NOTICE TO CONVENE ORDINARY GENERAL MEETING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
NOTICE TO CONVENE ORDINARY GENERAL MEETING
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Oncology Venture A/S (“Selskabet“):

Notice is hereby given that an ordinary general meeting of Oncology Venture A/S (the “Company”) will be held on:

Härmed kallas till årsstämma i Oncology Venture A/S (”Bolaget”):

4. april 2019, kl. 16.00
4 April 2019, at 04.00 pm CET
den 4 april 2019, kl. 16:00

Generalforsamlingen afholdes på adressen:
The general meeting will be held at:
Årsstämman kommer att hållas på följande adress:

Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the general meeting is as follows:
Dagordningen på årsstämman är följande:

  1. Valg af dirigent.

Election of chairman of the meeting.
Val av ordförande vid stämman.

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

The board of director’s report on the Company’s activities during the past year.
Styrelseordförandens anförande om Bolagets verksamhet under det gångna året.

  1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Submission of the annual accounts with auditor’s report for approval.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för godkännande.

  1. Beslutning om dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.

Decision on the cover of loss in accordance with the approved accounts.
Beslut om disposition av förlust i enlighet med den godkända räkenskapen.

  1. Valg til bestyrelsen.

5.1 Ændring af vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens størrelse.
Amendment of the articles of association regarding the number of members of the board of directors.
Ändring av vedertagna bestämmelser om styrelsens storlek.

5.2 valg af bestyrelsesmedlemmer.
Election of members of the board of directors.
Val av styrelsemedlemmar.

  1. Valg af revisor.

Election of auditor.
Val av revisor.

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:

Any proposals from the board of directors:
Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägare.

 7.1.  Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere og ledelsesmedlemmer.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to employees, consultants and management members and board members.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om emission av optionsrätter till anställda, konsulter och bolagsledning samt styrelsemedlemmar.

 7.2.  Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to increase the share capital.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet.

 7.3.  Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til investorer.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to investors.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om emission av optionsrätter till investerare.

 7.4.  Beslutning om ændring af § 2.1 om selskabets formål i selskabets vedtægter.

Resolution to amend article 2.1 of the articles of association regarding the objects of the company.
Beslut om ändring av § 2.1 i bolagets bolagsordning.

  1. Bemyndigelse af dirigenten.

Authorization of the chairman of the meeting.
Bemyndigande av stämmans ordförande.

Fuldstændige forslag:
Complete proposals:
Fullständiga beslutsförslag:

Ad 1/Re. 1/Fö 1:

Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.

The board of directors proposes that Lars Lüthjohan Jensen, attorney-at-law, is elected as chairman of the general meeting.

Styrelsen föreslår att advokat Lars Lüthjohan Jensen väljs som ordförande vid bolagsstämman.

Ad 2/Re. 2/Fö 2:

Formanden for bestyrelsen og/eller den administrerende direktør vil berette om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Chairman of the board, and / or Chief Executive Officer will report on the Company’s activities for the year ended 31 December 2018.

Styrelseordföranden och/eller vd kommer att berätta om Bolagets aktiviteter under året som avslutades den 31 december 2018.

Ad 3/Re. 3/Fö 3

Bestyrelsen foreslår at den reviderede årsrapport godkendes.

The Board of Directors recommends that the audited annual report will be adopted.

Styrelsen rekommenderar att den reviderade årsredovisningen godkänns.

Ad 4/Re. 4/Fö 4

Bestyrelsen foreslår at det konsoliderede tab for regnskabsåret 2018 på tkr. 15,544 overføres til næste år.

The Board of Directors proposes that the consolidated loss for the year 2018 of TDKK 15,544 be carried forward to next year through recognition in retained earnings.

Styrelsen föreslår att den konsoliderade förlusten för räkenskapsåret 2018 på TDKK 15,544 överförs till nästa år.

Ad 5/Re. 5/Fö 5

Der er stillet forslag om, at selskabets vedtægter punkt 12.1 ændres, således at selskabets bestyrelse fremover skal bestå af 3-7 medlemmer, og således at punkt 12.1 fremover lyder:

”12.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets forhold og er ansvarlig over for generalforsamlingen. Over forhandlinger på bestyrelsesmøder føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsens medlemmer.”

Der er derudover stillet forslag om, at samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges, samt at Frantz Sigersted-Rasmussen vælges som nyt bestyrelsesmedlem, således at Selskabets bestyrelse herefter består af:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Carani Sanjeevi
Frantz Sigersted-Rasmussen

Oplysning om Frantz Sigersted-Rasmussen ledelseserhverv, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, fremgår af bilag 1 hertil.

