Oncology Ventures styrelse beslutar om att genomföra en företrädesemission

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, USA, 5 april 2019 – Oncology Venture A/S (”OV” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 4 april 2019. Företrädesemissionen omfattar högst 25 155 639 units. Varje unit består av en (1) ny aktie med ett nominellt belopp om DKK 0,05 (”Ny aktie”) och en (1) teckningsoption som ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget med ett nominellt belopp om DKK 0,05 till en teckningskurs om SEK 7,50. Nya aktier tecknas till ett kontantbelopp om SEK 4,00. Teckningsoptioner tecknas vederlagsfritt. Bolaget har erhållit garantier och teckningsåtaganden till ett totalt belopp om cirka SEK 80 miljoner.

Teckningsperioden inleds den 17 april 2019 och pågår till den 2 maj 2019. Bolaget förväntas erhålla en nettolikvid från Erbjudandet om cirka SEK 100 miljoner vid full teckning av units. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna förväntas Bolaget erhålla ytterligare nettolikvid om cirka SEK 188 miljoner i maj 2020. Företrädesemissionen är öppen för allmänheten.

Investerare i företrädesemissionen kommer att ha möjlighet att utnyttja sina teckningsoptioner under fyraveckors-perioder, en period per kvartal under den 12-månadersperiod där teckningsoptionerna kan utnyttjas. Perioderna kommer att infalla under första veckan i juni 2019, september 2019, december 2019, och maj 2020.

Bolaget har erhållit garantier och teckningsåtaganden till ett totalt belopp om cirka SEK 80 miljoner. Skälet till Erbjudandet är att förse Bolaget med ytterligare finansiering för den framtida kliniska utvecklingen av Bolagets projektportfölj, för forskning och utvecklingsaktiviteter och för den löpande driften.

Ett fullföljt Erbjudande kommer att ytterligare stärka Bolagets ekonomiska struktur och stabilitet, närmare bestämt kan Bolaget balansera aktiveringen av trancher från en konvertibel obligationsstruktur med direkt utnyttjande av intäkterna från Erbjudandet. För företaget kommer detta att ge en gynnsam möjlighet att välja den mest fördelaktiga finansieringskällan vid varje enskild tidpunkt, vilket ökar förmågan att avancera utvecklingen av sin projektportfölj i kombination med den proprietära DRP®-teknologin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic 
Oncology Venture använder sin multigene‑DRP® för att välja ut de patienter vars genetiska signatur av deras cancer bedöms ha en hög sannolikhet att ge behandlingssvar på läkemedel. Målet är att utveckla läkemedel för rätt patienter och genom att screena patienter innan behandling kan svarsgraden ökas väsentligt. DRP®‑metoden bygger på jämförelsen av mottagliga och resistenta humancancercellinjer. Det inkluderar genomisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och korrelerar kliniskt i ett systembiologiskt nätverk. DRP® baseras på budbärar-RNA från patientbiopsier.
DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant prediktion av kliniska utfall vid läkemedelsbehandlingar i 29 av 37 kliniska studier som utvärderades. I den pågående fas 2‑studien visar DRP® lovande resultat, där prospektivt användande av LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserad bröstcancer.
The DRP®‑plattformen, det vill säga DRP® och PRP®‑verktygen kan användas i alla cancertyper och är patenterad för över 70 anti‑cancerläkemedel i USA. PRP® används av Oncology Venture för Personalized Medicine. The DRP® används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: [email protected], telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande 5 april 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S