Oncology Venture ingår finansieringsavtal

Pressmeddelande

Oncology Venture A/S ingår finansieringsavtal baserat på emissioner av konvertibler och teckningsoptioner

Hørsholm, Danmark, 30 november 2018 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Stockholm): OV.ST) meddelar idag att bolaget säkrat en finansieringslösning från European High Growth Opportunities Securitization Fund (”Investeraren”), en Luxemburgbaserad fond som rådges av Alpha Blue Ocean Inc., baserad på emissioner av konvertibler och teckningsoptioner varigenom upp till SEK 200 miljoner kan erhållas under de kommande 24 månaderna och potentiellt kan ytterligare upp till SEK 100 miljoner erhållas om samtliga teckningsoptioner utnyttjas. Bolaget har ingått ett avtal med Investeraren avseende en serie om upp till 20 riktade emissioner av konvertibler, varav 5 emissioner kan begäras av Investeraren. Avtalet är föremål för sedvanliga villkor för ikraftträdande och genomförandet av finansieringen är också villkorat av godkännande från aktieägarna i Oncology Venture vid en extra bolagsstämma som aves att hållas inom kort. 

Finansieringsavtalet har ingåtts med målet att säkra Oncology Ventures utveckling och kommersialisering av bolagets mycket lovande pipeline av cancerläkemedel. Om Oncology Venture utnyttjar finansieringsavtalet med Investeraren fullt ut kan Oncology Venture komma att ha tillräcklig finansiering för att finansiera utvecklingen av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat LiPlaCis® hela vägen till ett potentiellt marknadsgodkännande.

”Det föreslagna avtalet med Investeraren är ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt att finansiera den fortsatta utvecklingen av våra anticancer läkemedel. Det skulle möjliggöra för flera av Oncology Ventures läkemedelskandidater att uppnå viktiga värdeskapande händelser på vägen mot marknadsgodkännanden. Denna finansiella buffert skulle vidare också stärka vår position vid inlicensierings- och partnerskapsdiskussioner,” säger Peter Buhl Jensen, VD på Oncology Venture.

”ABO är stolta över att samarbeta med Oncology Venture genom att tillhandahålla erforderlig finansiering för att bolaget ska kunna nå sin betydande potential inom den globala biotech industrin. Givet bolagets unika Drug Response Technology och starka vetenskapliga expertis tror vi att finansieringen kommer att användas effektivt av bolagsledningen för att leverera stort värde till bolagets aktieägare genom fortsatt utveckling av bolagets effektiva pipeline av läkemedelskandidater”, säger Pierre Vannineuse, VD på och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group och Head of European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Huvudsakliga villkor

Finansieringslösningen baseras på emissioner av konvertibler och teckningsoptioner som ger Investeraren rätt att teckna aktier i Oncology Venture genom konvertering av konvertibler och utnyttjande av teckningsoptioner.

Finansieringen ska äga rum under en period om 24 månader. Under denna period ska Oncology Venture ha rätt att erhålla upp till SEK 200 miljoner genom emission av 20 trancher av konvertibler om SEK 10 miljoner vardera (det anges att under vissa omständigheter kan storleken på trancherna sänkas till 7 500 000 kronor, på investerarens begäran). I samband med varje tranche kommer teckningsoptioner att emitteras som vid utnyttjande kommer att ge Investeraren rätt att teckna aktier i Oncology Venture. Skulle samtliga teckningsoptioner som ska utges utnyttjas, kommer Oncology Venture att erhålla ytterligare SEK 100 miljoner.

De beräknade nettokostnaderna för Oncology Venture (exklusive legala och administrativa kostnader) uppgår till 4,5% av det totala åtagandet om SEK 200 miljoner.

Bemyndigande från aktieägarna
Emissioner av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med finansieringsavtalet kräver ett bemyndigande från aktieägarna i Oncology Venture som ska beslutas vid en extra bolagsstämma som kommer att sammankallas snarast under december 2018.

Det noteras att kostnaderna för finansieringslösningen är i linje med dansk och svensk marknadspraxis och att det maximala antalet aktier till vilka konvertering kan ske enligt de första fem trancherna kommer att överensstämma med bemyndigandet från den extra bolagsstämman.

Konvertibler
Utgivandet av trancherna av konvertibler kommer att ske automatiskt. Efter en period om 25 handelsdagar kommer Oncology Venture, efter eget val, att ha rätt att avbryta och på nytt initiera det automatiska utgivandet av trancherna. Investeraren kommer att ha rätt att begära emission av en ny tranche före den planerade tidplanen avseende upp till 5 trancher.

