Oncology Venture publicerar Q1-rapport för 2019

Pressmeddelande

Hørsholm, Denmark – 31 maj 2019 – Oncology Venture A/S (OV:ST) (“Oncology Venture”) publicerar idag delårsrapport för det första kvartalet 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.oncologyventure.com). Nedan finns en sammanfattning av delårsrapporten.

Kommentar från VD Peter Buhl Jensen

”Under första kvartalet 2019 fortsatte Oncology Venture framstegen i sina nyckelutvecklingsprogram. Vi har också gjort stora framsteg i arbetet med att säkra det kapital som behövs för att ta LiPlaCis® och dovitinib – två av våra mest avancerade och högst prioriterade program – vidare till viktiga värdeskapande punkter. Med en stärkt finansiell situation och starka framsteg i våra kliniska utvecklingsprogram fortsätter vi att bygga upp värde för våra aktieägare och för patienter. Eftersom vår portfölj har mognats anser vi att det här är en bra tid att intensifiera våra affärsutvecklingsinsatser.”

Sammanfattning av delårsrapporten
·Koncernens omsättning uppgick till 0,3 MDKK (2,0 MDKK).
·Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till -12,8 MDKK (-2,9 MDKK).
·Koncernens rörelseresultat före finansnetto uppgick till -13,0 MDKK (-2,9 MDKK).
·Koncernens nettoresultat uppgick till -13,8 MDKK (-3,8 MDKK).
·Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,26 DKK (-0,16 DKK)

Väsentliga händelser under Q1 2019

·Den 29 mars meddelade Oncology Venture ett nytt viktigt strategiskt samarbete för att utveckla precisionsmedicin för kvinnors cancer med ett stort medicinskt behov. Samarbetet kommer att öka hastigheten för patientintegration i kliniska prövningar. Två ledande cancerkooperativa grupper – tyska NOGGO och danska DBCG – kommer att ge patienterna möjligheter till individualiserade undersökningsbehandlingar baserat på Oncology Ventures DRP®-prediktionsteknik och dess pipeline av precisionsläkemedelskandidater.

·Den 22 mars meddelade Bolaget upprättandet av en brygglånefacilitet på totalt 20 MSEK från Trention AB. Avtalet gjordes för att stärka Bolagets kortsiktiga finansiella likviditet.

·Den 15 mars meddelade Oncology Venture att styrelsen föreslagit en företrädesemission på 60–100 MSEK vid nästkommande årsstämma. Vid tidpunkten hade Bolaget redan erhållit garantiteckningar och teckningsåtaganden om cirka 60 MSEK från ankarinvesterare tagits emot.

·Den 13 mars presenterades en modifiering av villkoren för finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund, som rådges av Alpha Blue Ocean. De nya villkoren tillåter Oncology Venture att på egen hand besluta om påkallande av trancher och därigenom ta full kontroll över det potentiella genomförandet av denna kompletterande finansieringskälla.

·Den 11 mars meddelade Oncology Venture att den första patienten har doserats i en fas 2-studie av LiPlaCis® i prostatacancer. Oncology Ventures Drug Prediction Technology, DRP®, kommer att användas för att identifiera prostatacancerpatienter som sannolikt kommer att svara på LiPlaCis®-behandlingen.

·Den 7 februari gav Oncology Venture en klinisk uppdatering av sina precisionsläkemedelsprojekt. Datamineringsprocessen för Dovitinib och dess companion diagnostic, DRP®, i njurcancer och endometricancer har slutförts. Denna dataminering har givit en precisionsförbättring och i båda fallen finns nu en ännu starkare identifiering av DRP® hos respondenterna, baserat på patientbiopsi och genuttrycksdata. Vidare tillhandahöll Oncology Venture en uppdatering från den pågående fas 2-studien av LiPlaCis®, som visar fortsatt stark data som stöder en Breakthrough Therapy-beteckning från FDA. Den uppdaterade datan visar att effekten av LiPlaCis® är högre än konkurrenterna – både när det gäller svarsfrekvens och tid till progression.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·Den 16 maj bekräftade Oncology Venture Oncology Venture att bolagets kapitalanskaffning bestående av aktier med bifogade teckningsoptioner framgångsrikt har genomförts, vilket medför ett kapitaltillskott om cirka SEK 81 miljoner brutto.  Detta utan att några av emissionsgaranternas åtaganden togs i anspråk. Kapitaltillskottet består av kontantbetalningar om cirka SEK 70 miljoner samt en lånekonvertering om cirka SEK 11 miljoner. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna under utnyttjandeperioden på 12 månader, förväntas Oncology Venture tillföras ytterligare cirka 151 miljoner kronor netto.

