Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S

Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S

Hørsholm, Denmark – 18 december 2018 – Idag hölls extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S (OV:ST) (“Oncology Venture”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade att nyvälja Duncan Moore och Sanjeevi Carani, båda tidigare styrelseledamöter i Oncology Venture Sweden AB, som styrelseledamöter i Oncology Venture A/S. Vidare noterades att Niels Johansen avträder ur styrelsen per stämmans datum.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att öka aktiekapitalet
Stämman beslutade att justera bolagsordningen genom att förnya och utöka det befintliga bemyndigandet av styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med den 17 december 2023, besluta om att öka bolagets aktiekapital i en eller flera emissioner med ett högsta nominellt belopp om 503 112 DKK. Ökningen av bolagets aktiekapital skall ske utan företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadskursen.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av optionsrätter till investerare
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med den 17 december 2023, vid en eller flera tillfällen, besluta om att emittera teckningsoptioner till investerare i bolaget berättigande innehavaren att teckna aktier till ett nominellt värde om högst 390 000 DKK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadspriset.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att emittera konvertibla skuldebrev
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med den 17 december 2023, en eller flera gånger utan företrädesrätt för befintliga aktieägare besluta om upptagande, att lösa upp lån för sammanlagt upp till 100 000 000 SEK mot utfärdande av konvertibla skuldebrev som berättigar innehavaren att teckna aktier i bolaget och att tillföra de tillhörande kapitalförhöjningarna. Lånen måste betalas kontant till bolaget. Styrelsen ska fastställa de särskilda villkoren för de konvertibla skuldinstrumenten utfärdade enligt detta bemyndigande. Omvandling får inte ske till ett pris som är lägre än marknadspriset för bolagets aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor:                              För mediafrågor:
Ulla Hald Buhl, IR & kommunikation        Thomas Pedersen, Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]         E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49                        Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att signifikant öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserad bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för bröst- och prostatacancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, för vilken en fas 2-studie är planerad för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 18 december 2018.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S