Oncology Venture erhåller europeiskt patent för sin AI-drivna metod vilken kan identifiera patienter som svarar på behandling med LiPlaCis

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 24 juni 2019 Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Stockholm: OV.ST) meddelar idag att Europeiska patentverket (EPO) kommer utfärda ett patent för LiPlaCis Drug Response Predictor (DRP®). LiPlaCis DRP® täcker 205 gener och gör det möjligt att baserat på tumörbiopsier förutspå hur individuella patienter kommer svara på behandling med anticancerläkemedlet LiPlaCis®.

LiPlaCis® är en intelligent, målstyrd liposomformulering av en av världens mest använda kemoterapier, cisplatin. Den specifika LiPlaCis®-formuleringen möjliggör leverans av cisplatin direkt till tumören. Oncology Ventures läkemedelsspecifika diagnostiska verktyg DRP® gör det möjligt att identifiera de patienter som förväntas dra nytta av behandlingen. LiPlaCis® visar starka resultat i en pågående fas 2-studie i patienter med metastaserande bröstcancer.

Patentet från Europeiska patentverket ger ett viktigt immaterialrättsligt skydd för LiPlaCis DRP® i Europa.

“Beviljandet av patentet är ett viktigt värdehöjande steg i utvecklingen av LiPlaCis, eftersom vår AI-baserade DRP-teknik är avgörande för de starka resultat vi hittills har sett i den pågående fas 2-studien. Tillsammans med den väldefinierade regulatoriska strategi för erhållande av en marknadsregistrering som vi kommunicerade tidigare i juni, ger det nya patentet oss en exceptionellt stark plattform för den pågående partnering-processen”, säger Oncology Ventures vd, Peter Buhl Jensen, M.D.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic 
Oncology Venture använder sin multigen‑DRP® för att identifiera de patienter som har tumörer med sådana genetiska egenskaper  att sannolikheten är hög för ett bra behandlingssvar på ett visst läkemedel. Målet är att utveckla läkemedel för rätt patienter, och genom att screena patienter innan behandling kan svarsgraden ökas väsentligt. DRP®‑metoden bygger på jämförelsen av mottagliga och resistenta mänskliga cancercellinjer. Det inkluderar genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och korreleras kliniskt i ett systembiologiskt nätverk. DRP® baseras på budbärar-RNA från patientbiopsier.
DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant prediktion av kliniska utfall vid läkemedelsbehandlingar i 29 av 37 kliniska studier som utvärderats. I en pågående fas 2‑studie visar DRP® lovande resultat när den används för att förutsäga behandlingssvar på LiPlaCis®  vid metastaserad bröstcancer.

DRP®‑plattformen, det vill säga DRP® och PRP®‑verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 cancerläkemedel i USA. PRP® används av Oncology Venture för individanpassad medicin. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 63 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 37 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: [email protected], telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande 24 juni 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S