·Den 5 maj meddelades att medlemmar i Oncology Ventures ledningsgrupp hade beslutat att delta i nyemissionen.

·Den 30 april gav Oncology Venture nyheter om DRP®-baserade analyser av biopsier från kliniska studier med dovitinib. Förutom njur-, endometrial- och GIST-tumörer har Oncology Venture nu också visat att DRP® kan förutsäga patientsvar i två nya indikationer – levercancer och bröstcancer. Vidare tillkännagavs att den första patienten har doserats med 2X-121 vid Dana Farber Cancer Institute, Boston, USA för behandling av avancerad äggstockscancer. Oncology Venture meddelade också att Bolaget har lämnat in en Investigational New Drug Application för LiPlaCis® och dess DRP® till FDA, med avsikt att inleda en pivotal studie i metastatisk bröstcancer.

·Den 10 april offentliggjordes ett tilläggsprospekt till prospektet daterat den 5 april 2019. An-ledningen till tillägget var att Bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelser från investerare om 80 MSEK och att nyttjandeperioderna för teckningsoptionerna har förlängts. Slutligen har en rättelse gjorts i villkoren för teckningsoptionerna avseende lösenpriset.

·Den 5 april beslutade styrelsen i Oncology Venture att genomföra en företrädesemission, med stöd av ett godkännande som beviljats styrelsen vid årsstämman den 4 april 2019. Företrädesemissionen omfattar upp till maximalt av 25 155 639 units. Varje unit består av en ny aktie till ett teckningskurs om 4,00 SEK och en teckningsoption till ett lösenpris om 7,50 SEK. Vid full teckning av företrädesemissionen förväntas Bolaget erhålla cirka 100 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förväntar sig Bolaget att erhålla ytterligare nettointäkter från Erbjudandet om cirka 188 MSEK i maj 2020. Garantier och teckningsåtaganden om cirka 80 MSEK från ankarinvesterare har mottagits. Mer information om företrädesemissionen finns i prospektet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.oncologyventure.com).

·Den 4 april meddelade Bolaget att det har erhållit en exklusiv option att licensiera de europeiska rättigheterna till IXEMPRA® (ixabepilone) från läkemedelsföretaget R-Pharm U.S., LLC. I juli 2015 förvärvade R-PHARM U.S., LLC globala rättigheter till IXEMPRA® från Bristol-Myers Squibb (BMS). Läkemedlet är godkänt i USA för behandling av bröstcancer. Oncology Venture utvärderar ixabepilon tillsammans med dess läkemedelsspecifika DRP® companion diagnostic för att uppnå ett marknadsgodkännande i Europa.

·Den 3 april meddelade Oncology Venture att Bolaget har bekräftat sin regulatoriska strategi för inlämning av en ny läkemedelsansökan till FDA, för godkännande av försäljning av dovitinib baserat på befintliga Novartis-data i njurcancer. Dessutom har utvecklingen av den nya kombinationsbiomarkören PD1-PD-L1 / Dovitinib DRP® avslutats. Detta ger en stark konkurrensfördel inom fältet för immuno-onkologi. Oncology Venture har utsett USA-baserade De-stum Partners att stödja Bolagets utlicensieringsaktiviteter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor:                              För mediafrågor:
Ulla Hald Buhl, IR & kommunikation        Thomas Pedersen, Carrotize – Your Communications
E-mail: [email protected]        E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49             Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer;  Ixempra för utveckling av metastatisk bröstcancer för den europeiska marknaden och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019.

Bilagor

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S