signed, either by email til [email protected] or by ordinary mail to the Company’s address: Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Denmark. Proxies shall be submitted to the Company by 21 April 2020.

Brevstemmer:
Voting by correspondence

Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. En fuldmagts- og brevstemmeformular er vedlagt som bilag til denne indkaldelse og kan downloades på www.oncologyventure.com/agm2020. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal returnere fuldmagts- og brevstemmeformularen i udfyldt og underskrevet stand enten pr. e-mail til [email protected] eller alm. post til Selskabets adresse, Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Danmark. Brevstemmer skal være indsendt til Selskabet senest den 21. april 2020 og kan ikke tilbagekaldes.
Shareholders may – instead of voting in person at the ordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. A proxy and voting by correspondence form is attached to this notice and can be downloaded from www.oncologyventure.com/agm2020. Any shareholder who wishes to vote by mail shall submit the proxy and voting by correspondence form, duly completed and signed, either by email til [email protected] or by ordinary mail to the Company’s address: Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm, Denmark. Votes delivered by mail must be submitted to the Company by 21 April 2020 and cannot be revoked.


Webcast
Webcast

Aktionærer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, kan se live webcast-optagelser på www.oncologyventure.com/agm2020.  
Shareholders who are unable to attend the general meeting can watch the live webcast on www.oncologyventure.com/agm2020.

Særlige forhold som følge af COVID-19
Special circumstances
due to COVID-19

Bestyrelsen har til hensigt at afholde den ordinære generalforsamling på en rimelig måde og med færrest mulige deltagere for at følge myndighedernes anbefalede og påbudte sikkerhedsforanstaltninger som følge af COVID-19. Selskabets aktionærer opfordres til at benytte sig af muligheden for at brevstemme eller afgive stemmefuldmagt i stedet for at udsætte sig selv og potentielt andre for unødig smitterisiko ved fysisk fremmøde. I denne situation er Selskabet naturligvis opmærksom på, at aktionærerne skal kunne følge generalforsamlingen uden fysisk fremmøde. Generalforsamlingen vil derfor blive transmitteret live via webcast, således at aktionærerne kan følge generalforsamlingen via fjernadgang. Linket til transmissionen er www.oncologyventure.com/agm2020.
The board of directors intends to conduct the annual general meeting in a reasonable manner and with the fewest possible participants in order to comply with the recommendations and calls to take precautionary measures coming from the authorities due to COVID-19. The Company’s shareholders are encouraged to utilize the possibility to send a proxy or vote by correspondence rather than exposing themselves and potentially others to unnecessary risks by opting for physical attendance. Obviously, in these circumstances the Company is cautious that the shareholders are able to follow the general meeting without being physically present. Therefore, the general meeting will be “webcasted” live so that shareholders can follow the general meeting remotely. The link for the webcast is www.oncologyventure.com/agm2020.

Hørsholm, 7 April 2020
On behalf of the board of directors

Duncan Moore
Chairman

Attachments

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S