Investeraren kommer att ha rätt att konvertera sina konvertibler senast vid utgången av en 12-månadersperiod efter registreringen av konvertiblerna vid det danska bolagsverket. I händelse av en uppsägningsgrund har Investeraren rätt att begära kontant ersättning av Oncology Venture för konvertiblerna och/eller vägra att teckna ytterligare trancher.

Konvertiblerna kommer att emitteras till en teckningskurs motsvarande deras nominella belopp (d.v.s. SEK 100 000) och kommer att löpa med fast 2% ränta.

Konverteringskursen kommer att fastställas till 95% av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för de 15 sammanhängande handelsdagarna före Oncology Ventures mottagande av en begäran om konvertering.

Teckningsoptioner
Teckningsoptioner som kan utnyttjas under en period om 36 månader från registrering av teckningsoptionerna vid det danska bolagsverket kommer att emitteras till Investeraren i samband med varje tranche. Antalet teckningsoptioner som ska emitteras i samband med varje tranche ska motsvara 50% av det nominella beloppet för konvertiblerna dividerat med den tillämpliga teckningskursen för teckningsoptionerna.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer för varje tranche att beräknas till 150% av den lägsta dagliga VWAP:en under en period om 15 handelsdagar omedelbart före utbetalningen av en tranche. Såvitt avser den första tranchen så föreskrivs dock att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara 135% av det lägsta av SEK 9,6493 och den lägsta dagliga VWAP:en under en period om 15 handelsdagar omedelbart före emissionen av den första tranchen.

Kommunikation
Antalet konvertibler, teckningsoptioner och aktier som emitterats enligt finansieringsavtalet kommer att meddelas av Oncology Venture på bolagets webbplats i Investerarsektionen. Skulle en betydande konvertering av konvertibler förekomma, med en eventuell inverkan på aktiekursen, kommer Oncology Venture att utfärda ett separat pressmeddelande som informerar marknaden om konverteringen. Varje månad där det registrerade aktiekapitalet ökar, kommer Oncology Venture också på den sista handelsdagen i månaden att utfärda ett separat pressmeddelande som meddelar det nya registrerade aktiekapitalet och det nya registrerade antalet aktier.

Uppsägningsgrunder
Finansieringsavtalet innehåller standardbestämmelser för uppsägningsgrunder i linje med andra liknande transaktioner som gör det möjligt för Investeraren att omedelbart begära kontant betalning av utestående konvertibler och att vägra teckning av ytterligare trancher.

Säkerheter
Inga säkerheter ställs för konvertiblerna.

Försäljning, notering av konvertibler, prospekt
Konvertiblerna kommer att vara fritt överlåtbara till bolag som kontrolleras av Investeraren och kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Konverteringen av konvertiblerna sker enligt Investerarens eget önskemål, utan något förutbestämt schema. Finansieringsavtalet kräver inte att ett prospekt upprättas.

Bolagsstyrning
Investerarens policy är att inte engagera sig i ledningen av sina portföljbolag. Investeraren kommer därför inte att begära någon plats i Oncology Ventures styrelse.

Aktielån
Den befintliga aktieägaren i Oncology Venture, Sass&Larsen, har utan ersättning tillgängliggjort 1 000 000 aktier enligt ett aktielåneavtal med Investeraren för att möjliggöra finansieringsavtalet och reducera kostnaderna för Oncology Venture. Investeraren kommer att återlämna aktierna till Sass&Larsen senast i samband med att finansieringsavtalet löper ut. Aktielåneavtalet kommer att rapporteras som insiderhandel enligt gällande regler för insiderhandel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor: För mediafrågor:
Ulla Hald Buhl, IR & kommunikation Thomas Pedersen, Carrotize – Your Communications
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49 Telefon +45 60 62 93 90

Om European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
European High Growth Opportunities Securitization Fund är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade. Alpha Blue Ocean är exklusiv rådgivare till EHGO. Deras mandat är att investera i innovativa europeiska företag och därigenom stödja deras behov av tillväxtkapital genom att erbjuda ett trovärdigt europeiskt finansieringsalternativ.

Om Alpha Blue Ocean Investment Group
Alpha Blue Ocean, som grundades av Pierre Vannineuse, ansvarar för en familj av investeringar och de opererar över multipla jurisdiktioner och fokuserar på att finansiera innovativa teknologier, samtidigt som de behåller en passiv roll i förvaltningen av sina portföljbolag. Alpha Blue Ocean specialiserar sig på att tillhandahålla flexibla och innovativa icke-invasiva lån och equity-finansieringar till börsnoterade företag globalt inom hälso- och sjukvård, energi, gruvdrift och teknologi. Alpha Blue Oceans huvudkontor är baserat i London, Storbritannien.

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att signifikant öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserad bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, för vilken en fas 2-studie är planerad för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 30 november 2018.

 

 

 

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S