Oncology Venture publicerar årsredovisning för 2018

Pressmeddelande

Hørsholm, Danmark and Cambridge, MA, USA, Mars 20, 2019 – Oncology Venture A/S (“OV” eller ”Bolaget”) publicerar i dag årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.oncologyventure.com). Nedan följer en sammanfattning av årsredovisningen.

Kommentar från vd Peter Buhl Jensen
”Under 2018 tog vi flera strategiskt viktiga steg för att positionera Oncology Venture som ett banbrytande bolag inom onkologi och precisionsmedicin. Oncology Venture A/S är resultatet av en fusion mellan det läkemedelsutvecklande bolaget Oncology Venture AB och AI/Big Data-företaget Medical Prognosis Institute A/S.

Vi har nu sex läkemedelskandidater i vår pipeline som tillsammans med DRP® har potential att substantiellt förbättra behandlingar inom flera olika cancerindikationer. LiPlaCis® är det längst framskridna som också visar att DRP® fungerar i praktiken. På grund av cancerns komplexitet är det medicinska behovet fortsatt mycket stort. Vi är övertygade om att framtiden tillhör dem som på ett effektivt sätt kan identifiera den optimala behandlingen för varje enskild patient”.

Oncology Venture A/S slogs samman med Oncology Venture Sweden AB den 21 augusti 2018. Det innebär att siffrorna i resultaträkningen omfattar det sammanslagna bolaget från datumet för fusionen. Vid jämförelse mellan siffrorna för 2017–2018 bör det noteras att det i själva verket är två separata företag som jämförs.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 till 2018-12-31)

 • Koncernens intäkter uppgick till 0,4 MDKK (0,5 MDKK).
 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till -21,9 MDKK (-3,2 MDKK).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -20,2 MDKK (-3,4 MDKK).
 • Koncernens nettoresultat uppgick till -15,9 MDKK (-3,9 MDKK).

Helåret 2018 (2018-01-01 till 2018-12-31)

 • Koncernens intäkter uppgick till 2,1 MDKK (5,1 MDKK).
 • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till -32,3 MDKK (-23,8 MDKK).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -22,5 MDKK (-31,0 MDKK).
 • Koncernens nettoresultat uppgick till -15,5 MDKK (-30,4 MDKK).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,44 DKK (-1,27 DKK).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Oncology Venture beslutar att nyttja en licens för dovitinib – en multi-TKI‑substans i fas 3.
 • Oncology Venture annonserar positiva interimsresultat i en fas 1/2 DRP®‑styrd studie av LiPlaCis®. hos svårbehandlade bröstcancerpatienter.
 • Sammanslagning av Oncology Venture och Medical Prognosis Institute.
 • Vetenskaplig tidskrift belyser studie om DRP®‑styrd cisplatinbehandling av lungcancer.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Oncology Venture utnyttjar option för att inlicensiera dovitinib – en multi‑tyrosinkinashämmare i fas 3.
 • Oncology Venture och Medical Prognosis Institute tar formellt beslut om sammanslagning.
 • Medical Prognosis Institute sålde sitt innehav i Oncology Venture Sweden AB.
 • Kliniska data för PARP‑hämmaren 2X-121 och DRP® presenterades under världens största cancerkongress, ASCO 2018.

       
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Uppdaterade data talar för att LiPlaCis® med sin tillhörande DRP® kan ansöka om FDA Breakthrough Therapy designation i bröstcancer.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Oncology Venture får klartecken från myndigheter att utöka den pågående fas 2 studien med LiPlaCis® genom att inkludera patienter med prostatacancer.
 • Första prostatacancerpatienten inkluderad i Oncology Ventures fas 2 studie av Irofulven.
 • Presentation av strategi fram till marknadsgodkännande för LiPlaCis®.
 • Oncology Venture ingår ett finansieringsavtal.
 • Oncology Venture erhåller positiv feedback från FDA om den föreslagna utvecklingsplanen för LiPlaCis® och DRP® i USA.

Väsentliga händelser under 2019

 • Projektuppdatering – Positiva resultat från data mining-process av dovitinib DRP® och nya data för LiPlaCis® som fortsatt stödjer strategin att ansöka om FDA breaktrough therapy designation.
 • Första patienten doserad i en fas 2-studie med LiPlaCis® vid prostatacancer.
 • Oncology Venture förändrar sitt finansieringsavtal med EHGOS (Alpha Blue Ocean).
 • Oncology Venture erhåller garantier och teckningsåtaganden för en föreslagen nyemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

 

För mediafrågor
Thomas Pedersen, Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

 

 

 

 

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc. samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: [email protected], telefon 040-615 14 10

Detta är information som Oncology Venture A/S är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 20 mars 2019.

Bilagor

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S