MPI – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016
MEdical Prognosis institute a/sIndkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S, der afholdes:

Onsdag den 20. april 2015 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes:

Søhuset
Venlighedsvej 10
DK-2970 Hørsholm

 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt med­delelse af decharge til bestyrelse og direktion
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets aktiekapital
  2. Forslag om aktiesplit i forholdet 1:20
  3. Forslag om ændring af bestemmelse i vedtægter vedrørende udpegning af ejerbogsfører
  4. Forslag om bemyndigelse til dirigenten
 8. Eventuelt


FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ad pkt. 1
Bestyrelsen vil udpege en dirigent i henhold til vedtægternes punkt 10.2.

Ad pkt. 2
CEO og bestyrelsesmedlem Peter Buhl Jensen, CSO og bestyrelsesmedlem Steen Knudsen og CFO Niels Laursen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Ad pkt. 3
Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 4
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på kr. 11.036.202 overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

Ad pkt. 5
Den nuværende bestyrelse ønsker at genopstille. Information om medlemmerne af den nuværende bestyrelse kan findes i selskabets årsrapport for 2015 og på selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com.

Ad pkt. 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsselskab som selskabets valgte revisor.

Ad pkt. 7
Bestyrelsen stiller følgende forslag:

7.1 Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af Selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fornyer bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje Selskabets aktiekapital der findes i punkt 7.2 i Selskabets vedtægter, ved indsættelse af følgende bestemmelse i pkt. 7.2 i vedtægterne som erstatning for den nuværende bemyndigelse der er delvist udnyttet:

7.2 Bestyrelsen er i perioden indtil den 20. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 100.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal gennemføres uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, og den skal ske til markedskurs. Bestyrelsen kan bestemme, at forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld.

Samtidig hermed foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen foretager konsekvensrettelser i vedtægterne som følge af indsættelsen af det nye punkt 7.

7.2 Forslag om aktiesplit i forholdet 1:20

Bestyrelsen foreslår, at stykstørrelsen på Selskabets aktier ændres fra DKK 1 til DKK 0,05. Vedtagelse af forslaget vil medføre, at der gennemføres et aktiesplit i forholdet 1:20, således at hver aktie a DKK 1 erstattes af 20 nye aktier a 0,05.

Som følge heraf foreslås vedtægternes § 3.1 ændret til følgende:

Selskabets aktiekapital udgør 1.166.115 fordelt på aktier á 0,05 kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”

Derudover foreslås stemmerettighederne for Selskabets aktier ændret, således at hvert aktiebeløb på DKK 0,05 giver ret til 1 stemme. Vedtægternes § 10.1 ændres herefter til følgende:

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,05 kr. én stemme”

Derudover indebærer forslaget, at vedtægterne, som følge af aktiesplittet, i øvrigt konsekvensrettes for så vidt angår kursangivelser og/eller styktørrelser.

7.3 Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bliver bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

–oo0oo–


Vedtagelseskrav:

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

 • Forslagene under punkt 1-6 samt punkt 7.3 kan vedtages med simpelt flertal.
 • Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1 og 7.2 kræves, at forslaget vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt af mindst 2/3 af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen.

Information:

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden og de fuldstændige forslag, den reviderede årsrapport for 2015 sammen med de opdaterede vedtægter i udkastform vil være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn og vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.medical-prognosis.com fra og med den 5. april 2016.

Dokumenterne sendes endvidere pr. e-mail til samtlige navnenoterede aktionærer pr. e-mail til den i ejerbogen angivne e-mail adresse.

Registreringsdato:

En aktionærs ret til at stemme på generalforsamlingen eller brevstemme fastlægges på grundlag af de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 13. april 2016.

Efter registreringsdatoen foretages der en beregning af de aktier, som den pågældende aktionær ejer på registreringsdatoen. Beregning sker på grundlag af registreringerne af ejerskab i ejerbogen på registreringsdatoen såvel som på grundlag af meddelelser vedrørende ejerskab, som Selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på opdatering af ejerskabet i ejerbogen.

Fuldmagt:

Aktionærer kan afgive fuldmagt, hvis de er forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Som bilag til denne indkaldelse er indeholdt en fuldmagtsblanket, som kan anvendes såfremt aktionærer ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen.

Brevstemmer:

Aktionærer er berettigede til – som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen – at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Selskabet således at denne er modtaget af selskabet senest kl. 12.00 den 19. april 2016. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

BESTYRELSEN FOR

MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

!

FULDMAGT

Undertegnede giver herved:

(Sæt x)    
   

 
 

 

(skriv navnet på den du giver fuldmagt til)
     

Bestyrelsen i Medical Prognosis Institute A/S

fuldmagt til at repræsentere og afgive stemme vedrørende alle mine aktier på den ekstraordinære generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S, onsdag den 20. april 2016.

 

Navn på aktionær
 
 

Adresse
 
 

Antal aktier
 

Dato:

____________________________
Navn:

De bedes returnere fuldmagten i underskrevet og dateret stand til Medical Prognosis Institute A/S, Venlighedsvej 1, DK-2970 Hørsholm.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S