Oncology Venture A/S publicerar Q3 rapport 2018

Pressmeddelande

Oncology Venture A/S publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2018

Hørsholm, Danmark och Cambridge, MA, USA, 30 november 2018 – Oncology Venture A/S (“Oncology Venture”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2018. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.oncologyventure.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Resultaträkning Q3 2018
Nettoomsättningen uppgick till 104 KDKK (föregående år 1 164 KDKK). EBITDA uppgick till -4 047 KDKK (föregående år -4 463 KDKK). Vinstmarginalen uppgick till -3 891% (föregående år -277%). Försäljningsnedgången beror på försäljning klassificerad till koncerninterna transaktioner år 2018, vilken som en del av den förändrade koncernstrukturen år 2018 inte var jämförbar med försäljningen i siffrorna 2017. Resultat före skatt uppgick till -4 670 KDKK (föregående år en förlust om -7 076 KDKK). Detta beror främst på en del av förlusten av ett intresseföretag i 2017 på -951 KDKK och lägre finansiella kostnader i Q3 2018 på -351 KDKK jämfört med -1602 KDKK i Q3 2017. Bolaget realiserade en nettovinst på -3 295 KDKK (förra året en nettoförlust på -7 099 KDKK). Nettoresultat per aktie: -0,07 DKK (-0,14 DKK). Totalt antal aktier per den 30 september 2018 var 50 371 278.

Balansräkning
Summan av tillgångarna uppgick till 240 598 KDKK (föregående år 23 514 KDKK). Ökningen av de totala tillgångarna är relaterad till fusionen med Oncology Venture Sweden AB-koncernen. Bolagets kassa- och bankkonton uppgick till 8 738 KDKK (3 387 KDKK). Summan av skulderna uppgick till 67 800 KDKK (föregående år 17 814 KDKK). Övriga skulder uppgick till 17 916 KDKK (239 KDKK). Av dessa avser cirka 10,8 MDKK ett köpoptionsansvar till minoritetsaktieägare i Oncology Venture US Inc. Denna option har förhandlats och ingåtts efter perioden med alla minoritetsaktieägare som stannar kvar i bolaget efter att optionen upphört att gälla. 3,2 MDKK är hänförliga till en återköpsoption avseende OV-SPV2 som kommer att verkställas före 1 december 2018. Bolagets eget kapital uppgick till 172 798 KDKK (föregående år 5 700 KDKK).

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 8 513 KDKK (föregående år -5 715 DKK). Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 6 105 KDKK (föregående år -7 110 KDKK).

För att se delårsrapporten, besök bolagets hemsida (www.oncologyventure.com) eller se den bifogade filen till detta pressmeddelande.

Detta är information som Oncology Venture A/S är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 30 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49
För mediafrågor
Thomas Pedersen, Carrotize – Your Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP®har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com.

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige

 

 

 

Bilagor

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S