It is proposed to amend article 12.1 of the articles of association so that the board of directors of the company shall consist of 3-7 members going forward, and so that the new article 12.1 shall read:

“12.1 The Company is managed by a board of directors consisting of 3-7 members elected by the general assembly on a one year term. Re-election may occur. The board of directors appoints a chairman of the board. In case of equal votes the vote of the chairman shall be decisive. The board of directors maintain the overall management of the company’s business and is responsible towards the general assembly. The business of the board of directors is recorded in a minute book to be signed by the members of the board of directors.

It is further proposed that all current members of the board of directors are re-elected and that Frantz Sigersted-Rasmussen is elected as new member of the board of directors, so that the board of directors hereafter will consist of the following individuals:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Carani Sanjeevi
Frantz Sigersted-Rasmussen

Information on the managerial positions of Frantz Sigersted-Rasmussen, cf. Section 120(3) of the Danish Companies Act appears from appendix 1 hereto.

Det är föreslaget att punkt 12.1 i Bolagets bolagsordning ändras för att styrelsen framöver ska bestå av 3‑7 medlemmar och således ska punkt 12.1 fortsättningsvis lyda:

”12.1. Bolaget leds av styrelsen bestående av 3‑7 medlemmar, valda på ett år i taget av årsstämman. Omval kan förekomma. Styrelsen utser själva en styrelseordförande. Vid händelse av lika röster har styrelseordföranden utslagsröst. Styrelsen upprätthåller Bolagets drift av verksamheten och är ansvariga gentemot årsstämman. Under förhandlingar på styrelsemöten förs ett protokoll som ska skrivas under av styrelsens medlemmar.”

Det är dessutom föreslaget omval av samtliga nuvarande styrelsemedlemmar samt att Frantz Sigersted‑Rasmussen väljs som en ny styrelseledamot, så att styrelsen hädanefter kommer att bestå av:

Frank Knudsen
Gunnar Magnus Severus Modée Persson
Peter Buhl
Steen Meier Knudsen
Duncan Moore
Carani Sanjeevi
Frantz Sigersted-Rasmussen

Information om ledande beslutshavande positioner för Frantz Sigersted-Rasmussen, jämför Sektion 120(3) i den danska Aktiebolagslagen som framgår av bilaga 1 härintill.

Ad 6/Re. 6/Fö 6:

Bestyrelsen foreslår, at
The Board of Directors proposes that,
Styrelsen föreslår att,

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
2900 Hellerup, Danmark

genvælges som revisor.
be re-appointed as the Company’s auditor.
omväljs som bolagets revisor

Ad 7.1/Re. 7.1/Fö 7.1:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.

Konkret foreslår bestyrelsen, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt § 6.8 i Selskabets
vedtægter:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 3. april 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 175.000 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 3. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 175.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 175.000.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

The board of directors proposes that it be authorized to issue warrants to employees, consultants and members of the board of directors.

The board of directors specifically proposes that the following authorization be inserted as a new section 6.8 in the articles of association:

“The board of directors is authorized in the period until April 3, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to employees, consultants and members of the board of directors in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to a nominal value of DKK 175,000 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until April 3, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 175,000 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 175,000.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till anställda, konsulter, bolagsledningen och styrelsemedlemmar.

Styrelsen föreslår specifikt att följande bemyndigande skall införlivas som nytt avsnitt 6.8 i bolagsordningen:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 3 april 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att emittera teckningsoptioner till anställda, konsulter, bolagsledningen och styrelsemedlemmar i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 175 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för teckningsoptionerna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 3 april 2014, vid ett eller flera tillfällen, att öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 175 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av teckningsoptioner. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 175 000 DKK.

De nya aktier som kan tecknas med teckningsoptioner måste vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte innehålla några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna, som tecknas genom att utnyttja teckningsoptioner, ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa övriga villkor.”

Ad 7.2/Re. 7.2/Fö 7.2:

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne ved at forny og udvide den eksisterende bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen.

Konkret foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 7.1 erstattes af følgende formulering:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 3. april 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 1.500.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant betaling, den skal gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og den kan ske til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen For de nye aktier finder § 7.3 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget er motiveret af behovet for fortsat at sikre Selskabet fleksibilitet til en potentiel
kapitalrejsning som en del af Selskabets langsigtede finansiering og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets forventede kapitalbehov.

The board of directors proposes to amend the articles of association by renewing and expand the existing authorization to the board of directors to increase the share capital of the company.

