Oncology Venture lämnar ytterligare information beträffande villkoren för en föreslagen företrädesemission

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 4 september 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST) lämnar härmed ett förtydligande av villkoren för den föreslagna företrädesemission som tillkännagavs i ett separat pressmeddelande tidigare i dag. Som nämnts i det föregående meddelandet föreslår bolagets styrelse en företrädesemission där befintliga aktieägare får rätt att teckna 5 aktier för varje 7 befintliga aktier. Varje ny aktie har en bifogad teckningsoption. För att undvika missförstånd klargörs här att en ny aktie (med en bifogad teckningsoption) kan tecknas mot kontant betalning om 2 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Duncan Moore
Styrelseordförande
E-mail: [email protected]
Telefon +44 778 597 17 15

Claus Frisenberg Pedersen
Chief Commercial Officer
E-mail: [email protected]
Telefon +45 61 61 66 41

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST) utnyttjar sin patentskyddade teknik DRP® (Drug Response Prediction) i utvecklingen av läkemedel för individualiserad behandling av cancer. Bolaget har en mogen portfölj med sju läkemedelskandidater, varav vissa i preregistreringsfas. Baserat på biopsier som tas innan behandling sätts in analyserar DRP® det genetiska fingeravtrycket i en enskild patients tumör och förutsäger effekten av ett visst läkemedel eller en läkemedelskandidat. Genom att endast inkludera patienter med behandlingskänsliga tumörer i en klinisk prövning, är det möjligt att undvika bakgrundsbrus från icke mottagliga patienter i utläsningen av effektdata. När ett läkemedel väl registrerats kan DRP® användas för att identifiera just de patienter som kan dra nytta av en specifik behandling. Läs mer på www.oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Email: [email protected]. Tel: +46 11 32 30 732

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S