Oncology Venture utser ny vd och CFO samt föreslår företrädesemission för att möjliggöra en fokuserad kommersiell strategi

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 4 september 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST) meddelar idag utnämningarna av en ny vd och en ny CFO. Samtidigt föreslår styrelsen en företrädesemission på 100 miljoner SEK. Emissionslikviden avses att användas för att möjliggöra kommersialiseringen av ett antal prioriterade kliniska projekt. Detta kommer att kräva ett tydligare kommersiellt fokus i bolaget. Garantier och teckningsåtaganden som överstiger 100 miljoner kronor har redan erhållits från garanter och aktieägare. 

”Oncology Venture har etablerat proof-of-concept för sin DRP-teknik och byggt upp en pipeline med långt framskridna läkemedelskandidater mot cancer. Det är nu dags för noggranna prioriteringar i utvecklingsverksamheten och intensifierade ansträngningar för att kommersialisera våra tillgångar. Jag är övertygad om att förändringarna i ledningen och den föreslagna företrädesemissionen kommer att tjäna oss väl i denna viktiga strävan”, säger Oncology Ventures styrelseordförande, Duncan Moore.

Steve Carchedi utsedd till ny verkställande direktör
Styrelsen har utsett Steve Carchedi till ny vd för Oncology Venture. Han tillträder tjänsten den 15 september 2019 och efterträder dr Peter Buhl Jensen, som kommer att gå vidare till en roll som ordförande för Oncology Ventures Medical & Scientific Advisory Board.

Steve Carchedi har mer än 30 års erfarenhet från biofarmaindustrin, inklusive vd-positioner på Nasdaq-noterade företag. Han har en MBA och B. Sc. inom marknadsföring och var nyligen verkställande direktör och styrelseledamot i Apexian Pharmaceuticals, ett onoterat USA-baserat företag fokuserat på onkologi. Han sitter också i styrelsen för Sunesis Pharmaceuticals och BioNumerik Pharmaceuticals.

Steve Carchedi var ansvarig för Johnson & Johnsons globala lansering av Velcade® (bortezomib) – ett onkologiskt läkemedel som nådde en försäljning överstigande 500 miljoner USD. Han har också framgångsrikt lett den kliniska utvecklingsverksamheten hos tre onkologiföretag. Vidare ansvarade Carchedi för den kommersiella organisationen i Mallinckrodt Pharmaceuticals (NYSE: MNK) och bidrog till en börsnotering som resulterade i ett marknadsvärde på 7,2 miljarder USD.

”Jag är djupt imponerad av Oncology Ventures teknik och dess mogna pipeline av läkemedelskandidater. DRP-verktyget är unikt och har potential att transformera dagens sätt att utveckla läkemedel såväl som den medicinska behandlingen av cancerpatienter. Jag ser ivrigt fram emot att bidra till att frigöra företagets potential”, säger Steve Carchedi, Oncology Ventures tillträdande vd.

”Jag är väldigt glad över att Steve Carchedi har accepterat erbjudandet om vd-positionen i Oncology Venture. Vår mogna pipeline och egenutvecklade teknik i kombination med Steves solida meriter när det gäller att bygga värde för patienter och aktieägare bådar gott för framtiden. Jag vill också uttrycka styrelsens uppriktiga tacksamhet för dr Buhl Jensens passionerade ledarskap under hans sju år som vd för företaget, och önskar honom all lycka i sin nya viktiga position som ordförande för vår medicinska och vetenskapliga rådgivande kommitté, ” säger Duncan Moore, Oncology Ventures styrelseordförande.

”Det är med stolthet jag lämnar över en riktigt spännande teknik och pipeline till min efterträdare Steve Carchedi, som jag varmt välkomnar till företaget. Det är nu dags att fokusera på kommersialiseringen av våra projekt, och jag är övertygad om att Steve kommer att bidra till att skapa betydande värden för patienter, den onkologiska professionen och våra investerare”, säger dr Peter Buhl Jensen, avgående vd för Oncology Venture.

Henrik Moltke utsedd till ny Chief Financial Officer
Henrik Moltke har utsetts till ny CFO i Oncology Venture. Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2019 och efterträder Niels Laursen.

Henrik Moltke, M.Sc. (Econ), är en välmeriterad ledare med mer än 30 års erfarenhet som CFO och Senior Vice President inom life science-industrin. Hans huvudsakliga professionella fokus har varit finansiella transaktioner, börsintroduktioner, investerarrelationer och kommunikation i bolag som Scandinavian Micro Biodevices ApS, Astion Pharma A/S, NeuroSearch A/S, Novo A/S och Ferrosan A/S. Han har också en bred erfarenhet från styrelsepositioner i flera börsnoterade och onoterade företag och sitter för närvarande i styrelsen för Werner Richters og Hustrus Legat, Initiator Pharma A/S och Hartmanns A/S.

“Henriks erfarenhet och meritlista passar perfekt med företagets planer och jag ser verkligen fram emot att få honom ombord i bolagets ledning tillsammans med Steve. Niels Laursen har gjort betydande insatser under sin tid på Oncology Venture, och vi önskar honom all framgång i framtiden,” säger Duncan Moore, Oncology Ventures styrelseordförande.

Föreslagen företrädesemission för att möjliggöra en fokuserad kommersiell strategi
Oncology Ventures styrelse föreslår en företrädesemission om 100 miljoner SEK för att tillhandahålla finansiella resurser som gör det möjligt för den nya ledningen att utveckla och börja leverera i enlighet med en omarbetad budget och operativ plan som överensstämmer med de nya kommersiella målen.

Oncology Venture har erhållit garantier och teckningsåtaganden om mer än 100 miljoner kronor från garanter och planerar för en nyemission där varje aktieägare kommer att ha rätt att teckna fem (5) nya aktier och fem (5) nya teckningsoptioner för ett totalt belopp av 2,00 SEK för varje sju (7) befintliga aktier. Teckningsoptionen kommer att ha ett lösenpris på 6,00 SEK och en löptid på tjugofyra (24) månader. Om alla dessa teckningsoptioner utnyttjas kommer det att ge ytterligare cirka 300 miljoner kronor till bolaget. Företrädesemissionen kommer att vara föremål för godkännande av bolagets aktieägare vid en kommande extra bolagsstämma.

Mer information, inklusive information om företrädesemissionen och dess villkor kommer att offentliggöras av bolaget så snart sådan blir tillgänglig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Duncan Moore
Styrelseordförande
E-mail: [email protected]
Telefon +44 778 597 17 15              

Claus Frisenberg Pedersen
Chief Commercial Officer
E-mail: [email protected]
Telefon +45 61 61 66 41

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST) utnyttjar sin patentskyddade teknik DRP® (Drug Response Prediction) i utvecklingen av läkemedel för individualiserad behandling av cancer. Bolaget har en mogen portfölj med sju läkemedelskandidater, varav vissa i preregistreringsfas. Baserat på biopsier som tas innan behandling sätts in analyserar DRP® det genetiska fingeravtrycket i en enskild patients tumör och förutsäger effekten av ett visst läkemedel eller en läkemedelskandidat. Genom att endast inkludera patienter med behandlingskänsliga tumörer i en klinisk prövning, är det möjligt att undvika bakgrundsbrus från icke mottagliga patienter i utläsningen av effektdata. När ett läkemedel väl registrerats kan DRP® användas för att identifiera just de patienter som kan dra nytta av en specifik behandling. Läs mer på www.oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Email: [email protected]. Tel: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 4 september 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S