The board of directors specifically proposes that section 7.2 in the articles of association is replaced by the following wording:

The board of directors is authorized in the period until April 3, 2024 to resolve to increase the company’s share capital in one or more issues by up to a total nominal amount of DKK 1,500,000. The increase of the company’s share capital shall be made against cash payment, with pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, and at a subscription price determined by the board of directors, which can be the market price or a price lower than the market price. For the new shares § 7.3 shall apply. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal is motivated by the need to crease flexibility for a potential capital increase as
part of the Company’s plan the long-term financing of the company and the size of the proposed authorization has been determined with due consideration to the expected capital needs of the Company.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att förnya och utvidga det befintliga bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget.

Styrelsen föreslår specifikt att § 7.1 ersätts med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 3 april 2024 besluta om att öka bolagets aktiekapital i en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 1 500 000 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som kan vara marknadskursen eller lägre än marknadskursen. Aktiekapitalökningen skall ske genom kontant inbetalning. För de nya aktierna skall § 7.3 gälla. Styrelsen beslutar om övriga villkor.

Beslutsförslaget motiveras av behovet att skapa flexibilitet för en eventuell kapitalökning som del av Bolagets långsiktiga finansiering av bolaget och storleken på det föreslagna bemyndigandet har fastställts med hänsyn till Bolagets förväntade kapitalbehov. 

Ad 7.3/Re. 7.3/Fö 7.3

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til investorer.

Konkret foreslår bestyrelsen, at følgende bemyndigelse indsættes som nyt § 6.9 i Selskabets
vedtægter:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 3. april 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til investorer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 1,500,000 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 3. april 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 1.500.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 1.500.000.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

The board of directors proposes that it be authorized to issue warrants to investors.

The board of directors specifically proposes that the following authorization be inserted as a new section 6.9 in the articles of association:

“The board of directors is authorized in the period until 3 April, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to investors in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 1,500,000 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until April 3, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 1,500,000 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 1,500,000.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till investerare.

Styrelsen föreslår specifikt att följande bemyndigande skall införlivas som nytt avsnitt 6.9 i bolagsordningen:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 3 april 2024, vid en eller flera tillfällen, besluta om att emittera teckningsoptioner till investerare i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 1 500 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för teckningsoptionerna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 3 april 2024, vid en eller flera tillfällen, att öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 1 500 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av teckningsoptioner. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 1 500 000 DKK.

De nya aktier som kan tecknas med teckningsoptioner måste vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte innehålla några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna som tecknas genom att utnyttja teckningsoptioner, ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa andra villkor.”

Ad 7.4/Re. 7.4/Fö 7.4

Der er stillet forslag om at ændre selskabets vedtægter § 2.1, således, at bestemmelse lyder:

” § 2.1 Selskabets formål er at udvikle nye diagnostiske redskaber samt at eje kapitalandele i datterselskaber og porteføljeselskaber.”

It is proposed to amend article 2.1 of the articles of association so that the article reads:

“The object of the company is to develop new diagnostic tools and to own and hold shares in its subsidiaries and portfolio companies.”

Det föreslås ett tillägg till bolagets § 2.1 så att den nya lydelsen blir:

” §2.1 Bolagets syfte är att utveckla nya diagnostiska verktyg samt att äga andelar i dotterbolag och portföljbolag.”

Ad 8/Re 8/Fö 8:

Bestyrelsen forslår at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder Selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

The board of directors proposes to authorize the chairman of the meeting (with a right of substitution) on behalf of the Company to apply the Danish Business Authority for registration of the resolutions passed and in this connection to make any such amendments and supplements to the application and the resolution, including the Company’s articles of association and these minutes of the general meeting, that may be required as a condition for registration.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar stämmoordföranden (med substitutionsrätt) på bolagets vägnar att ansöka hos danska Erhvervsstyrelsen för registrering av de beslut som fattats och i detta sammanhang att göra sådana ändringar och tillägg till ansökan och beslutet, inklusive bolagets bolagsordning och dessa protokoll från bolagsstämman, som kan krävas som villkor för registrering.

***

Vedtagelseskrav:
Voting requirements for adoption:
Röstkrav för antagande:

Forslagene under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 6, og 8 kan vedtages med simpelt flertal, mens vedtægtsændringerne foreslået under punk 5 og 7 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Adoption of proposals under item 1, 2, 3, 4, 6 and 8 of the agenda require a simple majority of the votes cast, whereas the proposals regarding amendment of the articles of association under items 5 and 7 of the agenda require at least two-thirds of the votes cast as well as at least two-thirds of the share capital represented at the general meeting.

