KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Oncology Venture A/S (“Selskabet“), som afholdes:

Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of Oncology Venture A/S (the “Company”) will be held on:

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S (”Bolaget”):

15. oktober 2019, kl. 11.00
15 October 2019, at 11.00 am CET
den 15 oktober 2019 kl. 11.00

Generalforsamlingen afholdes på adressen:
The general meeting will be held at:
Den extra bolagsstämman kommer att hållas på följande adress:

Comwell Holte

Kongevejen 495A,

2840 Holte

Danmark

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
The agenda for the general meeting is as follows:
Dagordningen vid den extra bolagsstämman är följande:

  1. Valg af dirigent

Election of chairman of the meeting.
Val av ordförande vid stämman.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Election of members of the board of directors.
Val av styrelsemedlemmar.

  1. Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen (med fortegningsret).

Resolution to authorize the board of directors of the Company to increase the share capital (with pre-emption rights).
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet (med företrädesrätt).

  1. Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen (uden fortegningsret).

Resolution to authorize the board of directors of the Company to increase the share capital (without pre-emption rights).
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att öka aktiekapitalet (utan företrädesrätt).

  1. Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til medarbejdere, ledelsesmedlemmer og konsulenter.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to employees, members of the management and consultants.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att emittera optionsrätter till anställda, ledande befattningshavare och konsulter.

  1. Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede warrants til investorer.

Resolution to authorize the board of directors of the Company to issue warrants to investors.
Beslut om att bemyndiga Bolagets styrelse att emittera optionsrätter till investerare.

  1. Bemyndigelse af dirigenten.

Authorization of the chairman of the meeting.
Bemyndigande av stämmans ordförande.

Fuldstændige forslag:
Complete proposals:
Fullständiga beslutsförslag:

Ad 1/Re. 1/Fö 1:

Bestyrelsen foreslår, at advokat Lars Lüthjohan Jensen vælges som dirigent på generalforsamlingen.

The board of directors proposes that Lars Lüthjohan Jensen, attorney-at-law, is elected as chairman of the general meeting.

Styrelsen föreslår att advokat Lars Lüthjohan Jensen väljs som ordförande vid bolagsstämman.

Ad 2/Re. 2/Fö 2:

Peter Buhl Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der er stillet forslag om, at Steve Carchedi vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

Peter Buhl Jensen wishes to resign from the board of directors. It has been proposed that Steve Carchedi is elected as new member of the board of directors.

Peter Buhl Jensen har meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag i styrelsen. Det föreslås att Steve Carchedi väljs som en ny styrelseledamot.

Ad 3/Re. 3/Fö 3:

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne ved at forny og udvide den eksisterende bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret.

Konkret foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 7.1 erstattes af følgende formulering:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 2.517.054. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant betaling, den skal gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og den kan ske til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen. For de nye aktier finder § 7.3 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget er motiveret af behovet for fortsat at sikre Selskabet fleksibilitet til en potentiel
kapitalrejsning som en del af Selskabets langsigtede finansiering og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets forventede kapitalbehov.

The board of directors proposes to amend the articles of association by renewing and expanding the existing authorization to the board of directors to increase the share capital of the company with pre-emption rights.

The board of directors specifically proposes that section 7.1 in the articles of association be replaced with the following wording:

The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to resolve to increase the company’s share capital in one or more issues by up to a total nominal amount of DKK 2,517,054. The increase of the company’s share capital shall be made against cash payment, with pre-emptive subscription rights for the existing shareholders, and at a subscription price determined by the board of directors, which can be the market price or a price lower than the market price. For the new shares § 7.3 shall apply. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal is motivated by the need to continue to ensure the Company’s flexibility to c a potential capital increase as part of the long-term financing of the company and the size of the proposed authorization has been determined with due consideration of the expected capital needs of the Company.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att förnya och utvidga det befintliga bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget med företrädesrätt.

Styrelsen föreslår specifikt att § 7.1 ersätts med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024 besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 2 517 054 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske mot kontant betalning, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs som fastställs av styrelsen, vilken kan vara marknadskursen eller lägre än marknadskursen. För de nya aktierna skall § 7.3 gälla. Styrelsen beslutar om övriga villkor.

Förslaget motiveras av behovet att bibehålla Bolagets flexibilitet att kunna genomföra en eventuell kapitalökning som del av dess långsiktiga finansiering, och storleken på det föreslagna bemyndigandet har fastställts med hänsyn till Bolagets förväntade kapitalbehov.

Ad 4/Re. 4/Fö 4

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne ved at forny og udvide den eksisterende bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret.

