Oncology Venture tillhandahåller finansiell information rörande förvärvet av ytterligare ägarandelar i dovitinib

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 13 juni 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Stockholm: OV.ST) meddelar idag att det tidigare kommunicerade förvärvet av ytterligare 8 procents ägarandel i läkemedelsprojektet dovitinib från Sass & Larsen Aps skedde till ett förvärvspris om USD 0,8 miljoner.

Efter transaktionen uppgår Oncology Ventures ägarandel till 63 procent.

Oncology Ventures option att förvärva Sass & Larsens återstående ägande i dovitinib kan utnyttjas till ett pris av USD 0,1 miljoner per procent av ägandet.

Det nya optionsavtalet ger Oncology Venture rätt att förvärva samtliga ägarandelar i projektet, och ersätter en tidigare överenskommelse som gav bolaget rätt att nå 85 procents ägande. Det finns för närvarande ingen tidsgräns för denne option.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: uhb@oncologyventure.com
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: tsp@carrotize.com
Telefon +45 60 62 93 90

Om dovitinib
Oncology Ventures Dovitinib DRP® (Drug Response Predictor) visade 2018 sin förmåga att identifiera de patienter som svarar bäst på behandlingen, baserat på patientbiopsier från kliniska prövningar i njurcancer, endometriecancer och GIST (gastrointestinala stromacellstumörer). Tidigt 2019 resulterade analyser av biopsier från kliniska prövningar i lever- och bröstcancerpatienter lika bra förutsägbarhet. Oncology Venture har därigenom kunnat bekräfta tillförlitligheten för Dovitinib DRP® i fem av fem cancerformer.
Oncology Venture avser att söka ett första FDA-godkännande för försäljning av läkemedelssubstansen dovitinib och Dovitinib DRP® baserat på tillgängliga data för DRP® och dovitinib-data från en registreringsgrundande studie utförd av Novartis i patienter med njurcancer.

Oncology Venture har utfört datainsamling utifrån dokumentation från över 2 500 patienter för att bekräfta förmågan hos dovitinib DRP® att spåra, matcha och behandla de patienter där dovitinib är en relevant behandling. DRP®‑resultatet pekar mot 2-4 gånger högre svarsgrader och ger dovitinib en stark konkurrensfördel. Läkemedel som är mycket lika dovitinib (multi‑tyrosinkinashämmare), till exempel Eisais lenvatinib, har visat förvånansvärt starka data när de används i kombination med nya och mycket framgångsrika immunonkologiprodukter (I‑O) som Keytruda®. Lenvatinib har erhållit breakthrough therapy designation i njurcancer och endometriecancer i kombination med Keytruda®, vilket lett fram till ett viktigt avtal med Merck. Den banbrytande framstegen inom immunonkologiområdet har lett till en global kapplöpning och många nya immunonkologiska produkter är under utveckling.

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic 
Oncology Venture använder sin multigen‑DRP® för att identifiera de patienter som har tumörer med sådana genetiska egenskaper  att sannolikheten är hög för ett bra behandlingssvar på ett visst läkemedel. Målet är att utveckla läkemedel för rätt patienter, och genom att screena patienter innan behandling kan svarsgraden ökas väsentligt. DRP®‑metoden bygger på jämförelsen av mottagliga och resistenta mänskliga cancercellinjer. Det inkluderar genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och korreleras kliniskt i ett systembiologiskt nätverk. DRP® baseras på budbärar-RNA från patientbiopsier.
DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant prediktion av kliniska utfall vid läkemedelsbehandlingar i 29 av 37 kliniska studier som utvärderats. I en pågående fas 2‑studie visar DRP® lovande resultat när den används för att förutsäga behandlingssvar på LiPlaCis®  vid metastaserad bröstcancer.

DRP®‑plattformen, det vill säga DRP® och PRP®‑verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 cancerläkemedel i USA. PRP® används av Oncology Venture för individanpassad medicin. DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 63 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 37 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande 13 juni 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S