Antagande av förslag enligt punkterna 1, 2, 3, 4, 6 och 8 på dagordningen kräver en enkel majoritet av de avgivna rösterna, medan förslagen i punkterna 5 och 7 på dagordningen kräver minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt minst två tredjedelar av aktiekapitalet som företräds vid bolagsstämman.

Information:

Information:

Information:

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.oncologyventure.com fra dags dato.

This notice including agenda and the complete proposals will be available for review at the Company’s premises as well as on the Company’s web page www.oncologyventure.com from today.

Denna kallelse innehållande dagordningen och de fullståndiga förslagen kommer att framläggas för översyn på Bolagets kontor samt kommer att vara tillgänglig på Bolagets hemsida www.oncologyventure.com från dagens datum.

Deltagelse og stemmerettigheder:

Participation and voting rights:

Deltagande och rösträtt

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen tirsdag den 28. marts 2019 i henhold til selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionærer der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen. Herudover skal enhver aktionær der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage, anmode selskabets bestyrelse om adgangskort senest 1. april 2019.

The right of a shareholder to attend and vote at the ordinary general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the registration date Tuesday 28 March 2019 according to the shareholder register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholder register kept by VP Securities A/S and by Euroclear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly registered by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting. Additionally, all shareholders who are entitled to participate and wish to participate at the general meeting must request an admission card from the board of directors on 1 April 2019 at the latest.

En aktieägares rätt att delta och rösta på den ordinarie årsstämman fastställs med stöd av det antal aktier som aktieägaren besitter på registreringsdagen tisdagen den 28 mars 2019 enligt aktieboken som förs av VP Securities A/S. Aktierna måste vara noterade i ett namn i aktieboken som förs av VP Securities A/s och av Euroclear Sweden AB. Aktieägare som äger aktier genom en depositionsbank skall koordinera med sin depositionsbank så att akteägaren, blivit registrerad med sitt namn hos Euroclear Sweden AB innan årsstämman. Dessutom ska alla aktieägare som är berättigade att delta, och som önskar att delta, på årsstämman ansöka om ett tillträdeskort från styrelsen senast den 1 april 2019.

Afgivelse af fuldmagt:

Aktionærer kan stemme ved fuldmagt. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket som også kan downloades på www.oncologyventure.com, og som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen.

Voting by proxy:

For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy form is attached to this notice and can be downloaded from the website of the Company, www.oncologyventure.com

Avgivelse av fullmakt

Aktieägare kan rösta med fullmakt. En fullmaktsblankett finns med som bilaga till denna kallelse och kan också laddas ned på www.oncologyventure.com

Brevstemmer:

Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af selskabet senest kl. 12.00 den 3. april 2019. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

Absentee votes:

Shareholders may – instead of voting in person at the ordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. Any shareholder who chooses to vote by mail shall send the absentee vote to the Company so that the has Company receives the vote at the latest on 3 April 2019 at 12:00 am. Votes delivered by mail cannot be revoked. Please take into account that mail can be several days in transfer.

Brevröster:

Aktieägare är berättigade till – som alternative till att rösta i egen person på årsstämman – att brevrösta det vill säga avge skriftliga röster före årsstämman. Aktieägare som önskar brevrösta ska skicka sina brevröster till Bolaget så att de är Bolaget till handa senast klockan 12.00 den 3 april 2019. Brevröster kan inte återkallas. Var uppmärksam på att det kan ta flera dagar för brevet att komma fram.

—oo0oo—

20 March, 2019

On behalf of the Board of Directors

FULDMAGT

PROXY

Undertegnede giver hermed:

The undersigned hereby:

(Afkryds/Tick)    
   

 

 

(angiv navn på den du giver fuldmagt)
(write the name of the person you give power of attorney)

 

     

Bestyrelsen i Oncology Venture A/S
The Board of Directors at Oncology venture A/S

Fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme for min samlede aktiebeholdning på den ordinære generalforsamling i Oncology Venture A/S, 4. april 2019.

Power of attorney to represent and vote on all my shares at the ordinary General Meeting of Oncology Venture A / S, 4 April 2019

 

Navn på aktionær
Name of shareholder

 
 

Adresse
Address

 
 

Antal aktier
Number of shares

 

Dato:

Date:

____________________________

Navn:

Name:

Returnér denne fuldmagt underskrevet og dateret til Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.

Please return the power of attorney signed and dated to Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, DK – 2970 Hoersholm.

Attachments

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S