Konkret foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 7.2 erstattes af følgende formulering:

§ 7

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 2,500,000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal gennemføres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier kan udstedes til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bestemme, at forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld. For de nye aktier finder § 7.3 anvendelse. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

Forslaget er motiveret af behovet for fortsat at sikre Selskabet fleksibilitet til en potentiel
kapitalrejsning som en del af Selskabets langsigtede finansiering og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets forventede kapitalbehov.

The board of directors proposes to amend the articles of association by renewing and expanding the existing authorization to the board of directors to increase the share capital of the company without pre-emption rights.

The board of directors specifically proposes that section 7.2 in the articles of association be replaced with the following wording:

The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to resolve to increase the company’s share capital in one or more issues by up to a total nominal amount of DKK 2,500,000.. The increase of the company’s share capital shall be made without pre-emptive subscription rights for the existing shareholders. The new shares can be issued at a subscription price determined by the board of directors, which can be the market price or a price lower than the market price. The board of directors may decide that the capital increase may take place against cash payment, payment in kind or conversion of debt. For the new shares § 7.3 shall apply. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

The proposal is motivated by the need to continue to ensure the Company’s flexibility to conduct a potential capital increase as part of the long-term financing of the company and the size of the proposed authorization has been determined with due consideration of the expected capital needs of the Company.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen genom att förnya och utvidga det befintliga bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget, utan företrädesrätt.

Styrelsen föreslår specifikt att § 7.2 i bolagsordningen ersätts med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024 besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 2 500 000 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs som fastställs av styrelsen, vilken kan vara marknadskursen eller lägre än marknadskursen. Styrelsen kan besluta att aktiekapitalökningen kan ske genom kontant betalning, apportegendom eller skuldkonvertering. För de nya aktierna skall § 7.3 gälla. Styrelsen beslutar om övriga villkor.”

Förslaget motiveras av behovet att bibehålla Bolagets flexibilitet att kunna genomföra en eventuell kapitalökning som del av dess långsiktiga finansiering, och storleken på det föreslagna bemyndigandet har fastställts med hänsyn till Bolagets förväntade kapitalbehov.

Ad 5/Re. 5/Fö 5

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet.

Konkret foreslår bestyrelsen, at erstatte § 6.8 i Selskabets vedtægter med følgende:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til medarbejdere, konsulenter, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 456.910 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, der mindst skal svare til markedskursen på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 14 October 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 456.910 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 456.910.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

The board of directors proposes that it be authorized to issue warrants to employees, consultants, management and board members.

The board of directors specifically proposes to replace section 6.8 in the articles of association with the following:

“The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to employees, consultants, management and board members in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 456,910 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 456,910 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 456,910.

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till anställda, konsulter, ledande befattningshavare samt styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår specifikt att ersätta § 6.8 i bolagsordningen med följande formulering:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att emittera optionsrätter till anställda, konsulter, ledande befattningshavare samt styrelseledamöter i bolaget vilka berättigar innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 456 910 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs som fastställs av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för optionsrätterna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 14 oktober 2024, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 456 910 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare genom kontant betalning i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av optionsrätterna. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 456 910 DKK.

De nya aktier som kan tecknas med optionsrätterna måste vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte vara behäftade med några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna som tecknas genom att utnyttja optionsrätter, ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa eventuella övriga villkor.”

Ad 6/Re. 6/Fö 6

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants til investorer.

Konkret foreslår bestyrelsen, at erstatte § 6.9 i Selskabets vedtægter med følgende:

“Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. oktober 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants til investorer i selskabet, som giver ret til tegning af i alt op til nominelt DKK 5.017.054 aktier uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs  besluttet af bestyrelsen, der mindst skal svare til markedskursen på tildelingstidspunktet. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen heraf.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 14 October 2024 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK 5.017.054 uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indbetaling med henblik på at gennemføre de(n) til udnyttelsen af udstedte warrants tilhørende kapitalforhøjelse(r). Bestyrelsen kan med hjemmel i nærværende bestemmelse minimum forhøje aktiekapitalen med nominelt DKK 0,05 og maksimalt med nominelt DKK 5.017.054.

De nye aktier, som måtte blive tegnet ved udnyttelse af warrants, skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være undergivet omsætningsbegrænsninger, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i selskabet. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår.”

The board of directors proposes that it be authorized to issue warrants to investors.

The board of directors specifically proposes to replace section 6.9 in the articles of association with the following:

“The board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024 to, on one or more occasions, issue warrants to investors in the company entitling the holder to subscribe shares for a total of up to nominal value of DKK 5,017,054 without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The new shares shall be issued at a subscription price determined by the board of directors, which shall never be lower than the market price. The board of directors shall determine the terms for the warrants issued and the distribution hereof.

