Oncology Venture har framgångsrikt genomfört en kapitalanskaffning om över SEK 80 miljoner

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, USA, 16 maj 2019 – Oncology Venture A/S bekräftar idag att bolagets kapitalanskaffning bestående av aktier med bifogade teckningsoptioner framgångsrikt har genomförts, vilket medför ett kapitaltillskott om över SEK 80 miljoner brutto.  Detta utan att några av emissionsgaranternas åtaganden togs i anspråk. Kapitaltillskottet består av kontantbetalningar om cirka SEK 70 miljoner samt en lånekonvertering om cirka SEK 11 miljoner (förfallna betalningar hänförliga till finansiella tjänster utförda i anslutning till företrädesemissionen), totalt SEK 80,8 miljoner. Detta möjliggör en kraftfull fortsatt utveckling av de prioriterade projekten inom området precisionsmedicin. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna under utnyttjandeperioden på 12 månader, förväntas Oncology Venture tillföras ytterligare cirka 151 miljoner kronor netto.

Det preliminära utfallet i Oncology Ventures företrädesemission, i vilken teckningsperioden avslutades den 10 maj 2019, visar att cirka 21 miljoner units bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption tecknades med stöd av teckningsrätter. Detta motsvarar över 80 procent av erbjudandet. Genom kapitalanskaffningen tillförs Oncology Venture medel till ett värde av cirka 81 miljoner kronor före emissionskostnader.

“Vi gläds åt resultatet från nyemissionen, den största i bolagets historia. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra fortsatta framsteg i den kliniska utvecklingen av LiPlaCis® och driva dovitinib vidare mot en registreringsansökan “, säger Peter Buhl Jensen, vd för Oncology Venture A/S.

Aktier som tecknats utan teckningsrätter kommer att fördelas enligt de principer som beskrivs i prospektet. Besked avseende tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att meddelas dem som har tilldelats aktier omkring den 16 maj 2019 för betalning omkring den 22 maj 2019. Endast de som tilldelats aktier kommer att meddelas.

Som ett resultat av emissionen ökar Oncology Ventures aktiekapital med DKK 1,008,311.05, från DKK 2,515,563.90 till DKK 3,523,874.95. Antalet aktier i Oncology Venture kommer att öka med 20,166,221, till 70,477,499 aktier.

De nya aktier som tecknats förväntas vara registrerade hos Erhvervsstyrelsen (den danska Bolagsverket) omkring den 24 maj 2019. Den sista dagen för handel med tecknade aktier (BTA) förväntas infalla den 27 maj 2019. Handel med de nya aktierna förväntas inledas på Nasdaq First North den 3 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer;
Ixempra för utveckling av metastatisk bröstcancer för den europeiska marknaden och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: [email protected], telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S