Oncology Venture presenterar positiva data på ESMO för prediktionsverktyget DRP vid 5-FU-behandling av kolorektalcancer

Pressmeddelande

                                         

Hoersholm, Danmark, 23 september 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST) meddelar idag att data om DRPs förmåga att förutsäga behandlingssvar vid 5-FU-behandling av kolorektalacancer i sent stadium kommer att presenteras på den årliga kongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Barcelona.  

Fluorouracil (5-FU) är en central komponent i standardbehandlingen av kolorektalcancer. Tyvärr svarar inte alla patienter på behandlingar med 5-FU och det krävs individualiserade riskbedömningar för att optimera behandlingen för enskilda patienter.

Oncology Venture utvecklar sin unika teknik DRP® (Drug Response Prediction) baserat på en patentskyddad AI-algoritm. Tidigare forskning har visat att DRP® kan förutsäga vilka patienter som kommer att bli hjälpta av adjuvant behandling av 5-FU i samband med kirurgi. En ny studie visar nu att användningen av DRP® med fördel kan utökas till patienter med metastaserad kolorektalcancer i sent stadium. Behandlingssvar för dessa patienter kan förutsägas med hjälp av analyser av biopsier som tagits när patienterna initialt diagnosticerades.

Datan presenteras på den årliga cancerkongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Barcelona den 27 september till 1 oktober 2019 i ett abstract med titeln Independent clinical validation of a gene expression profile to predict benefit of 5-FU in metastatic colorectal cancer”, och på en poster (se nedan).

https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2019/attendee/confcal/session/list?q=644P

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulla Hald Buhl, IR & Communication

E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

Thomas Pedersen, Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telephone +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST) utnyttjar sin patentskyddade teknik DRP® (Drug Response Prediction) i utvecklingen av läkemedel för individualiserad behandling av cancer. Bolaget har en mogen portfölj med sju läkemedelskandidater, varav vissa i preregistreringsfas. Baserat på biopsier som tas innan behandling sätts in analyserar DRP® det genetiska fingeravtrycket i en enskild patients tumör och förutsäger effekten av ett visst läkemedel eller en läkemedelskandidat. Genom att endast inkludera patienter med behandlingskänsliga tumörer i en klinisk prövning, är det möjligt att undvika bakgrundsbrus från icke mottagliga patienter i utläsningen av effektdata. När ett läkemedel väl registrerats kan DRP® användas för att identifiera just de patienter som kan dra nytta av en specifik behandling. Läs mer på www.oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Email: [email protected]. Tel: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 23 september 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S