At the same time, the board of directors is authorized in the period until 14 October, 2024, on one or more occasions, to increase the company’s share capital by up to a total nominal value of DKK 5,017,054 without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash payment in order to implement the capital increase related to exercise of the warrants. In accordance with this clause, the board of directors may increase the share capital with a minimum nominal value of DKK 0.05 and a maximum nominal value of DKK 5,017,054..

The new shares issued based on exercise of warrants shall be negotiable instruments, issued in the name of the holder and registered in the name of the holder in the company’s shareholder register. The new shares shall not have any restrictions as to their transferability and no shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The shares shall be with the same rights as the existing shares in the company. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital. The board of directors will determine any other terms and conditions.”

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bemyndigas att emittera optionsrätter till investerare.

Styrelsen föreslår specifikt att följande bemyndigande skall ersätta avsnitt 6.9 i bolagsordningen:

”Styrelsen är bemyndigad att fram till och med den 14 oktober 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att emittera optionsrätter till investerare i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 5 017 054  DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset. Styrelsen skall besluta om villkoren för optionsrätterna och fördelningen av dessa.

Styrelsen bemyndigas samtidigt att fram till och med den 14 oktober 2024, vid en eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital till ett nominellt värde om högst 5 017 054 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att genomföra ökningen av aktiekapitalet hänförligt till nyttjandet av optionsrätterna. I enlighet med denna klausul skall styrelsen äga rätt att öka aktiekapitalet med ett minsta nominellt värde om 0,05 DKK och ett högsta nominellt värde om 5 017 054 DKK.

De nya aktier som emitteras baserat på utnyttjandet av optionsrätterna skall vara överlåtbara instrument och måste utfärdas i innehavarens namn och registreras i innehavarens namn i bolagets aktiebok. De nya aktierna skall inte vara behäftade med några begränsningar vad gäller deras överlåtbarhet och ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis återlösa aktierna. Aktierna ska ha samma rättigheter som de befintliga aktierna i bolaget. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i bolaget från den tidpunkt som styrelsen bestämmer i samband med beslutet att öka aktiekapitalet. Styrelsen kommer att fastställa eventuella övriga villkor.”

Ad 7/Re 7/Fö 7:

Bestyrelsen forslår at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af Selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder Selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

The board of directors proposes to authorize the chairman of the meeting (with a right of substitution) on behalf of the Company to apply to the Danish Business Authority for registration of the resolutions passed and in this connection to make any such amendments and supplements to the application and the resolution, including the Company’s articles of association and these minutes of the general meeting, that may be required as a condition for registration.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar stämmoordföranden (med substitutionsrätt) att på bolagets vägnar ansöka hos danska Erhvervsstyrelsen om registrering av de beslut som fattats och i detta sammanhang att göra sådana ändringar och tillägg till ansökan och beslutet, inklusive bolagets bolagsordning och dessa protokoll från bolagsstämman, som kan krävas för registreringen.

***

Vedtagelseskrav:
Voting requirements for adoption:
Röstkrav för antagande:

Forslagene under dagsordenens punkt 1, 2 og 7 kan vedtages med simpelt flertal, vedtægtsændringerne foreslået under punk 3 og 5 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, mens vedtægtsændringerne under punkt 4 kræver tiltrædelse af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Adoption of the proposals under items 1, 2 and 6 of the agenda require a simple majority of the votes cast, the proposals regarding amendment of the articles of association under items 3, and 5 of the agenda require at least two-thirds of the votes cast as well as at least two-thirds of the share capital represented at the general meeting, whereas the proposal regarding amendment of the articles of association under items 4 of the agenda require at least nine-tenths of the votes cast as well as at least nine-tenths of the share capital represented at the general meeting.

Antagande av förslag enligt punkterna 1, 2 och 6 på dagordningen kräver en enkel majoritet av de avgivna rösterna, förslagen i punkterna 3 och 5 på dagordningen kräver bifall av  minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt minst två tredjedelar av aktiekapitalet som företräds vid bolagsstämman, medan förslaget i punkt 4 på dagordningen kräver bifall av minst nio tiondedelar av de avgivna rösterna samt minst nio tiondedelar av aktiekapitalet som företräds vid bolagsstämman.         

Information:

Information:

Information:

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.oncologyventure.com fra dags dato.

This notice including agenda and the complete proposals will be available for review at the Company’s premises as well as on the Company’s web page www.oncologyventure.com from today.

Denna kallelse innehållande dagordningen och de fullståndiga förslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.oncologyventure.com från dagens datum.

Deltagelse og stemmerettigheder:

Participation and voting rights:

Deltagande och rösträtt

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen 8. oktober 2019 i henhold til selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S. Aktier skal være noteret på navn i ejerbogen ført af VP Securities A/S eller være noteret på navn hos Euroclear Sweden AB. Aktionærer der ejer aktier gennem en depotbank skal koordinere med depotbanken, at aktionæren bliver noteret på navn hos Euroclear Sweden AB forud for generalforsamlingen. Herudover skal enhver aktionær der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage, anmode selskabets bestyrelse om adgangskort senest den 14. oktober 2019.

The right of a shareholder to attend and vote at the extraordinary general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the registration date 8 October 2019 according to the shareholder register kept by VP Securities A/S. The shareholder must be recorded by name in the shareholder register kept by VP Securities A/S and by Euroclear Sweden AB. Shareholders who hold shares through a depositary bank shall coordinate with their depositary bank that the shareholder is duly registered by name with Euroclear Sweden AB prior to the general meeting. Additionally, all shareholders who are entitled to participate and wish to participate at the general meeting must request an admission card from the board of directors on 14 October 2019 at the latest.

En aktieägares rätt att delta och rösta på den extra bolagsstämman fastställs med stöd av det antal aktier som aktieägaren besitter på registreringsdagen den 8 oktober 2019 enligt aktieboken som förs av VP Securities A/S. Aktierna måste vara registrerade i eget namn i aktieboken som förs av VP Securities A/s och av Euroclear Sweden AB. Aktieägare som äger aktier genom en depositionsbank skall koordinera med sin depositionsbank så att aktieägaren blir registrerad i eget namn hos Euroclear Sweden AB innan stämman. Dessutom ska alla aktieägare som är berättigade att delta, och som önskar att delta, på stämman ansöka om ett tillträdeskort från styrelsen senast den 14 oktober 2019.

Afgivelse af fuldmagt:

Aktionærer kan stemme ved fuldmagt. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket som også kan downloades på www.oncologyventure.com, og som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen.

Voting by proxy:

For the general meeting, shareholders may vote by proxy. A proxy form is attached to this notice and can be downloaded from the website of the Company, www.oncologyventure.com

Avgivelse av fullmakt

Aktieägare kan rösta med fullmakt. En fullmaktsblankett finns med som bilaga till denna kallelse och kan också laddas ned på www.oncologyventure.com

Brevstemmer:

Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af selskabet senest kl. 12.00 den 14 oktober 2019. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

Absentee votes:

Shareholders may – instead of voting in person at the extraordinary general meeting – choose to vote by mail, i.e. voting in writing prior to the general meeting. Any shareholder who chooses to vote by mail shall send the absentee vote to the Company so that the has Company receives the vote at the latest on 14 October 2019 at 12:00 am. Votes delivered by mail cannot be revoked. Please take into account that mail can be several days in transfer.

Brevröster:

Aktieägare är berättigade till – som alternative till att rösta i egen person på den extra bolagsstämman – att brevrösta det vill säga avge skriftliga röster före bolagsstämman. Aktieägare som önskar brevrösta ska skicka sina brevröster till Bolaget så att de är Bolaget till handa senast klockan 12.00 den 14 oktober 2019. Brevröster kan inte återkallas. Var uppmärksam på att det kan ta flera dagar för brevet att komma fram.

—oo0oo—

1 October 2019

On behalf of the Board of Directors

FULDMAGT

PROXY

FULLMAKT

Undertegnede giver hermed:

The undersigned hereby:

Undertecknad ger härmed:

(Afkryds/Tick/Markera)    
   

 

 

(angiv navn på den du giver fuldmagt)
(write the name of the person you give power of attorney)
(ange namn på den person som du utser till fullmaktsinnehavare)

 

     

Bestyrelsen i Oncology Venture A/S
The Board of Directors at Oncology venture A/S
Styrelsen i Oncology Venture A/S

Fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme for min samlede aktiebeholdning på den ekstraordinære generalforsamling i Oncology Venture A/S, 15. oktober 2019.

Power of attorney to represent and vote on all my shares at the extraordinary General Meeting of Oncology Venture A / S, 15 October 2019

Fullmakt att företräda och rösta för mitt samlade aktieinnehav vid den extra bolagsstämman i Oncology Venture A/S den 15 oktober 2019.

 

Navn på aktionær
Name of shareholder

 
Aktieägarens namn
Adresse
Address
 
Adress
Antal aktier
Number of shares
 

Antal aktier

Dato:

Date:

Datum:

____________________________

Navn:

Name:

Namn.

Returnér denne fuldmagt underskrevet og dateret til Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.

Please return the power of attorney signed and dated to Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, DK – 2970 Hoersholm.

Vänligen returnera denna fullmakt signerad och daterad till Oncology Venture A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hörsholm.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S